Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie przepisów prawa pracy,

a w szczególności zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym

z instrumentów wspomagających ocenę przepisów prawa pracy są listy kontrolne. Posługuje się nim zarówno Państwowy Inspektor Pracy, jak i jego profesjonalni doradcy oraz pracodawcy.

Zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy jest także uwarunkowane ekonomicznie. Wszelkie nakłady zainwestowane w poprawę bezpieczeństwa pracownika, mogą się zwrócić, gdyż pracuje on wówczas wydajniej, niż wtedy gdy ciągle jest narażony na duże niebezpieczeństwo.

Czynniki zagrożeń zawodowych przy wykonywaniu robót budowlanych

W swoim środowisku pracy człowiek narażony jest na działanie wielu czynników niebezpiecznych dla jego życia i zdrowia. Te niekorzystne czynniki możemy podzielić na: niebezpieczne (zagrażające życiu), szkodliwe (zagrażające zdrowiu) i uciążliwe (utrudniające pracę).

Jeżeli te ostatnie wystąpią w dużym stężeniu mogą stać się szkodliwymi lub niebezpiecznymi.

Czynniki te możemy również sklasyfikować zgodnie z ich naturą jako: fizyczne, chemiczne, biologiczne

psychofizyczne.

Każda praca wykonywana w warunkach ekspozycji na oddziaływanie tych czynników stwarza możliwość doznania przez pracownika uszczerbku na zdrowiu lub bezpośredniego zagrożenia życia. Zakres

i prawdopodobieństwo wystąpienia takich negatywnych skutków nosi nazwę ryzyka zawodowego.

Ryzyko zawodowe występuje więc wszędzie tam, gdzie pracownik jest potencjalnie i rzeczywiście narażany na działanie czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych.

Czynniki uciążliwe nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, utrudniają jednak pracę w sposób mogący powodować straty wskutek obniżenia jego wydajności, utraty zdolności do jej wykonywania, co może stać się przyczyną obniżenia korzyści ekonomicznych.

Czynniki szkodliwe oprócz utrudniania normalnego wykonywania obowiązków, stanowią już bezpośrednie zagrożenie zdrowia pracownika. Stan zdrowia narażonego na ich działanie człowieka może ulec znacznemu pogorszeniu, uniemożliwiając mu nie tylko wydajną pracę, ale również i normalne funkcjonowanie.

Czynniki niebezpieczne zaś należą do kategorii tych, których działanie stanowi bezpośrednie narażenie życia pracownika. Powodują często urazy, kalectwo czy ciężkie obrażenia, niejednokrotnie kończące się zgonem osoby poddanej ich działaniu.

Na działanie tych wszystkich czynników narażeni są szczególnie pracownicy zawodów wymagających pracy fizycznej. Dobrym przykładem będą tutaj pracownicy firm budowlanych. Wszelkie czynności remontowo - budowlane wymagają wielu prac przy użyciu ciężkiego sprzętu, wykonywania operacji na dużych nieraz wysokościach, z wykorzystaniem skomplikowanych w obsłudze maszyn. Prace budowlane wymagają więc zachowania szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest regulowane stosownymi przepisami prawnymi.

Do czynników szkodliwych bądź jako występujących w dużym stężeniu niebezpiecznych nalezą:

1). czynniki mechaniczne takie jak:

- zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem przez materiały budowlane

- zagrożenie urazami powodowanymi przez ruchome części maszyn lub przedmioty obrabiane podczas pracy

- zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami i upadkami na stanowiskach pracy bądź drogach prowadzących do terenu budowy

- zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości

2). hałas - narażenie na hałas pochodzący od: środków transportowych, innych maszyn

3). promieniowanie optyczne:

- narażenia na promieniowanie i gorące odpryski ciał stałych powstające podczas spawania

- niedostateczne oświetlenia: składowisk surowców i materiałów budowlanych, pomieszczeń magazynowych, przejść i dróg komunikacyjnych, praca przy drogach komunikacyjnych

4). czynniki termiczne - praca na otwartej przestrzeni, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych: zimny mikroklimat, opady atmosferyczne

5). prąd elektryczny - porażenia prądem elektrycznym podczas obsługi urządzeń pod napięciem (instalacji elektrycznych, przewodów, osprzętu w postaci gniazd, wtyczek, tablic rozdzielczych)

6). czynniki chemiczne - narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły, m.in.: farby, kleje malarskie, benzynę ekstrakcyjną, pył cementów, pył sztucznych włókien mineralnych, pył gipsu.

