Podział władzy na władzę ustawodawczą, sądowniczą oraz wykonawczą wywodzi się osiemnastowiecznej tradycji, kiedy to został on zaproponowany przez filozofa Monteskiusza. Jednakże zalążki szczególnie władzy ustawodawczej pojawiły się już znacznie wcześniej. Władza ustawodawcza dziś utożsamiana jest z działalnością Sejmu. Samo słowo sejm w języku polskim, pochodzące z języka staropolskiego, oznaczało zjazd ludności. Zaś późniejsza działalność sejmu została jakby ukształtowana przez zjazdy dzielnicowe oraz prowincjonalne. Zatem

historia władzy ustawodawczej w Polsce jest długa, jej geneza sięga bowiem doby Polski piastowskiej. Rolę Senatu pełniła wówczas tak zwana rada królewska, która obradowała u boku króla, często uchwalała podatki i brała udział w zjazdach generalnych. Zjazdy generalny były jakby zalążkiem parlamentu. Pierwsze obrady sejmu w Polsce odbyły się w 1493 roku, kiedy to król zwołał tak zwany Sejm wielki inaczej Walny. Sejm ów był złożony z: króla, Senatu oraz Izby Poselskiej. Spotykali się oni podczas trwania Sejmu w tak zwanej Sali senatorskiej i uzgadniali różne uchwały, które wówczas nazywały się konstytucjami. Oprócz tego Senat dodatkowo pełnił rolę rady królewskiej. Oznaczało to że senatorowie gromadzili się aby doradzać królowi w różnych kwestiach jak: sprawy wojny, polityki zagranicznej czy w kwestiach zawierania małżeństw. W skład Senatu wchodzili świeccy oraz kościelni dostojnicy królestwa, którzy dożywotnio byli mianowani przez króla. Bardzo charakterystyczny jest tutaj także okres tak zwanej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, kiedy to dużo do powiedzenia na takich obradach miała szlachta. Poniekąd sytuacja ta, a szczególnie instytucja liberum veto przyczyniły się do załamania władzy w państwie polskim Z kolei w dobie rozbiorów państwa polskiego Senat istniał w Księstwie Warszawskim (1807-1815) oraz w Królestwie Polskim (1815-1830). Senatorowie zaś byli mianowani przez władających. W roku 1921 kiedy to weszła w życie konstytucja marcowa - pierwsza konstytucja niepodległej Polski, władzę ustawodawczą znów zaczął sprawować Sejm oraz Senat. W czasie dwudziestolecia międzywojennego Senat wybierano aż pięć razy. Sejm natomiast stanowił główny organ władzy w państwie, stad między innymi dla opisani systemu władzy w tamtym okresie używa się określenia sejmokracja. Drugiego września 1939 roku odbyło się natomiast miało miejsce ostanie posiedzenie Senatu. Druga wojna światowa, jej zakończenie i następnie nadejście okresu PRL sprawiły, że parlament był jednoizbowy, zniesiono bowiem Senat. Do tej sytuacji doprowadziły sfałszowane wyniki wyborów, które miały miejsce trzydziestego czerwca 1946 roku. Kluczową sprawa było tu znane w historii Polski słynne trzy razy tak. Bowiem na pytanie "Czy jesteś za zniesieniem Senatu", padała odpowiedź tak. Wyniki podane przez władze komunistycznego rządu w Polsce sześćdziesiąt osiem koma dwa procent społeczeństwa udzieliło odpowiedzi "tak". Współczesne ustalenia historyków badających ten okres w historii Polski sugerują, że aż osiemdziesiąt procent Polaków było przeciwna likwidacji Senatu. Natomiast. Senat został przywrócony dopiero w roku 1989 w wyniku ustaleń "okrągłego stołu". Postanowiono wówczas, że do Senatu będzie wchodziło po dwóch senatorów z każdego województwa. Tylko z województwa warszawskiego oraz katowickiego liczba ta miała wynosić trzy osoby. Wybory do Senatu odbyły się z kolei czwartego czerwca 1989 roku i były pierwszymi powojennymi, całkowicie wolnymi wyborami. Jeżeli