Policja jest to umundurowana oraz uzbrojona formacja, której zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli a także zapewnienie porządku publicznego.

Wśród głównych zadań należących do Policji wyróżniamy:

A) Ochrona życia oraz zdrowia osób a także mienia przed bezprawnymi atakami naruszającymi je.

B) Ochrona bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, w tym także zapewnienie spokoju w miejscach użytku publicznego jak również w czasie korzystania z przewozów w środkach publicznej komunikacji zbiorowego, na drogach publicznych oraz na wodach ogólnie dostępnych dla wszystkich obywateli.

C) Działania prewencyjne, stosowane profilaktycznie w celu przeciwdziałania możliwemu popełnianiu przestępstw oraz wykroczeń, zjawisk o charakterze kryminogennym jak również współpraca w tym obrębie wspólnie z władzą państwową, jednostkami samorządu terytorialnego a także organizacjami społecznymi.

D) Wykrywanie popełnionych przestępstw a także wykroczeń jak również ściganie sprawców.

E) Nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania straży gminnych (miejskich) i nad oddziałami specjalnymi w granicach jasno określonych przez odrębne akty prawne.

F) Kontrola przestrzegania aktów porządkowych oraz administracyjnych dotyczących prawidłowego funkcjonowania podmiotów publicznych a także przepisów związanych z zachowaniem się w miejscach użytku publicznego.

G) Współpraca z policjami pozostałych krajów a także z organizacjami międzynarodowymi (m.in. Metropol) na mocy umów, traktatów i porozumień międzynarodowych a także innych aktów.

H) Współdziałanie wraz z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w granicach koniecznych do wypełniania zadań przypisanych mu przez ustawę.

I) Wypełnianie zadania przypisanych dla organów Policji zawartych w umowach oraz porozumieniach międzynarodowych, zgodnie z zasadami a także w granicach przez nie określonych.

Aby rozpoznania, zapobiegania oraz wykrywania przypadków łamania prawa, Policja w ramach swoich zadań i kompetencji realizuje następujące czynności o charakterze:

1. operacyjno - rozpoznawczym

2. dochodzeniowo - śledczym

3. administracyjno - porządkowym

Policja ma obowiązek wykonywać także czynności zlecone przez:

1. sądy

2. prokuraturę

3. organy administracji rządowej

4. jednostki samorządu terytorialnego

Policja w chwili, gdy realizuje niezbędne czynności służbowe jest zobligowana do uszanowania ludzkiej godności jak również do przestrzegania ogólnie przyjętych i obowiązujących praw człowieka.

Policja w przypadkach wypełniania ustawowych zadań posiada możliwość wglądu do wszelkich danych osoby podejrzanej, także tych zarejestrowanych na nośnikach elektronicznych, zdobytych za pośrednictwem innych organów, służb lub instytucji państwowych rezultacie przeprowadzenia działań operacyjno - rozpoznawczych.

Policjant w czasie wykonywania niezbędnych czynności operacyjnych jest uprawniona do:

A) Legitymowania osób aby było możliwe ustalenie ich tożsamości.

B) Zatrzymywania osób w odpowiedni sposób oraz, w sytuacjach sprecyzowanych, w Kodeksie Postępowania Karnego a także innych ustaw.

C) Zatrzymywania osób, które powodują w sposób jednoznaczny bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia jak również mienia osób.

E) Rewidowania osób a także pomieszczeń w odpowiedni sposób oraz w sytuacjach sprecyzowanych w Kodeksie Postępowania Karnego jak również innych ustawach.

F) Dokonywania rewizji osobistej a także wglądu w zawartość bagaży oraz ładunków w portach morskich, na dworcach jak również w innych środkach komunikacji na lądzie, wodzie i w powietrzu, w przypadku pojawienia się uzasadnionego podejrzenia dokonania przestępstwa pod groźbą sankcji karnych.

G) Obserwowania oraz rejestrowania za pomocą odpowiedniego sprzętu obrazu różnych sytuacji w miejscach użytku publicznego, natomiast podczas realizowania zadań operacyjno-rozpoznawczych oraz administracyjno-porządkowych na mocy ustawy możliwe jest również rejestrowanie dźwięku podczas tych sytuacji.

