Prezydium Sejmu - organ Sejmu składający się z Marszałka Sejmu oraz wicemarszałków. Organ ten nie odgrywa zbyt znaczącej roli. Do jego kompetencji zalicza się:

1. Ustalanie planu pracy Sejmu (wcześniej Prezydium powinno zasięgnąć na ten temat opinii Konwentu Seniorów)

2. Dokonywanie wykładni regulaminu Sejmu (wcześniej Prezydium powinno zasięgnąć opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich)

3. Koordynowanie działania komisji sejmowych, organizowanie współpracy pomiędzy komisjami

4. Obniżanie uposażenia lub diety poselskiej posłom (np. w celach dyscyplinujących - casus Grzegorza Brauna)

i inne

 

Konwent Seniorów - opiniodawczy i doradczy organ Sejmu składający się z Marszałka Sejmu, wicemarszałków oraz przewodniczących lub wiceprzewodniczących klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych. W praktyce jedno miejsce w Konwencie Seniorów przysługuje jednej liście wyborczej - jeśli więc np. grupa posłów w trakcie kadencji odeszła z partii i utworzyła własne koło, to nie zostanie im przyznane miejsce w Konwnecie Seniorów. W Konwencie Seniorów koła i kluby mogą łączyć się w tzw. porozumienia.

Marszałek Sejmu zwołuje Konwent Seniorów

-na swój własny wniosek

-na wniosek Prezydium Sejmu -

-na wniosek klubu parlamentarnego, który posiada miejsce w Konwencie Seniorów

-na wniosek grupy co najmniej 15 posłów

 

Konwent Seniorów opiniuje jedynie drugorzędne sprawy, np. projekt planu prac Sejmu czy danego porządku dziennego. W Konwencie Seniorów nie odbywają się głosowania.

 

Komisje sejmowe - organy Sejmu zajmujące się określonymi dziedzinami. Miejsca w komisji przyznaje się siłom politycznym proporcjonalnie do ich podziału w Sejmie, choć są od tego wyjątki. Komisje sejmowe mogą być stałe (funkcjonować przez całą kadencję Sejmu) lub nadzwyczajne (zajmować się tylko określoną sprawą i po jej rozwiązaniu zakończyć swoją działalność). Istnieją również podkomisje jako organy pomocnicze danej komisji.

W większości komisji sejmowych uchwały akceptuje się zwykłą większością głosów i przy quorum wynoszącym 1/3 członków komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach ustalanych przez komisję, jej przewodniczącego lub prezydium komisji. Posiedzenia odbywają się też na wniosek Prezydium Sejmu lub 1/3 jej członków komisji.

 

Sekretarze Sejmu - nie są organami Sejmu, zajmują się wyłącznie sprawami technicznymi - sporządzają np. protokoły posiedzeń czy listę mówców, zliczają głosy i obliczają wyniki głosowań. Kadencja sekretarzy Sejmu równa jest kadencji Sejmu. Kandydatów na sekretarzy zgłasza Prezydium Sejmu.

 

Kluby parlamentarne, koła parlamentarne oraz zespoły poselskie - również nie są organami Sejmu.