Każde społeczeństwo, posiada swój własny system wartości, który leży u podstaw panujących w nim stosunków oraz norm społecznych, czyli pewnych zasad postępowania i zachowania każdego, spośród jego członków. Może to dotyczyć nie tylko kwestii wzajemnych stosunków międzyludzkich (np. sposobu odnoszenia się do rodziców, czy kolegów w szkole), ale również prawa, obyczaju, czy religii. Możemy je zatem podzielić na:

  • Normy prawne
  • Normy religijne
  • Normy moralne
  • Normy obyczajowe

Normy prawne są to zasady ustanowione odgórnie przez państwo i powszechnie w nim obowiązujące. Wszystkie wykroczenia przeciwko nim, dokonane zarówno przez organy władzy państwowej (np. przyjmowanie łapówek przez urzędników), jak i przez szarego obywatela ( np. kradzież), są bardzo surowo karane

W przeciwieństwie do opisywanych wyżej norm prawnych, normy religijne dotyczą jedynie pewnej grupy osób, deklarujących przynależność do określonego Kościoła. Obowiązujące zasady określają nie tylko nadane przez Boga przykazania (np. Dekalog), ale także pewne, wydane przez głowę Kościoła (np. papieża) dokumenty. Ich świadome i celowe łamanie, może doprowadzić nawet do klątwy, czyli wykluczenia ze wspólnoty wiernych.

O tym, czy normy moralne, obowiązujące w społeczeństwie, zostaną przez człowieka przyjęte, czy odrzucone, decyduje posiadany przez niego system wartości. Zdarzyć się jednak może, że ich zanegowanie, spotka się z pełna dezaprobatą społeczną i spowoduje jego całkowite wykluczenie z grupy.

Normy obyczajowe, są powszechnie przyjętymi zasadami postępowania, które regulują zasady postępowania i współżycia z innymi członkami społeczności. Duży wpływ na nie, ma tradycja i obyczaje.

Należy pamiętać, że czasem jeden uczynek, może wiązać się ze złamaniem kilku norm. Tak jest na przykład z zabójstwem, czy kradzieżą. Osoby, które popełniły ten uczynek, złamały nie tylko normy prawne, ale także normy religijne i moralne.