Pomiaru czynników niebezpiecznych, dotyczy to szczególnie chemicznych i fizycznych wykonują laboratoria:

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

- jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy

- laboratoria akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji lub upoważnione przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego

Oprócz wymienionych wyżej do czynników szkodliwych występujących podczas prac budowlanych zaliczmy również podnoszenie nadmiernych ciężarów oraz stres.

Podnoszenie i przenoszenie ciężarów, które ma miejsce stale i bez użycia specjalnego sprzętu może być powodem urazów kręgosłupa. Praca taka może być również powodem nadmiernego zmęczenia fizycznego, przeciążenia mięśni i stawów oraz wielu stanów zwyrodnieniowych układu kostno - szkieletowego. Zwiększa to podatność organizmu na wypadki, zmniejsza jego odporność na urazy oraz prowadzi do jego wycieńczenia.

Aby zapobiegać negatywnym skutkom dźwigania należy przestrzegać norm dźwigania ciężarów, uwzględniając przy tym różnice w wieku i płci pracowników. Ważne jest również przestrzeganie prawidłowości dotyczących odpowiedniego sposobu podnoszenia towarów ciężkich, szkolenie w tym zakresie pracowników oraz wyeliminowanie ręcznego ich przenoszenia na rzecz obsługi maszynowej w tym zakresie.

Przy wykonywaniu ciężkich prac fizycznych, w tym również podnoszenia i przenoszenia ciężarów, niemałe znaczenie odgrywa prawidłowa postawa ciała pracownika. Przebywanie przez dłuższy czas w pozycji wymuszonej wykonywaną pracą może bowiem także stać się czynnikiem szkodliwym bądź niebezpiecznym. Prowadzić to może do szybszego zmęczenia fizycznego, zmniejszenia wydajności pracy, obniżenia jej tempa

i jakości. Utrwalanie się złej postawy fizycznej podczas pracy prowadzić może do wystąpienia niekorzystnych zmian w układzie szkieletowo - mięśniowym człowieka, nawet po wielu latach. Zdążają się przypadki, gdzie wymuszona pozycja podczas pracy uniemożliwia wykonywanie tej pracy przez dłuższy czas. Takim przykładem może być czynność, która wymaga od pracownika długiego pozostawania w pozycji wymagającej wzniesienia rąk do góry.

Regularna kontrola stanowisk pracy, ułatwianie wykonywania wielu czynności dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu prowadzone z aktywnym uczestnictwem pracowników są pewnym krokiem do zapobiegania negatywnym skutkom długiego pozostawania w wymuszonej pozycji ciała.

Z kolei stres jest czynnikiem powodującym znaczne zmniejszenie odporności na urazy i choroby oraz szybsze przemęczanie się pracownika, spadek jego koncentracji, obniżenie zdolności manualnych, zmniejszenie sprawności wzroku, słuchu, często równowagi, które to konsekwencje zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy. Pojawia się również większa ilość błędów w sztuce, mylnych decyzji, zmniejsza się stan bezpieczeństwa i spada motywacja do wykonywania pracy. Przyczyny pojawiania się sytuacji stresowych są różnorakie. Najczęściej należą do nich:

- zła organizacja pracy,

- pośpiech, narzucane "z góry" zbyt duże tempo wykonywania robót,

- niekorzystne stosunki międzyludzkie, napięta, nerwowa atmosfera między podwładnymi, a przełożonymi czy między samymi pracownikami,

- duża ilość ciężkiej i monotonnej pracy.

Istnieją jednakże pewne środki, które pozwalają łagodzić negatywne skutki występowania sytuacji stresowych. Należą do nich: dobra organizacja pracy, zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na odpoczynek, unikanie wykonywania przez dłuższy czas tej samej monotonnej i ciężkiej pracy. Dobre efekty daje również włączanie pracowników do optymalizacji własnych stanowisk pracy, wyrabianie w nich postawy zaangażowania

i podnoszenie ich pozytywnych motywacji do wykonywanych czynności. Duże znaczenia ma też budowanie zespołu roboczego, w którym każdy pracownik będzie się dobrze czuł oraz podnoszenie kwalifikacji kierowników w zakresie kształtowania stosunków międzyludzkich.

Bezpieczeństwo w budownictwie

Budownictwo, pomimo coraz bardziej rygorystycznych przepisów i niewątpliwego postępu technicznego jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dziedzin gospodarki. Do najczęstszych przyczyn wypadków należą tutaj:

1). lekceważenie przez uczestników procesów budowlanych zagrożeń, szczególnie przy pracach prowadzonych na wysokości,

2). nieprzestrzeganie i często nawet nieznajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3). tolerowanie przez nadzór techniczny niewłaściwych i niebezpiecznych zachowań zwiększających ryzyko związane z wykonywaną pracą.

Analiza i okoliczności wypadków przeprowadzane przez inspektorów pracy wskazują, iż głównymi ich przyczynami są zaniedbanie w sferze działań organizacyjnych i technicznych.

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości są:

1). niski poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i ich przełożonych. Wypadki najczęściej przytrafiają się robotnikom o krótkim stażu pracy i najczęściej mają miejsce przy pracach wykonywanych na wysokościach.

2). Minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, a także angażowanie pracowników

o niskich kwalifikacjach.

3). Nieprzeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego i nieinformowanie o nim pracowników.

4). Zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na budowie problematyką z zakresu bhp.

Jak już zostało wyżej wspomniane jednym z instrumentów wspomagających ocenę przestrzegania przepisów prawa pracy jest lista kontrolna. Zaprezentuję tutaj jedną z takich przykładowych list w budownictwie. Składa się ona z szeregu pytań, na które odpowiedź wyznacza poziom bezpieczeństwa warunków pracy na obszarze budowy.

Lista kontrolna

1). Pytania dotyczące przygotowania i organizacji budowy

- czy została opracowana instrukcja bezpiecznego przygotowywania robót przed przystąpieniem do ich wykonywania?

- czy roboty budowlane są prowadzone zgodnie z instrukcją prawidłowego ich wykonywania?

- czy pracownicy znają taka instrukcję?

- czy opracowano plan bioz dla budowy (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) i czy został on dostosowany do rodzaju i wielkości inwestycji?

- czy plac budowy jest zagospodarowany we właściwy sposób?

Przed przystąpieniem do pracy należy poczynić odpowiednie przygotowania. Powinno się opracować plan bioz, uwzględniający wielkość i charakter inwestycji i określić w nim bezpieczny sposób prowadzenia robót. Pracownicy powinni zostać poinformowani o istnieniu instrukcji prawidłowego wykonywania i robót

i zaznajomieni z jej postanowieniami.

Plac budowy również powinien zostać zagospodarowany przed przystąpieniem do pracy: należy go ogrodzić, zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, szerokość strefy, w której istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m (wyjątek stanowi zwarta zabudowa miejska).

Należy odpowiednio przygotować drogi, dostosować je do ruchu pojazdów transportowych i ruchu pieszego, oświetlić je i zabezpieczyć przed możliwością upadku przedmiotów z wysokości.

Do terenu budowy powinny zostać doprowadzone prąd i wody oraz wykonane odprowadzanie ścieków.

Pracownicy powinni mieć dostęp do wszelkich pomieszczeń socjalnych, typu: jadalnia, szatnia, umywalnia, toaleta, które powinny spełniać ogólne normy bhp.

Należy również zadbać o zgodne z przepisami rozmieszczenie materiałów budowlanych, które powinny być właściwe usytuowane w stosunku do innych elementów placu budowy oraz linii energetycznej.

2). Pytania dotyczące pracowników i ich kwalifikacji

- czy pracownicy wykonujący roboty budowlane zostali poddani instruktażowi stanowiskowemu?

- czy posiadają oni aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podejmowania prac na budowie?

- czy kierownicy budowy są uprawnieni do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

- czy posiadają oni wymagane uprawnienia kwalifikacyjne?

Pracownicy, którzy wykonują czynności przy użyciu specjalistycznego sprzętu powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym ich kwalifikacji do obsługi tego sprzętu. Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni przez pracodawcę w odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej, które należy stosować podczas wykonywanej pracy.

3). Pytania dotyczące stanowisk i terenu pracy

- czy zabezpieczono i oznakowano tereny niebezpieczne?

- czy właściwie zabezpieczono stanowiska pracy w pobliżu czynnych, napowietrznych linii energetycznych?

- czy stanowiska pracy są odpowiednio zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, przed czynnikami mechanicznymi i atmosferycznymi, czy szczególnie zabezpieczono stanowiska pracy na wysokości?