chodzi o Sejm, to odbyły się wówczas tak zwane wybory kontraktowe. Oznaczały one, że kandydaci zgłoszeni przez obywateli mogą ubiegać się o trzydzieści pięć procent mandatów, resztę czyli siedemdziesiąt pięć procent mandatów podzielono miedzy PZPR, stronnictwa sojusznicze oraz pozostałe ugrupowania rządowe. Wybory roku 1989 były dużym zwycięstwem "Solidarności". Obrazują to liczby: do Senatu weszło dziewięćdziesiąt dziewięć osób z "Solidarności". Marszałek Stanisław Stomma, w dniu otwarcia posiedzenia Senatu, czwartego lipca 1989 roku powiedział: "My, jako naródpaństwo średniej wielkości, zależni jesteśmy od faktów, na które nie mamy żadnego wpływu; od gry supermocarstw i układów gospodarczych bardzo twardych, a wiążących. Pomimo to niemała część losów jest w naszym ręku, zależy od nas. I koniec końców my jesteśmy budowniczymi polskiego jutra. Pokolenia przyszłe będą miały prawo sądzić nas wyjątkowo surowo, bo w naszej trudnej roli dziejowej i złej sytuacji geopolitycznej otrzymaliśmy tym razem wyjątkową szansę: możliwość uporządkowania spraw narodowych na własną modłę i umocnienia naszego wspólnego domu. Otwieram pierwsze posiedzenie nowego polskiego Senatu." Natomiast Andrzej Stelmachowski, piastujący urząd marszałka pierwszej kadencji stwierdził wówczas: "Senat został zrodzony, a raczej odrodzony z wielkiego ruchu solidarnościowego; związane są z nim wielkie nadzieje. Obyśmy im sprostali. Obyśmy nigdy nie zapomnieli o naszej służebnej roli wobec narodu, wobec Polski. Tak bardzo bym pragnął byśmy mogli przyczynić się do budowy Polski w pełni niepodległej, a jednocześnie przyjaznej wszystkim sąsiadom, zasobnej - ale i realizującej zasady sprawiedliwości społecznej, energicznie rządzonej, ale jednocześnie zapewniającej wolności obywatelskie. Polski, w której uśmiech przyjazny zacierać będzie smutek i łzy". Od tamtej pory władza ustawodawcza w Polsce spoczywa w rekach Sejmu oraz Senatu. Przy wspólnych obradach, obie izby posiadają status Zgromadzenia Narodowego, które ma prawo do uchwalania konstytucji, odbierania przysięgi od nowego prezydenta oraz do powołania prezydenta przed Trybunał Stanu. Kadencja Sejmu i Senatu wynosi cztery lata, przy czym do Sejmu wchodzi czterystu sześćdziesięciu posłów, a do Senatu stu senatorów. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że kadencja Sejmu zostanie skrócona, oznacza to, że także kadencja Senatu zostanie skrócona. Aby kadencja Sejmu została skrócona to musi zostać podjęta odpowiednia uchwała, za którą zagłosuje co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów. Do skrócenia kadencji parlamentu może przyczynić się decyzja prezydenta, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Senatu i tylko w określonych przypadkach, które precyzuje konstytucja. Do takiej sytuacji może dojść w przypadku, kiedy w trybie konstytucyjnym nie została wybrana nowa Rada Ministrów. Wybory członków Sejmu odbywają się w wyborach: powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Natomiast wybory członków Senatu odbywają się w wyborach: powszechnych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Prawo wyborcze posiada każdy obywatel Polski, który ukończył 18 lat. Prawo bycia wybranym ( czyli bierne prawo wyborcze) na członka Sejmu ma obywatel, który ukończył 21 lat, natomiast prawo bycia wybranym na członka Senatu ma obywatel, który ukończył 30 rok życia. Do Senatu granica wieku jest wyższa, gdyż Senat ma stanowić tak zwana "izbę rozsądku", dlatego też mogą w nim zasiadać osoby, które maja już za sobą określone doświadczenie zawodowe oraz życiowe. Posłów chroni tak zwany immunitet poselski, czyli nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej w czasie kiedy pełnia swoje funkcje. Poseł przy tym odpowiada przed Sejmem , a Senator przed Senatem. Mogą oni odpowiadać przed sadem jeżeli zgodzi się na to sejm. