WSKAŹNIK NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH (INDEKSY)

Indeksy giełdowe to mierniki obrazujące w sposób szeroki i całościowy tendencję na giełdach papierów wartościowych na świecie. Wskaźniki te są odrębne dla giełd różnych krajów, pozwalają ocenić, czy kursy akcji wykazują w danym okresie tendencję rosnącą, malejącą, czy utrzymują się na niezmienionym poziomie. Indeksy giełdowe informują o ogólnej sytuacji rynkowej, uwzględniając dużą liczbę notowanych akcji. Giełda warszawska publikuje kilka indeksów:

WIG – Warszawski Indeks Giełdowy najdłużej notowany na warszawskim GPW (obejmuje on akcję spółek notowanych na rynku podstawowym – liczony jest od 16 kwietnia 1991); indeks typu dochodowego;

WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych na warszawskiej GPW (liczony jest od 16 kwietnia 1994); indeks typu cenowego; nie może być nim więcej niż 5 spółek z jednego sektora,

TECHWIG – indeks giełdowy obejmujący spółki giełdowe zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTECH – 23 czerwca 2008 zaprzestała publikacji indeksu; był indeksem cenowym;

MIDWIG (teraz mWIG40) – indeks giełdowy 40 średnich spółek notowanych na warszawskiej GPW; zastąpiony 16 marca 2007 na mWIG40), indeks cenowy,

WIRR (teraz sWIG80) – Warszawski Indeks Rynku Równoległego; zmiana w dniu 16 marca 2007 na sWIG80;  indeks 80 małych spółek notowanych na warszawskiej GPW;

NIF – Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych – giełdowy indeks cenowy, wartości rynkowe Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI)

POZOSTAŁE INDEKSY GIEŁDOWE

WIG-PL • WIG-BANKI • WIG-BUDOW • WIG-CHEMIA • WIG-DEWEL • WIG-ENERG • WIG-INFO • WIG-MEDIA • WIG-PALIWA • WIG-SPOŻYW • WIG-TELKOM

IDEKS DOCHODOWY - indeks giełdowy który oprócz kursów akcji uwzględnia również prawa poboru i dywidendy.

INDEKS CENOWY - jest to indeks giełdowy liczony na podstawie wartości spółek danego portfela. Przy obliczaniu wartości bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, nie uwzględnia się zaś dochodów z akcji (dywidend, praw poboru). Liczba spółek wchodzących w skład indeksu cenowego jest stała.

Dywidenda - część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GIEŁDOWE

Wskaźniki wartości rynkowej wykorzystywane są w ocenie przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych, głównie notowanych na giełdach papierów wartościowych. Są to wskaźniki zyskowności jednostkowej, w których zysk netto obliczany jest na jedną akcję (udział). Wskaźniki te służą do oceny przedsiębiorstwa pod kątem jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Zysk na akcję (Earnings Per Share – EPS)

Wskaźnik ten niesie bardzo ważną informację dla akcjonariuszy. Informuje on ile zysku wypracował kapitał zainwestowany przez nich w przedsiębiorstwo. Jest to jeden z bardziej popularnych wskaźników analizy fundamentalnej.

Wskaźnik dywidendy na akcję

Wskaźnik dywidendy na akcję jest w gospodarkach kapitałowych jednym z pilniej śledzonych wskaźników przez inwestorów.

Jego wielkość pokazuje jaką sumę otrzyma akcjonariusz jako udział w zysku przedsiębiorstwa na każdą posiadaną przez niego akcję.

Wskaźnik cena akcji do zysku na akcję (Price Earnings Ratio – PE)

Wskaźnik ten pokazuje ile razy cena rynkowa jest wyższa od zysku na jedną akcję. Cena jest z reguły wyższa, gdyż opisuje oczekiwania inwestorów odnośnie przyszłych zysków.

Wartość księgowa na akcję (Book value per share – BVS)

Korzystne zjawisko w przypadku tego wskaźnika występuje wtedy, gdy jest on niższy od ceny rynkowej akcji. Oznacza to, że inwestorzy oceniają wartość przedsiębiorstwa wyżej niż wynika to z ilości kapitału przez niego posiadanego, a więc oczekują jego rozwoju i tego, iż będzie generować zyski.

Wskaźnik produktywności jednej akcji

Wysokość tego wskaźnika opisuje wielkość działalności przedsiębiorstwa. Wzrost tego wskaźnika jest bardzo korzystnym zjawiskiem, ponieważ - nawet przy utrzymaniu stałej rentowności - świadczy o rozwoju jednostki i powoduje wzrost zysku przypadającego na jedną akcję.

Przypisy:

1.  Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Kruk W., UMCS, Lublin 1998

2.  http://www.gpw.pl/ - Giełda Papierów Wartościowych