1. Wszystkie społeczeństwa mają swoje własne systemy wartości. Są one wyznacznikami norm społecznych. Natomiast normy społeczne to: oczekiwany sposób zachowania utrwalony formalnie lub nieformalnie przez grupę, a także są to nakazy oraz zakazy, które dotyczą zachowywania się człowieka w społeczeństwie.

2. Najważniejsze normy społeczne to:

a) normy prawne, zasady zachowania się oparte na przepisach, a dokładniej są to takie normy, które ustanawiane zostały przez państwo oraz które odnoszą się do całego społeczeństwa. Za nieprzestrzeganie norm prawnych wyciągane są przez instytucje państwowe sankcje karne;

b) normy religijne, od norm prawnych, które obowiązują całe społeczeństwo odróżnia je ograniczony zasięg, gdyż dotyczą one wyłącznie wyznawców określonego wyznania, wiary czy religii. Często normy te traktuje się jak normy moralne. W bardzo szczególnych wypadkach może nawet grozić zakaz brania udziału w życiu kościelnym i religijnym;

c) normy moralne, zwane także etycznymi, są to normy o charakterze absolutnym. Oznacza to bezwzględny zakaz albo bezwzględny nakaz jakiegoś zachowania np. mówienia prawdy, nie robienie krzywdy zwierzętom. Zasięg norm moralnych jest bardzo powszechny gdyż dotyczą one całego społeczeństwa. Nieprzestrzeganie norm etycznych grozi człowiekowi eliminacją lub odsunięciem od życia społecznego. Jest to tak zwany ostracyzm społeczny, czyli wykluczenie. Odnosi się on do niektórych nawyków zachowywania się oraz kontaktowania się z innymi ludźmi.

d) normy obyczajowe, są to rytuały, tradycje, sposoby zachowywania się czy ubierania uznane przez daną zbiorowość.