Trzy podstawowe znaczenia ORGANIZACJI:

1. znaczenie przedmiotowe (rzeczowe) - organizacja to obiekt który można odróżnić od innych ze względu na jego cechy charakterystyczne

2. znaczenie atrybutowe - organizacja jest cechą przedmiotów złożonych nazywaną zorganizowaniem

3. znaczenie czynnościowe -organizacja to tworzenie organizacji, zwane inaczej organizowaniem

Zieleniewski: "organizacja to całość której składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości"

Powodzenie - realizacja osobistych potrzeb, zamierzeń i ambicji członków organizacji

Organizacja jest SYSTEMEM.

Organizacja jest systemem społeczno-technicznym (Kast, Rosenzweig)

Elementy techniczne: technologia, wyposażenie, maszyny, urządzenia, budynki

Elementy społeczne: ludzie i relacje między nimi oraz ich symboliczne wytwory takie jak cele, wartości, formalne reguły i struktury

Podstawowe podsystemy organizacji:

- podsystem celów i wartości (określa misję jaką organizacja spełnia na zewnątrz i wewnątrz)

- podsystem psychospołeczny (zawiera uczestników organizacji, ich motywacje, postawy, wartości)

- podsystem struktury (obejmuje formalne zasady podziału zadań, uprawnień, informacji w organizacji)

- podsystem techniczny

- podsystem zarządzania (obejmuje mechanizmy koordynacji)

Automatyzmy dostosowawcze - zdolność części systemu do samodzielnego dostosowywania się do zmian otoczenia

System otwarty- prowadzi wymianę energii (zasileń materialnych) z otoczeniem

Ekwiwalentność wymiany pomiędzy organizacją a otoczeniem- organizacja musi zaspokajać potrzeby otoczenia, a otoczenie potrzeby organizacji

Organizacja musi ANTYCYPOWAĆ zmiany w otoczeniu i dostosowywać się do jego nowych potrzeb i wymogów szybciej niż inne organizacje o podobnym profilu konkurujące o ograniczone zasoby materialne występujące w otoczeniu.

Organizacja może przez pewien czas eksploatować swoje otoczenie PASOŻYTUJĄC na nim.