Twórca: Frederick W. Taylor

Inni:

Henri le Chatelier

Henry Gantt

Harrington Emmerson

Małżeństwo Gilbrethów

Karol Adamiecki

TAYLOR

Czynniki powodujące niską wydajność pracowników:

- zły system wynagradzania

- nieracjonalne metody pracy

- brak zgodności pomiędzy cechami robotników

- przekonanie pracowników, że wzrost produkcji prowadzi nieuchronnie do wzrostu bezrobocia

Naukowe zarządzanie według Taylora powinno oparte być na czterech podstawowych zasadach:

- zasadzie naukowego opracowania każdego elementu pracy ludzkiej

- zasadzie naukowego doboru oraz stopniowego szkolenia i doskonalenia robotników

- zasadzie współpracy kierownictwa i robotników w celu realizacji naukowych zasad zarządzania

- zasadzie równego podziału pracy

Chronometraż- pomiar czasu trwania kolejnych mikroruchów

Taylor wprowadził różnicowy system płac od zadania.

System motywacyjny określany mianem "kija i marchewki"

Organizacja funkcjonalna- taka, w której każdy majster wypełnia tylko określone i ograniczone funkcje, 4 majstrów i 4 urzędników

Majstrowie: nadzorujący wykonawców, analityk, kontroler, konserwator

Urzędnicy: planista, technik, księgowy, czuwający nad dyscypliną pracy

FRANK I LILIAN GILBRETH'OWIE

- metody badania przebiegu i czasu trwania ruchów roboczych

(cyklografia)

- technika chronocyklograficzna w celu: zidentyfikowania ruchów niezbędnych oraz niepotrzebnych które powinny być wyeliminowane, ustalenia właściwej kolejności wykonywanych operacji, łączenia ruchów w większe struktury celem skrócenia czasu wykonania operacji

Therblig- nazwa ruchu elementarnego

HENRY GANTT

Wykres Gantta - wykres zaawansowania robót umożliwiający płynne porównywanie planowanego i faktycznego przebiegu prac.

Zadaniowo - premiowy system płac (czasowo-premiowy); wynagrodzenie za wykonanie określonego maksimum ustalonej pracy

Chciał wprowadzić technokrację czyli władzę inżynierów

HARRINGTON EMERSON

Podstawowe znaczenie w jego koncepcji ma efektywność, którą definiuje jako pojęcie ilościowe, a mianowicie stosunek tego co jest, do tego co powinno być, czyli do pewnego wzorca.

Wprowadził pojęcie inżynierii efektywności.

HENRI LE CHATELIER

Cykl działania zorganizowanego:

1. wybór celu:

-jedyny

-ścisły

-ograniczony

-jasny

2. zbadanie środków i warunków które są potrzebne do osiągnięcia tego celu

3. przygotowanie środków i warunków uznanych za potrzebne

4. wykonanie planu

5. kontrola wyniku

KAROL ADAMIECKI

Prawo inercji przyzwyczajeń- "każda zmiana rodzi opór", dlatego wprowadzanie ulepszeń organizacyjnych powinno odbywać się stopniowo

Prawo harmonii oraz harmonogram (graficzna metoda analizy i planowania pracy zespołowej)

Prawo optymalnej produkcji - dla każdego zakładu, maszyny czy robotnika istnieje zawsze ściśle określona granica wydajności, przy której koszt na jednostkę jest najmniejszy

Prawa harmonii:

  1. prawo harmonii doboru - należy dobrać do siebie urządzenia tak, by miały one podobne produkcje wzorcowe i najmniejszy łączny koszt straconego czasu
  2. prawo harmonii działania - konieczne jest aby organy działały w ścisłym związku ze sobą, aby każda czynność odbyła się w swoim czasie
  3. prawo harmonii duchowej - współpracujący ze sobą ludzie powinni ze sobą współdziałać bez spięć i konfliktów i duchu współpracy

HENRY FORD

Dywersyfikacja - rozszerzenie sfery działania

Cywilizacja przemysłowa (industrializm):

  • standaryzacji (produkcja identycznych wyrobów identycznymi metodami)
  • specjalizacja (podział pracy, prowadzi do wzrostu wydajności)
  • synchronizacja (harmonizacja)
  • koncentracja (rozbudowa i łączenie jednostek organizacyjnych)
  • maksymalizacja (wzrost wielkości produkcji, sprzedaży itd.)
  • centralizacja (ruch uprawnień w górę drabiny organizacyjnej)