Do organów, które pełnią funkcję wykonawczą zaliczamy:

  1. Prezydenta, który pełni następujące funkcje:

- jest reprezentantem w państwa w stosunkach zewnętrznych

- przyjmuje listy uwierzytelniające dotyczące przedstawicieli państw obcych w kraju

- mianuje polskich przedstawicieli innych krajach

- sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi

- wydaje zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów do sejmu i senatu

- ma prawo veta ustawodawczego, ustawodawczej inicjatywy

- posiada prawo nadawania polskiego obywatelstwa

- może zastosować łaskę, w stosunku do osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu

- przyznaje ordery, państwowe odznaczenia

Osoby zajmujące stanowisko prezydenta do tej pory to: Gabriel Narutowicz, S. Wojciechowski, Ignacy Mościki, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, obecnie Lech Kaczyński.

  1. Rząd, który jest tworzony przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów.

- Posiadają oni prawo inicjatywy ustawodawczej, przygotowanie ustawy budżetowej

- kierują bieżącą polityka wewnętrzną i zewnętrzną państwa

- zapewnia wykonanie ustaw przyjętych na forum parlamentu

Obecnie w systemach państw wyróżniamy następujące rodzaje sprawowania władzy:

- prezydencki system rządów

- system rządów parlamentarnych

- system o mieszanym charakterze rządów

Władza sadownicza, na którą składają się:

1. Sądy powszechne (rejonowe, okręgowe, apelacyjne i Sąd Najwyższy), wojskowe, administracyjne (Naczelny Sąd Administracyjny, który rozstrzyga sprawy dotyczące działań organów państwowej administracji)

2. Trybunały - specyficzny rodzaj sądów

- Trybunał Konstytucyjny - orzeka w sprawach dotyczących zgodności innych aktów z zapisami konstytucji.

- Trybunał Stanu - orzeka w sprawach dotyczących osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie

Polskie sądownictwo jest niezawisłe, niezależne, apolityczne w stosunku do innych władz. Dotyczy tego art. 173 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawem to zasady regulujące stosunki w państwie pomiędzy jego obywatelami a instytucjami w nim powołanymi. W ramach porządku prawnego możemy wyróżnić różne dziedziny, takie jak prawo cywilne, administracyjne, karne.

Do źródeł prawa w polskim porządku prawnym zaliczmy:

- konstytucję

- ustawy

- ratyfikowane umowy międzynarodowe

- rozporządzenia ministrów

- zarządzenia ministrów