Każde państwo, tym samym i Polska, posiadają symbole, które są nie powtarzalne dla każdego z nich. Wszystkie te symbole mają niewątpliwie wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej.

Społeczeństwo, historia i inne powiązane z tym procesy powodują kształtowanie się świadomości narodowej. Wspólny język, tradycje, historia, terytorium państwa to czynniki, dzięki którym świadomość narodowa może się rozwijać.

Do symboli państwowych możemy zaliczyć: godło, barwy danego państwa czy hymn państwowy. Świadczą one o suwerenności i niezależności państwa.

1. GODŁO - polskie godło to biały orzeł w złotej koronie, umieszczony na czerwonym tle, skierowany w prawym kierunku. Pierwsze wzmianki o orle, jako symbolu panujących władców, znajdujemy w pierwszej połowie XIII wieku. Panowanie Władysława Łokietka to czas, gdy orzeł staje się oficjalnie symbolem państwa polskiego. Gdy w 1919 roku odzyskaliśmy niepodległość, sejm zadecydował, że orzeł w koronie będzie państwowym herbem. W 1927 roku doszło do zmiany w dotychczasowym wizerunku orła. Rozporządzenie prezydenta, które wówczas zostało wydane, wprowadzało zasadnicze zmiany. Projekt nowego godła został stworzony przez profesora Z. Kamieńskiego. Wzorował się on na obowiązującym za panowania Stefana Batorego godle. Ówczesne godło było bardzo podobne do tego, które obecnie obowiązuje. Po drugiej wojnie światowej, orzeł był zbliżony do tego który obowiązywał przed wojną, lecz nie miał on na głowie korony. Zmiana ta została potwierdzona dekretem w 1955 roku. W 1990 roku do wizerunku orła została przywrócona korona w złotym kolorze. Takie godło obowiązuje aktualnie.

2) BARWY NARODOWE - należą do nich kolor biały i czerwony. Jako barwy państwowe po raz pierwszy zostały użyte w 1831 roku. Ułożone są poziomo, warstwa górna jest biała, dolna natomiast to kolor czerwony.

3) HYMN - Twórcą polskiego hymnu narodowego jest Józef Wybicki. Został on napisany 1789 roku, stając się w roku 1831 hymnem narodowym. W 1927 roku została zaakceptowana jako hymn państwowy, który został w 1948 roku zatwierdzony oficjalnie przez ówczesne władze. Decyzja ta znalazła swe potwierdzenie w konstytucji z 1976 r.

Symbole państwowe są prawnie chronione, podstawę prawną stanowią odpowiednie zapisy w konstytucji. Już nie konstytucja a ustawy określają warunki, na jakich można używać godła i flagi, a także i wszelkie szczegóły odnoszące się do hymnu.

FLAGA NARODOWA

Polska flaga składa się z dwóch pasów o jednakowej szerokości, Górna warstwa jest koloru białego, dolna jest w kolorze czerwonym. Kolory te nawiązują do herbu państwowego, i tak: biały kolor nawiązuje do Orła Białego, warstwa dolna - czerwona, do koloru tarczy herbowej. W historii Polski znaleźć możemy stosowanie flag biało - czerwonych jak i czerwono - białych.

Od 1831 roku naszymi barwami narodowymi jest kolor biały i czerwony. Jednak źródeł trzeba szukać już w średniowieczu, gdyż już w wieku XIII, książęta piastowscy w swoim herbie umieszczali wizerunek orła białego. Wizerunek orła ulegał przekształceniom, jednak jego nieodłącznym elementem były dwa kolory - biały i czerwony. Z upływem czasu, stały się one samodzielnymi znakami świadczącymi o państwie polskim. Początkowo zaczęły samodzielnie występować na rycerskich tarczach, chorągwiach, różnego rodzaju proporcach. Wiek XVIII przyniósł kolejną zmianę, gdyż do munduru wojskowego dodano białą kokardę, która miała świadczyć o państwowej przynależności. Powstanie listopadowe zadecydowało o zmianie kokard białych, na biało - czerwone. Biel związana była z dobrocią, czystością polskich dążeń, czerwony oznaczał potężnych władców polskich, pełnych majestatu, dostojeństwa.