Media składają się na fundament złożonego systemu komunikacji społecznej. Są obecne przede wszystkim w kręgu kultury masowej. W znaczącym stopniu ją kreują. Jeszcze w dziewiętnastym a nieco później również w dwudziestym wieku rozpoczął się spektakularny i bardzo dynamiczny rozwój środków masowego przekazu. Dziewiętnasty wiek przyniósł rozwój dziennikarstwa i prasy, lata dwudzieste dwudziestego wieku to początki filmu i kinematografii, trzydzieste to czas radia, natomiast pięćdziesiąte to oczywiście telewizja. Zdarzało się, że do rozwoju mediów przyczyniały się czasem odkrycia pozornie mniemające związku z procesem komunikacji i przepływu informacji. Mam tu na myśli chociażby: prasę stosowaną początkowo do wina (Johannesa Gutenberga) czy też wiele z odkryć dotyczących energii elektrycznej (np. żarówka) Edisona itp. wydarzenia te spowodowały pod koniec dziewiętnastego wieku swego rodzaju potok wynalazków, wykorzystanych na potrzeby środków masowego przekazu.

Spoglądając jednak z innej perspektywy poza odkryciami niemal bezpośrednio wykorzystanymi przez media duże znaczenie dla ich rozwoju miały bez wątpienia takie czynniki jak: równoległy rozwój instytucji finansowych czy też zapotrzebowanie na rzetelną i niezwykle szybką informację, zgłaszane ze strony społeczeństwa. Jak wiemy nie były w stanie zapewnić tego archaiczne systemy komunikacji, oparte m.in. na powolnych statkach albo na "usługach" gołębi pocztowych - w taki sposób rozpoczynała swoją działalność w latach czterdziestych dziewiętnastego wieku pierwsza na świecie agencja prasowa "z prawdziwego zdarzenia" - "Havasa".

W naszym kraju ze względów politycznych oraz ustrojowych rozwój mediów był opóźniony ze względu na odmienne mechanizmy podejścia m.in. do tej kwestii w stosunku do tego w jaki sposób było to realizowane np. w Europie Zachodniej. Mimo tego, że działalność mediów w Polsce rozpoczęła się w okresie dwudziestolecia międzywojennego (głównie prasa), to dopiero po zakończeniu II Wojny Światowej "próg umasowienia" przekroczyły: radio w drugiej połowie lat czterdziestych, natomiast telewizja mniej więcej w latach sześćdziesiątych.

Dziś środki masowego przekazu wpisały się na stałe w krajobraz współczesnego świata. Zwiąże się to z ogromnym oddziaływaniem na życie każdego człowieka. Z każdej strony ogarniają nas wiadomości, muzyka, filmy, reklamy itd. Media w dużym stopniu organizują i kreują nasze życie, wpływają na różne sfery m.in.: na intelekt, emocje, uczucia czy też nasze postawy społeczne. Definicja środków masowego przekazu została stworzona w Stanach Zjednoczonych, w latach czterdziestych, opisując masowy, powszechny charakter produkcji jak również odbioru przekazu oraz jego stereotypowość; subiektywizm, powielanie utartych schematów jak też łatwą i ogólną dostępność wiążącą się z trendem do stosowania uproszczeń i skrótów. Do grona mass mediów należą: wysokonakładowa prasa, szerokopasmowe radio i telewizję, wydania fonograficzne w postaci płyt czy też kaset, komercyjne produkcje filmowe, wideokasety a także wysokonakładowa literatura. Media są nierozerwalnie związane z kręgiem kultury masowej.

Nie ulega wątpliwości ogromna rola i siła oddziaływania środków masowego przekazu. Były w stanie sprzyjać a nawet stwarzać: zjawiska o charakterze społecznym, politycznym czy religijnym. Przykładem może być odkrycie druku, który bez wątpienia przyśpieszył proces rozprzestrzeniania się Reformacji, nie wspominając już o znaczeniu radia i filmu w czasie Pierwszej a także Drugiej Wojny Światowej. Media zacierają nieustannie granice między światem i wydarzeniami rzeczywistymi, prawdziwymi a fikcją. Tą problematyką zajmują się obecnie teoretycy komunikacji. Określają to zjawisko jako erę "symulacji" świata.