H) Domagania się koniecznego wsparcia ze strony państwa - różnych instytucji, jednostek administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego a także podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sferze użyteczności publicznej. Są one wszystkie zobligowane w ramach swojej działalności do niesienia wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w prawie.

I) Kierowania się do innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych w celu uzyskania koniecznego wsparcia. W szczególnie pilnych sprawach istnieje możliwość skierowania prośby o pomoc do każdego obywatela - w zakresie określonym w prawie.

Policja ma prawo użycia środków bezpośredniego przymusu w postaci:

A) fizycznych, technicznych oraz chemicznych środków służących w celach: obezwładniania lub 

konwojowania osób a także do zatrzymywania pojazdów.

B) Pałek służbowych.

C) Wodne środków obezwładniających.

D) Zwierząt (psów oraz koni służbowych).

E) pocisków nie penetracyjnych wystrzeliwanych z broni palnej.

Powyższe środki mogą zostać użyte w sytuacji niepodporządkowania się przez osobę bądź grupę osób komendom wydanym na mocy obowiązującego prawa przez właściwą jednostkę Policji a w innych przypadkach przez jej funkcjonariusza. Rodzaj koniecznego środka wykorzystywanego do osiągnięcia celu jakim jest zatrzymanie musi być adekwatny do konkretnego zdarzenia i okoliczności mu towarzyszących.

W sytuacji gdy zastosowanie powyższych środków nie przyniesie rezultatu lub jest wysoce prawdopodobne, iż będą one niewystarczające lub bezużyteczne w danej sytuacji, właściwy sąd okręgowy może na pisemną prośbę Komendanta Głównego Policji po otrzymaniu zgody w formie pisemnej Prokuratora Generalnego wydać polecenie przeprowadzenia kontrolę operacyjną, której mogą podlegać zarówno osoby podejrzane jak i oskarżone.

Kontrola Operacyjna odbywa się w drodze niejawnej i zakłada :

A) "prześwietlaniu" treści korespondencji

B) wglądu w zawartości wszelkich przesyłek

C) wykorzystaniu środków technicznych w celu zdobycia na drodze niejawnej informacji a także dowodów jak również ich trwałem zapisowi pod różnymi postaciami np. treści rozmów prowadzonych przez telefon oraz innych informacji przesyłanych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

Kontrola operacyjna może być prowadzona nie dłużej niż przez trzy miesiące. W przypadku, gdy uzasadnione jest kontynuowanie kontroli sąd okręgowy w procedurze jak wyżej może przedłużyć ją raz o następne trzy miesiące. W momencie zniknięcia czynników które wywołały kontrolę niezwłocznie należy ją zakończyć.

Policja ma prawo do gromadzenia, opracowywania oraz wykorzystywania wszelkich informacji (także danych osobowych) oraz danych. Jest to konieczne by mogła działać skutecznie. Dane osobowe mogą zostać podane do publicznej wiadomości np. gdy przestępca poszukiwany jest listem gończym, jest oskarżony o popełnienie czynu zabronionego podlegającemu oskarżeniu publicznemu, nie można ustalić jego tożsamości bądź jest ona celowo ukrywana.

Dane o których był wyżej mowa to:

A) odciski linii papilarnych

B) fotografie wraz z opisem wizerunku

C) cechy oraz znaki szczególne a także pseudonimy

Informacje o których była wyżej mowa to:

A) miejsce zameldowania, zamieszkania lub czasowego pobytu

B) poziom wykształcenia, zawód wyuczony i wykonywany, miejsce oraz stanowisko pracy

C) dokumenty określające tożsamość, którymi się legitymuje taka osoba

D) sposób i motywy postępowania sprawcy, jego otoczenie oraz kontakty

E) sposób bycia, zachowania się sprawców w stosunku do osób przez nich poszkodowanych

Policja ma prawo dostępu do informacji związanych z umowami ubezpieczenia, głównie do przetwarzania przez towarzystwa ubezpieczeniowe danych osób oraz podmiotów jak również przetwarzania prowadzonego przez banki i inne instytucje finansowe informacji będących tajemnicą bankową.