1. Czynniki wpływające na powstanie i istnienie narodu, czyli czynniki narodotwórcze, to: 

a) wspólne pochodzenie i wspólne losy historyczne dające poczucie odrębności od innych narodów

b) wspólne terytorium zamieszkiwane od wieków i uważane za ojczyznę.

c) wspólna kultura, tradycja i język

d) wspólne państwo chroniące naród przed zagraniami zewnętrznymi

2. Patriotyzm - (z gr. patriotes -rodak, ojczyzna) - oznacza postawę szacunku, miłości wobec ojczyzny, gotowość rzetelnego wypełniania obowiązków, które nakłada na każdego obywatela konstytucja;

a) te obowiązki:

- obrona ojczyzny

- poszanowanie tradycji, kultury i języka

- płacenie podatków

- przestrzeganie prawa

3. Istnieją różne postawy wobec własnego narodu, ojczyzny:

a) nacjonalizm - największą wartością jest naród, podkreśla się nadrzędność interesów własnego narodu w stosunku do interesów innych grup narodowościowych

b) szowinizm - skrajna postać nacjonalizmy, wyraża on bezkrytyczny stosunek do własnego narodu przy jednoczesnej nienawiści, wrogości względem innych

4. Istnieją różne postawy wobec innych narodów:

a) Rasizm - opiera się na tezie, że istnieją rasy gorsze i lepsze, a wartość człowieka zależy od tego, do której należy

b) Ksenofobia - postawa niechęci, a nawet wrogości wobec obcych, zwykle cudzoziemców

c) antysemityzm - nienawiść do Żydów

d) kosmopolita - „obywatel świata” - nie identyfikuje się z ojczyzną, dla niego ojczyzna jest wszędzie tam, gdzie czuje się dobrze

5. symbole narodowe:

a) godło - orzeł biały stał się godłem państwowym w XIV w. za panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Wizerunek godła ulegał zmianom, po II wojnie światowej orzeł stracił koronę. Obecny wizerunek godła został ustanowiony w grudniu 1989 r. 

b) barwy narodowe - popularnie zwane flagą lub sztandarem, oparte SA na kolorystyce godła. Barwami państwowymi stały się podczas powstania listopadowego w 1831 r. kolor biały (czystość) i czerwień (miłość, krew)

c) hymn - powstał w okresie zaborów, słowa napisał Józef Wybicki w 1797 r. Początkowo nosił nazwę „pieśń legionów polskich we Włoszech”. Potem przyjęła się nazwa „Mazurek dąbrowskiego” W 1927 r. sejm Niepodległej Polski ustanowił „Mazurek Dąbrowskiego” hymnem państwowym

6. Polonia - zwarta grupa ludności pochodzenia polskiego, żyjąca stale poza granicami państwa.

a) przyczyny emigracji Polaków

- ekonomiczne - XIX, XX w.

- polityczne:

* wielka emigracja po powstaniu listopadowym

* II wojna światowa (setki tyś. Polaków zostało wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec lub Rosji)

* po II wojnie światowej większość żołnierzy walczących na frontach zachodnich nie wróciło do polski

* koniec lat 60’ XX w. (wielu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego opuściło kraj w wyniku nagonki antysemickiej

* 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego

7. Mniejszości narodowe - grupy ludzi innych narodowości niż naród kraju, w którym zamieszkują:

- Niemcy (Pomorze, Śląsk)

- Ukraińcy (Południowo-Wschodnia Polska, Warmia, Mazury)

- Białorusini (Podlasie)

- Litwini (Suwalszczyzna)

- Romanie (Południe Polski)

- Słowacy (okolice Noego Targu - Spiż)

- Żydzi (duże miasta - Warszawa, Łódź, Szczecin)