Środki masowego przekazu pełnią znaczącą rolę społeczną, stanowią także pewien typ działalności gospodarczej, określany często mianem: przemysłu informacyjnego, rozrywkowego albo też show biznesu. Zapewniają zatrudnienie milionom osób na całym świecie. Zajmują się przede wszystkim kreacją ciekawych produktów o charakterze kulturalnym. Mają dziś postać potężnych organizacji o szerokich strukturach. Współpracują z innymi dużymi i ważnymi organizacjami. Mówi się o nich jako o tzw. "czwartej władzy". Ich zadaniem jest nie tylko przekazywanie informacji ale także sprawowanie kontroli nad życiem społecznym, szydzenie z absurdów, zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa itd. Z założenia powinny być wolne i niezależne od władzy państwowej, często jednak tak się nie dzieje. Środki masowego przekazu to miejsce, w którym należy poruszać sprawy powszechne, dotyczące państwa, świata a przede wszystkim ludzi. Kształtują w dużej mierze rozwój kultury zarówno masowej jak i wysokiej. Lansują modę, obyczaje - styl bycia. "Stylizują" sylwetki wielu, wielu ludzi, oddziałując na ich fizjonomię ale przede wszystkim na światopogląd.

Media są również groźnym narzędziem wykorzystywanym m.in.,: przez władzę w celu kierowania oraz kształtowania dla własnych potrzeb całego społeczeństwa. Opinia publiczna są to: poglądy, postawy, oceny oraz sądy na temat obecnego oraz określonego przedmiotu albo podmiotu a także jej sposobu bycia czy też zachowania przedstawiane wzajemnie przez publiczność, zgromadzoną dookoła obserwowanej i ocenianej osoby, wartości lub rzeczy. Często oddziałuje ona na jednostkę bądź grupę ludzi niosąc ze sobą poważne konsekwencje np. w postaci jakiś sankcji. Najczęściej media wykorzystują do swych celów politycy, niejednokrotnie manipulują oni informacjami i tym samym reakcjami opinii publicznej.

Kinematografia od samego momentu zaistnienia, stała się doskonałym narzędziem do prowadzenia propagandy społeczno - politycznej. Jako doskonały przykład można przytoczyć chociażby zabiegi prowadzone przez państwa totalitarne tj.: Trzecia Rzesza czy Związek Radziecki, które dzięki zastosowaniu tego typu źródła informacji oddziaływały, w określony, pożądany przez siebie sposób na opinię publiczną, zarówno we własnych krajach jak i państwach okupowanych. Podobnie postępowały również pozostałe państwa w czasie trwania Pierwszej a także Drugiej Wojny Światowej. Pomimo niezaprzeczalnej tezy, że media dają możliwość przesyłania za swoim pośrednictwem rzetelnych i prawdziwych informacji, czyli niosą ze sobą korzyści, to niestety w rękach nieodpowiedzialnych ludzi stają się niebezpiecznym narzędziem manipulacji, szantażu a nawet w pewnym sensie terroru. Historia zdążyła już niejednokrotnie udowodnić, że środki masowego przekazu pełnią rolę powszechnego kontrolera społecznego. Jest to szczególnie wyraźnie zauważalne podczas działań wojennych.

Dodatkowym plusem w procesie oddziaływania na opinię publiczną za pomocą środków masowego przekazu, jest bez wątpienia umacnianie istniejących stereotypów np. poprzez różne spoty reklamowe. Ponad połowa z nich utrwala stereotyp kobiety w roli tzw. "kury domowej". To właśnie ona prowadzi dom w czasie nieobecności męża, przygotowuje mu posiłki używając do tego celu najsmaczniejszych "zupek z papierka", pierze jego ubrania, sprząta w domu walcząc z bakteriami, troszczy się o dzieci, chodzi na zakupy a mimo tylu obowiązków nadal znajduje chwilę wolnego na lekturę swojej ulubionej prasy, która dodatkowo utwierdza ją w słuszności tej postawy.