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dokładnie opisuje prawa i obowiązki posłów i senatorów. Zgodnie z nią: istnieje zakaz łączenia mandatu posła i mandatu senatora; zakaz łączenia tych mandatów z innymi ważnymi funkcjami publicznymi; oznacza to że ani Senator, ani Poseł nie może piastować stanowisk: Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższe4j Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, członka Rady Polityki Pieniężnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pracownika Kancelarii Sejmu i Senatu, oraz Kancelarii Prezydenta. Ani posłem, ani senatorem nie może być z kolei osoba która jest sędzią, prokuratorem, urzędnikiem służby cywilnej, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, policjantem i funkcjonariuszem służb ochrony państwa, takich jak na przykład UOP czyli Urząd Ochrony Państwa. W Sejmie posłowie skupieni są w tak zwanych klubach lub kołach, wyodrębnionych na zasadzie przynależności do określonej partii politycznej. Klub tworzy przynajmniej piętnastu posłów, zaś koło tworzy przynajmniej trzech posłów. Sejm i Senat obradują na tak zwanych posiedzeniach. Obradom przewodniczą Marszałkowie, oprócz tego marszałkowie reprezentują daną izbę na zewnątrz oraz pilnują przestrzegania prawa. Zarówno w Sejmie jak i w Senacie istnieją tak zwane komisje, które dotyczą określonych kwestii wchodzących w zakres kompetencji Sejmu i Senatu. Są to następujące komisje: Komisja do spraw Służb Specjalnych, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Etyki i inne.

Wyróżniamy cztery organy sejmu, są to: Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów, komisje sejmowe. Do kompetencji i obowiązków Marszałka Sejmu zalicza się: a) ochronę praw oraz godności Sejmu; b) reprezentowanie Sejmu; c) zwoływanie posiedzeń Sejmu; d) przewodniczenie obradom Sejmu; e) nadzór nad różnymi pracami Sejmu i jego organów; e) kontrola prac Prezydium Sejmu; f) przewodniczenie obradom Prezydium Sejmu; g)zwoływanie Konwentu Seniorów oraz przewodniczenie jego obradom; h) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z Senatem; i) nadzorowanie prac nad inicjatywami ustawodawczymi oraz uchwałodawczymi; j) współpraca z parlamentami innych krajów; k) udzielanie pomocy posłom, w tym czuwanie nad wykonaniem wobec posłów przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne obowiązków, określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora; l) nadawanie w drodze zarządzenia statutu Kancelarii Sejmu; m) ustalanie projektu finansowego Kancelarii Sejmu; n) powoływanie oraz odwoływanie Szefa Kancelarii Sejmu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich; o) powoływanie oraz odwoływanie Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu; p) podejmowanie pozostałych czynności wynikających z Regulaminu Sejmu; r) wykonywanie pozostałych zadań wynikających z konstytucji oraz ustaw. Marszałek Sejmu jest najważniejszym przedstawicielem tego organy władzy ustawodawczej. Na jego barkach spoczywa więc stanie na straży praw i godności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Sejmu wybierany jest z grona posłów na początku kadencji. Wraz z nim wybierani są również wicemarszałkowie.

