Idee związane z eugeniką są obecne już od pewnego czasu. Ostatnio w kwestii tej pojawiły się nowe stanowiska. Jednym przykładów stało się wystąpienie bioetyka D. W. Brocka pracownika zakładu bioetyki badającego przypadki kliniczne. W swoim wystąpieniu, które miało miejsce w 2002 r. na spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Rhode Island dowodził lepsze funkcjonowanie samego społeczeństwa, które związane było by z niedopuszczaniem na świat dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci niewidomych.

Paradygmat, który został wydany z związku z szybkim rozwojem genetyki jasno określa, do kogo powinna należeć decyzja o losie dzieci niepełnosprawnych. Stwierdza ona, że jest to wybór rodziców dziecka, a nie decyzja rządu. Z kolei Brock usilnie stara się przypomnieć argumenty wcześniejszych naukowców z dziedziny eugeników uważa on, że cierpieniu da się zapobiec przez nie pozwolenie narodzi dzieci chorych. Racje swoje popiera stwierdzeniem, że wysiłki chcące poprawić jakość życia osób należących względem populacji niepełnosprawnych nigdy nie dorównają życiu, które będą wieść ich zdrowi rówieśnicy. Nie bierze on również pod uwagę świadectw osób niepełnosprawnych, którzy mówią o jakości swojego życia jako czymś zupełnie subiektywnym. Jednak Brock uparcie stoi nadal przy swoim stanowisku, że samoocena tych osób niekoniecznie może być prawdziwa. Bierze on pod uwagę zdolności, które pomagają przystosować się człowiekowi. Ocena związana z odczuciami subiektywnymi nie może stać się rozstrzygającą. Brock uznaje pełny oraz jednakowy status zawiązany z moralnością, który według niego dotyczy zarówno osób niepełnosprawnych jak i będących w normie. Wykład jego zawiera jeszcze jeden argument związany jest on z ekonomią. Ograniczanie narodzin osób niepełnosprawnych zlikwiduje również przeznaczone na ten cel placówki rehabilitacyjne, których utrzymanie jest dla państwa dużym wydatkiem. Kontrowersyjne wystąpienie Brocka spowodowało poruszenie w Ameryce. Największym echem wykład ten odbił się w organizacjach zrzeszających osoby niepełnosprawne. Podniosły się głosy, które w swej naturze należą do ruchów, które maja chronić życie. Osoby powały się na dokument uchwalony przez ONZ, czyli Deklarację Praw Osób Upośledzonych Umysłowo z roku 1971. Mówi ona o następujących przywilejach osób upośledzonych umysłowo. Przysługują im te same prawa, co wszystkim ludziom i to najwyższym możliwie stopniu. Posiadają prawo do leczenia, wychowania, szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa, aby mogli się jak najpełniej rozwijać, mają prawo do zabezpieczenia środków utrzymania dla ich potrzeb na godziwym poziomie życia, również do pracy zarobkowej zgodnej ze swoimi uzdolnieniami, powinni żyć we własnej albo zastępczej rodzinie, aby uczestniczyć w normalnych formach życia społecznego. Jeżeli muszą korzystać z opieki czy zakładu to posiadającym formę organizacyjną wzorowana na rodzinie. Mają prawo do ochrony przed wyzyskiem, przed nadużyciami i złym traktowaniem. Ograniczenie praw osoby upośledzonej umysłowo podlega weryfikacji na podstawie dokonanych badań, aby dopuścić możliwość odwoływania się i ochrony, jeślim jej grożą nadużycia. Wato pamiętać, że osoby z upośledzeniem wnoszą do lokalnych wspólnot: otwartość, życzliwość, gorące odczuwanie przynależności i wiele innych pozytywnych cech, które są tak ważne dla współczesnego zmaterializowanego świata. Tymczasem stanowią oni grupę obywateli znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji, nie tylko z racji swojego upośledzenia, ale i ze względu na niedoskonałe prawo i dyskryminację w życiu codziennym. Wielu z nich jest narażonych na nadużycia, zaniedbania i poniżające traktowanie. Tysiące ludzi z upośledzeniem umysłowym nadal żyje w uwłaczających warunkach i jest pozbawionych rehabilitacji i nauczania. Wielu jest całkowicie odizolowanych od normalnego życia, z niewielkimi bądź żadnymi szansami na powrót do społeczeństwa. Nawet życie w rodzinie nie gwarantuje niekiedy poszanowania pełni ich ludzkich praw. Osobom upośledzonym na mocy różnych konwencji przyznano następujące prawa: do życia, prawo do ochrony prawnej, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do wolności myśli i sumienia, prawo do wyrażania opinii i wolności słowa, prawo do wolności zgromadzeń i stowarzyszania się, prawo do odpowiedniego poziomu życia i do zabezpieczenia społecznego, prawo do opieki medycznej, prawo do kształcenia się, prawo do korzystania i współtworzenia kultury.

Wykład ten dotknął również samych bioetyków wraz filozofami oraz lekarzami. Możliwość powrotu eugeniki obudziła przerażenie zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych oraz ludzi mających dysfunkcje wrodzone. Z reguł osoby niepełnosprawne bardziej niż osoby będące w normie maja poczucie rozbieżności pomiędzy troszczeniem się społeczeństwa o zapewnienie im bezpieczeństwa i stałej pracy w organizacji funkcjonowania państwa. Rozbieżność ta również wynika z dążenie osób niepełnosprawnych do pełnego życia w społeczeństwie oraz próbami związanymi ze zmniejszeniem wydawania na świat dzieci z upośledzeniem umysłowym. Stygmatyzacja osób niepełnosprawnych rodzi w ludziach uprzedzenia względem osób dotkniętych zespołem Dawna. Wątpliwości budzi również diagnostyka molekularna oraz prenatalna recesyjna głuchota. Niektórzy ludzie uważają, że niezbędna staje się diagnostyka prenatalna, która powinna być na tyle rozpowszechniona i dostępna, aby w okresie płodowym móc wykryć te schorzenia, które prowadzą do śmierci oraz silnego bólu i związanego z nim cierpienia. