Podstawy prawne
 1. Ustawa z dnia 24 lipca 19989 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków (Dz. U. NR. 18, poz. 231), obowiązujące od dnia 4 kwietnia 2000 roku
 3. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw, obowiązująca od dnia 1 lipca 2001.

Obywatelstwo polskie jest nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą nadania obywatelstwa jest zasada wyrażona w ustawie o obywatelstwie polskim mówiąca, że cudzoziemiec może się ubiegać o nadanie obywatelstwa polskiego po pięciu latach pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się. Podanie o nadanie obywatelstwa polskiego składa się do wojewody. W niektórych, szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymogu pięcioletniego legalnego pobytu w Polsce. W takim wypadku cudzoziemiec niezamieszkały w Polsce występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem właściwego konsula RP.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego z motywacją wystąpienia, wypełniony własnoręcznie (druki wniosków należy pobrać w urzędzie konsularnym);
 2. Ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy
 3. Odpis aktu urodzenia (oryginał do wglądu)
 4. Odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny (oryginał do wglądu)
 5. Życiorys (sporządzony własnoręcznie, opatrzony aktualną datą i własnoręcznym podpisem)
 6. Oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości (to znaczy czy, kiedy, przed jakim organem i z jakim skutkiem wnioskodawca ubiegał się o nadanie obywatelstwa polskiego)
 7. Dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadał, albo ich poświadczone kopie;
 8. Zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do nadania obywatelstwa polskiego, o ile tak stanowi umowa międzynarodowa
 9. Aktualną fotografię formatu paszportowego
 10. Oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa. W przypadku posiadania obywatelstwa duńskiego, treść oświadczenia powinna brzmieć: "Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy o obywatelstwie duńskim, a w szczególności art. 7, który stanowi, że osoba nabywająca obywatelstwo obce na własny wniosek lub za własną formalną zgodą traci obywatelstwo duńskie". Oświadczenie powinno być podpisane i sporządzone własnoręcznie w języku polskim oraz opatrzone aktualną datą.

Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula RP.

W przypadku, gdy wniosek o nadanie obywatelstwa obejmuje małoletnie dziecko wnioskodawca winien dołączyć poza wyżej wymienionymi następujące dokumenty:

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) - jeżeli obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice (nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci z mocy samego prawa - również wówczas gdy osoba wnioskująca posiada wyłączne prawa rodzicielskie, co musi odpowiednio udokumentować
 2. odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) oraz dokument (oryginał do wglądu) o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub ko0nsulem RP, zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego - jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim
 3. odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego lub rozciągnięcie nadania - jeżeli dziecko ukończyło 16 lat.

Jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dotyczy dziecka pozostającego pod opieką, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem RP.