Osoby na stanowiskach pracy na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy środków ochrony zbiorowej (balustrady składające się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, deski krawężnikowej

o wysokości 15 cm i wypełnienia między poręczą a deską). Podobnymi balustradami powinny być również zabezpieczone wszelkie otwory w ścianach, stropach oraz krawędzie otwartych powierzchni.

Gdy stosowanie środków ochrony zbiorowej jest niemożliwe lub uzasadnione należy stosować środki ochrony indywidualnej.

Nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi bliżej niż

w odległościach 3, 5, 10 i 15 m dla linii o napięciu, które nie przekracza odpowiednio 1, 15, 30 i 110 kV oraz 30 m dla linii powyżej 110 kV.

4). Pytania dotyczące wykorzystywania urządzeń i instalacji energetycznych

- czy urządzenia i instalacje energetyczne są wykorzystywane zgodnie z przepisami?

- czy mają zapewnioną ochronę przeciw pożarową przed bezpośrednim dotykiem?

- czy przeprowadzane są stałe i okresowe kontrole dotyczące oceny stanu technicznego tych urządzeń?

Wszelkie czynności odnoszące się do urządzeń i instalacji elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednio udokumentowane kwalifikacji i posiadające stosowne zezwolenia.

Budowlane rozdzielnice prądu muszą być prawidłowo rozmieszczone - maksymalnie 50 m od rozdzielnika,

i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wszystkie zasilające przewody muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

5). Pytania dotyczące właściwego użytkowania maszyn i urządzeń

- czy opracowano i udostępniono do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące użytkowania maszyn

i urządzeń technicznych?

- czy maszyny i urządzenia są odpowiednio oznakowane i czy posiadają odpowiednie urządzenia ochronne?

- czy wszystkie maszyny i urządzenia posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa i czy są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją?

- czy urządzenia podlegające dozorowi mają świadectwo dopuszczenia do ruchu?

Maszyny i wszelkie urządzenia techniczne powinny być montowane i użytkowane zgodnie z ze wskazaniami producenta i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

Narzędzia ręczne należy utrzymywać w stanie ciągłej sprawności, użytkować zgodnie z przeznaczeniem przez osoby odpowiednio wyszkolone w tym zakresie, a niektórych przypadkach posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje. Maszyny powinny posiadać odpowiednie oznakowanie i barwy bezpieczeństwa.

6). Pytania dotyczące robót ziemnych

- czy ściany wykopów są odpowiednio zabezpieczone?

- czy do stanowisk pracy w wykopach prowadzą zabezpieczone zejścia, rozmieszczone w odległościach maksymalnych 20 m?

- czy roboty ziemne z użyciem urządzeń technicznych są odpowiednio zabezpieczane?

Wszelkie roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, który określa m. in. dokładne położenie urządzeń i instalacji podziemnych. Kierownik budowy ustala odległość, w jakiej od nich mogą być bezpiecznie prowadzone prace naziemne. Miejsca niebezpieczne powinny być odgrodzone i zabezpieczone balustradą. Należy je również zaopatrzyć w napisy ostrzegawcze, a nocą w oświetlenie.

Urobek powinien być prawidłowo składany (w odległości 60 cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu). Koparka musi być ustawiona w odległości co najmniej 60 cm od krawędzi wykopu.

7). Pytania dotyczące przenośników

- czy zapewniona jest ochrona przed pochwyceniem przez części ruchome?

- czy zapewniona jest ochrona przed urazami spowodowanymi przez spadający czynnik materialny transportowany przenośnikiem?

Przenośniki powinny posiadać automatyczne urządzenia ochronne do zatrzymania przenośnika w miejscu i uniemożliwiające ruch wsteczny w razie uszkodzenia elementów przenośnika. Elementy sterownicze powinny być widoczne i możliwe do identyfikowania. Ważne jest również ich odpowiednie oznakowanie, gdyż mają one znaczny wpływ na bezpieczeństwo.

8). Pytania dotyczące transportu

- czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku?

- czy drogi i przejścia są odpowiednio zabezpieczone przed spadaniem przedmiotów z góry?

- czy drogi są odpowiednio oznakowane?

- czy opracowane zasady ruchu po drogach palcu budowy?

Powinny być przestrzegane normy dotyczące ręcznego przenoszenia przedmiotów. Również przemieszczanie przy pomocy taczek i ręcznych wózków powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami. We wszelkich ręcznych pracach transportowych muszą znaleźć zastosowanie przepisy bhp.

