1. Grupa społeczna - zbiór co najmniej trzech osób, które ze sobą współdziałają oraz są ze sobą powiązane poprze więzi społeczne.

2. Cechy grupy społecznej:

- kilka osób, koniecznie więcej niż trzy

-trwałe i bezpośrednie interakcje

- wspólne wartości i normy,

- kierowanie się podobnymi cechami,

- wszystkie osoby maja ten sam cel oraz takie same potrzeby

- poczucie odrębności tej grupy od innych, od otoczenia.

3. Grupy społeczne dzieli się:

a) ze względu na wielkość grupy: małe- członkowie mogą się ze sobą bezpośrednio kontaktować i duże- bezpośredni kontakt każdego z każdym jest niemożliwy,

b) ze względu na kryteria przyjęcia do grupy nowych członków:

- ekskluzywne- jednostka która chce się dołączyć musi spełniać wszystkie kryteria przynależności;

- inkluzyjne- członkiem może być każda osoba, spełnianie kryteriów nie jest wymagane;

- otwarte

c) ze względu na rodzaj więzi między członkami:

- pierwotne: rodzina

- wtórne

d) ze względu na formalizacje struktury:

- formalne: charakteryzuje je sztywna struktura, jej członkowie odgrywają przypisane im role np.: partia polityczna czy klasa w szkole

- nieformalne: charakteryzuje je elastyczna struktura, nie ma formalnych wytycznych zadań do zrealizowania np.: subkultury młodzieżowe.