Marszałek oraz wybierani przez sejm wicemarszałkowie tworzą tak zwane Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu to główny organ sejmowy, zajmujący się bieżącymi pracami Sejmu. Do zakresu kompetencji Prezydium Sejmu zalicza się: a) ustalanie planu prac Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów; b) ustalanie posiedzeń z trzymiesięcznym wyprzedzeniem; c) interpretacja Regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich; d) opiniowanie spraw wniesionych przez Marszałka Sejmu; e) koordynacja działań komisji sejmowych; f) ustalanie zasad organizacji doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego organów; g) podejmowanie pozostałych czynności określonych w Regulaminie Sejmowym.

Kolejnym organem, Sejmu jest tak zwany Konwent Seniorów. Konwent Seniorów to ten organ Sejmu, który jest odpowiedzialny za współpracę klubów poselskich w sprawach, które są związane z działalnością i pracami Sejmu. Na konwent Seniorów składają się: Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz klubów parlamentarnych, pod warunkiem, że reprezentują, co najmniej piętnaście posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą. Konwent Seniorów zajmuje się opiniowaniem: projektów planów prac Sejmu; projektów określonych posiedzeń Sejmów oraz ich terminów; wniosków dotyczących dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku dziennego posiedzenia Sejmu; przebiegu prac Kancelarii Sejmu oraz opiniowaniem pozostałych spraw przekazane przez Marszałka lub Prezydium Sejmu. Do kompetencji Sejmu należy także wyłonienie specjalnych komisji, których zadaniem jest rozpatrywanie oraz przygotowywanie spraw związanych z pracami Sejmu. Takie komisje stanowią kolejny organ Sejmu. Są to organy powołane w zakresie nadzoru działalności organów państwowych, samorządu terytorialnego, jak również innych organizacji w zakresie wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu. Komisje te powoływane są przez Sejm na wniosek Prezydium Sejmu. Obecnie w Sejmie działają następujące komisje stałe:

Administracji i Spraw Wewnętrznych, do Spraw Służb Specjalnych, do Spraw Kontroli Państwowej, Edukacji, Nauki i Młodzieży, Etyki Poselskiej, Finansów Publicznych, Gospodarki, Integracji Europejskiej, Kultury Fizycznej i Turystyki, Kultury i Środków Przekazu, Łączności z Polakami za Granicą, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Obrony Narodowej, Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Polityki Społecznej, Regulaminową i Spraw Poselskich, Rodziny, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Transportu i Łączności, Zdrowia. Obecnie Sejm spełnia następujące funkcje: legislacyjną; osobową; kontrolną; oraz ustawodawczą. Z funkcja legislacyjną jest związane stanowienie prawa przez Sejm., bowiem ustawy dotyczące praw, obowiązków, wolności obywatela, organizacji oraz zasad funkcjonowania głównych organów państwa są podstawowymi ustawami stanowionymi przez Sejm. Inne ważne ustawy to także ustawa budżetowa oraz decyzje o referendach. Cala procedura legislacyjna skupiona jest w tak zwanych trzech czytaniach. Oznacza to, że najpierw Sejm zapoznaje się z projektem ustawy, przekazuje go następnie do odpowiednich komisji, po czym tafia on pod obrady Sejmu. Wtedy tez odbywa się głosowanie nad ewentualnymi poprawkami i całą ustawą. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm to następnie trafia do Senatu. Senat może nanieść na nią swoje poprawki, ale jeżeli cała procedura legislacyjna zakończy się pomyślnie to ustawa trafia do Prezydenta. Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie lub zawetowanie. W celu odrzucenia weta Sejm musi dysponować większością 3/5 głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kolejna funkcja to funkcja osobowa, która daje Sejmowi prawo do powoływania lub odwoływania osób na niektóre stanowiska państwowe. Na przykład do kompetencji Sejmu należy powoływanie: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich , Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu oraz niektórych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Polityki Pieniężnej. Jeżeli chodzi o funkcję kontrolną to jest ona realizowana na poszczególnych posiedzeniach plenarnych oraz w trakcie prac komisji sejmowych. Jeżeli chodzi o posiedzenia plenarne to na nich sejm zajmuje się miedzy innymi: udzielaniem albo odmawianiem rządowi absolutorium z realizacji budżetu państwa, wyrażaniem Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony, przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów, wyrażaniem wotum zaufania dla Rady Ministrów; jak również rozpatrywaniem sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W zakresie funkcji kontrolnych Sejm uchwala także dezyderatów oraz opinie, które następnie są kierowane na przykład do Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli czy też Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponad to w ramach funkcji kontrolnych Sejm ma prawo powołania komisji śledczej, której zadaniem jest zbadanie określonej sprawy. Jeśli chodzi natomiast o funkcje ustawodawczą to jej podstawą jest uchwalanie ustaw. Parlament ma bowiem obowiązek ustalania prawa. Do kompetencji związanych z funkcja ustawodawczą należy także uchwalanie ustawy budżetowej, związanej z przyjmowaniem poszczególnych założeń polityki finansowej państwa oraz podejmowanie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Drugą izbę parlamentu, tak zwana izbę wyższą stanowi Senat. Do podstawowych organów Senatu zalicza się: Marszałek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów, komisje senackie. Do najważniejszych kompetencji oraz obowiązków Marszałka Senatu zaliczamy: a) ochrona praw i godności Senatu; b) reprezentowanie Senatu; c) współpraca z Sejmem; d) ustalanie projektu prac Senatu w porozumieniu z Konwentem Seniorów; e) zwoływanie posiedzeń Senatu; f) ustalanie całego planu obrad Senatu w porozumieniu z konwentem Seniorów; g) kontrolowanie prac Senatu oraz jego organów; h) kontrolowanie prac komisji senackich ; i) zwoływanie posiedzeń Prezydium Senatu; j) przewodniczenie obradom; k) zwoływanie Konwentu Seniorów; l) kontrolowanie oraz nadzorowanie obowiązków organów państwowych wobec Senatu, organów Senatu oraz senatorów konstytucyjnych; m) ocenianie prac organów państwowych wobec Senatu i jego organów; n) udzielanie pomocy senatorom w wykonywaniu ich mandatu; o) nadzorowanie porządku w Senacie; p) ustalanie planu budżetu Kancelarii Senatu w porozumieniu z Prezydium Senatu oraz z Komisja Regulaminową i Spraw Senatorskich; r) nadawanie w drodze zarządzenia statutu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich; s) powoływanie oraz odwoływanie Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich; t) wykonywanie innych zadań wynikających z Konstytucji oraz Regulaminu Senatu. Do kompetencji i obowiązków Prezydium Sejmu zaliczamy natomiast: obowiązek interpretacji Regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich; zlecanie poszczególnym komisjom rozpatrywania spraw dotyczących określonych kwestii; ustalanie zasad organizacji doradztwa naukowego na rzecz Senatu oraz jego organów; nadzorowanie prac senatorów oraz podejmowanie innych zadań wynikających z Regulaminu Senatu. Kolejny organ Senatu to Konwent Seniorów. W jego skład wchodzą: Marszałek, wicemarszałkowie oraz senatorowie, będący reprezentantami klubów senackich i parlamentarnych. Do kompetencji oraz obowiązków Konwentu Seniorów zaliczamy: a) wystawianie opinii na temat porządku obrad Senatu; b) pokazywanie potrzebnych inicjatyw ustawodawczych oraz c) rozpatrywanie wielu spraw, które zostały przedstawione przez Marszałka Senatu, Prezydium Senatu oraz przedstawicieli klubów. Kolejny, ostatni już organ Senatu to Komisje Senatu, które zwykle są powoływane do rozpatrywania określonych kwestii. W chwili obecnej w Senacie funkcjonują następujące komisje stałe: Gospodarki Narodowej, Kultury i Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Ochrony Środowiska, Praw Człowieka i Praworządności, Regulaminową i Spraw Senatorskich, Rodziny i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Ustawodawcza, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.