9). Pytania dotyczące żurawi

- czy żuraw jest wyposażony w tablicę informacyjną o udźwigu dopuszczalnym?

- czy torowisko żurawia jest we właściwym stanie technicznym?

- czy prowadzona jest książka kontroli i dyżurów żurawia?

W książce dyżurów operator odnotowuje wszelkie uwagi, w książce kontroli wpisywane są wyniki przeprowadzanych badań żurawia. Powinien być również prowadzony rejestr czasu pracy, pozwalający stwierdzić czy ten czas, wynoszący 8 godzin na dobę dla pracownika obsługującego żuraw, nie jest przekroczony.

Operator żurawia musi być odpowiednio przeszkolony i legitymować się zdanym egzaminem komisyjnym. Właśnie on odpowiada za obsługę żurawia i utrzymanie go w należytym stanie technicznym.

Żuraw powinien pracować na terenie odpowiednio oświetlonym. Przewód zasilający w energię elektryczną powinien być odpowiednio ułożony, aby nie stwarzał zagrożenia porażeniem prądem.

Ważną kwestią jest sposób komunikacji operatora żurawia z osobami zaczepiającymi lub odczepiającymi przenoszony ciężar.

Na terenie pracy żurawia nie wolno przebywać osobom nieupoważnionym do tego.

10). Pytania dotyczące rusztowań

- czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzór techniczny przed oddaniem go do użytkowania?

- czy rusztowanie zostało prawidłowo posadowione na gruncie?

- czy powierzchnie robocze zostały wypełnione właściwymi pomostami?

Rusztowania mogą montować tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, które w trakcie czynności montażowych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych.

Rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o wytrzymałej konstrukcji, piony komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie oraz balustrady składające się z poręczy ochronnej, które powinny się znajdować po obu stronach pomostu, w sytuacji, gdy rusztowanie jest w odległości od ściany większej niż 20 m.

11). Lista kontrolna zawiera również pytania o:

- czas pracy,

- zaplecze higieniczno - sanitarne,

- eksploatację urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu,

- czy magazynowanie i składowanie przebiega zgodnie z przepisami,

- ocenę ryzyka zawodowego,

- wynagrodzenia

- urlopy pracownicze.

Jeżeli chodzi o ocenę ryzyka zawodowego, pracodawca jest obowiązany:

- poinformować o występującym ryzyku zawodowym,

- przedstawić ocenę oraz udokumentować to ryzyko i wskazać przy jakich pracach występuje,

- stosować niezbędne środki profilaktyczne, które zmniejszają to ryzyko.

Szczególne obowiązki pracodawcy:

1). zapewnienie organizacji pracy i stanowisk w taki sposób, aby pracownicy byli zabezpieczeni przed zagrożeniem wypadkami oraz działaniem uciążliwych i szkodliwych czynników dla zdrowia.

Mogą to realizować poprzez:

- przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

- monitoring czynników rakotwórczych,

- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem ręcznych prac, np. transportowych.

2). Likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników poprzez stosowanie technologii, urządzeń i maszyn nie powodujących takiego zagrożenia.

W sytuacji kiedy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, wówczas należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, które ograniczą wpływ tych zagrożeń na życie i zdrowie pracowników. Należą do nich m. in. środki ochrony zbiorowej.

Kiedy ograniczenie wpływu zagrożeń na życie i zdrowie pracownika jest niewystarczające, pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju zagrożenia.

Ręczne prace transportowe

Do ręcznych prac transportowych zaliczamy wszelki rodzaj transportowania, przenoszenia lub podnoszenia przedmiotów, materiałów budowlanych i wszystkich innych ładunków przez jedną lub więcej osób bez użycia specjalistycznego sprzętu ciężkiego. Transport taki obejmuje w szczególności ich przemieszczanie poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie.

Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy (wg art. 3. 1. ust. z dnia 30. 10.2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

- podczas wykonywania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy

a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W razie wystąpienia wypadku przy pracy należy niezwłocznie podjąć działania, które eliminują bądź ograniczają zagrożenie oraz udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Zastosowanie list kontrolnych w budownictwie ma za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa przy wykonywanych pracach. Wiele jednak zależy od postawy kierowników budowy oraz samych pracowników, którzy powinni traktować swe obowiązki z odpowiedzialnością i rzetelnie wykonywać swoją pracę.