Przygnębiająca jest sytuacja, która ma miejsce od dawna…wiele audycji medialnych jest przesyconych różnymi przejawami przemocy, która niezwykle silnie oddziałuje na najmłodszych odbiorców. Są one obecne nawet w przysłowiowych "kreskówkach" czy też "dobranockach" nie wspominając już o filmach, serwisach informacyjnych a przede wszystkim grach komputerowych i na konsole. Wyniki badań przeprowadzonych w środowisku młodzieży amerykańskiej pokazały, że statystyczny 12 - latek w ciągu swojego istnienia zdążył zobaczyć w telewizji…ponad sto tysięcy aktów przemocy!!! Rzecz jasna dzieci o nadpobudliwym usposobieniu będą gustować w filmach akcji, sensacyjnych, kryminalnych, w których aż roi się od brutalnych scen. Po przeprowadzonych doświadczeniach i obserwacjach okazało się także, że maluchy o spokojnym usposobieniu pod wpływem odbierania dużej ilości aktów agresji w długim okresie czasu, również stały się bardziej aktywne i agresywne w swoim zachowaniu. Potwierdza to tezy behawiorystów, mówiących o tym, że "przemoc rodzi przemoc" - brutalność i agresja zaobserwowana w telewizji staje się elementem procesu uczenia i wychowania młodego człowieka, kształtuje jego zachowania i postawy. Długotrwałe oglądanie tego typu scen prowadzi do stopniowego spłycenia wrażliwości na to co się dzieje dookoła, na ludzkie uczucia! Obrazy pokazujące agresję obecne w wirtualnym świecie stwarzają psychiczno - emocjonalny dystans, przyczyniający się do braku rozgraniczenia pomiędzy tym co ma miejsce w sytuacji realnej i nie jest w stanie prawidłowo ocenić jej. Jedne z ostatnich badań, przeprowadzonych przez amerykańskich uczonych dowodzą, że najmłodsze osoby, które oglądają każdego dnia przez bardzo długi czas telewizję, są zniewolone i tak przywiązane do obecnej chwili i sytuacji, iż w dalszej perspektywie nie będą przywiązywać zbytniej wagi do relacji oraz kontaktów międzyludzkich. Wyniki tych badań pokazały także, że osoby nadużywający oglądania telewizji mają słabszy wzrok oraz silniej rozwiniętą półkulę po prawej stronie mózgu, czyli w znacznie mniejszym stopniu poświęcają swoją uwagę i zaangażowanie refleksyjnemu myśleniu jak również analizowaniu.

Media w niezwykle silny sposób oddziałują na niemal wszystkie sfery życia - w największym stopniu na świat polityki. Są także instrumentem służącym prowadzeniu działalności edukacyjnej, społecznej a także kulturalnej. Ciężko przejść obojętnie obok kwestii negatywnego oddziaływania środków masowego przekazu, w szczególności telewizji na najmłodszych odbiorców. Lecz trzeba również przyznać, że robi one bardzo wiele na rzecz: edukacji, promocji kultury, zdrowia itd. Programy o tematyce przyrodniczej dają nam szansę obserwowania osobników i zjawisk, których nie mielibyśmy możliwości dostrzec w inny sposób. Mamy także możliwość śledzenia przebiegu pasjonujących wydarzeń sportowych (np. olimpiada) lub odbycia podróży w odległy zakątek świata bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki środkom masowego przekazu nasze życie jest zdecydowanie bardziej ciekawe, różnorodne i dynamiczne. To właśnie im zawdzięczamy tak szeroki obraz ludzi i świata.