Czynny udział w życiu publicznym możemy realizować m.in. poprzez oddanie swojego głosu w wyborach.

Definicje:

1. Czynne prawo wyborcze jest to prawo wybierania

2. Bierne prawo wyborcze to możliwość bycia wybieranym

3. Ordynacja wyborcza jest to ustawa określająca zasady prawa wyborczego jak też tryb przeprowadzania wyborów do określonego organu przedstawicielskiego

4. Stowarzyszenie jest to dobrowolne zrzeszenie osób, które pragną wspólnie dążyć do realizacji swoich interesów. Charakter ich działalności to z reguły "non profit" (nie nastawiony na osiąganie dochodów). Są niezależne od organów władzy, stąd często określane mianem organizacji pozarządowych.

Do utworzenia stowarzyszenia zwykłego wymagane są minimum trzy osoby. Natomiast do założenia stowarzyszenia rejestrowanego wymagane jest minimum piętnaście osób oraz statut, w którym zostały zawarte cele tej organizacji wraz z przedstawieniem metod ich realizacji. Rejestrację stowarzyszenia dokonuje się we właściwym sądzie, w stolicy.

Typy systemów partyjnych w wybranych krajach świata:

1. Jednopartyjny występuje m.in. na Kubie, w Chinach a także w Korei Północnej

2. Dwupartyjny występuje m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii

3. Wielopartyjny występuje w zdecydowanej większości państw. Przedstawiciele władzy wyłaniani są w drodze wyborów. Obóz zwycięski formuje rząd.

Do rejestracji ugrupowania politycznego wymaganych jest minimum 1000 osób. Warunkami niezbędnymi do spełnienia w celu przynależności do partii jest bycie osobą pełnoletnią oraz posiadanie polskiego obywatelstwa.

Wyjątkową formę organizacji społecznej stanowią związki zawodowe. Zasady ich funkcjonowania zostały zawarte w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku oraz Ustawie o związkach zawodowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Związek Zawodowy jest to dobrowolna organizacja zrzeszająca pracowników. Do priorytetów związków należą przede wszystkim: reprezentowanie ich interesów, ochrona praw zawodowych oraz socjalnych. Instrumentami jakimi posługują się związki w celu realizacji swych interesów są: negocjacje a w ostateczności strajk.

Komisja Trójstronna jest to jedna z komisji sejmowych. W jej skład wchodzą osoby reprezentujące związkowców, rząd oraz pracodawców.

W Polsce dwie największe organizacje związkowe to:

1. NSZZ Solidarność, czyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność

2. OPZZ, czyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych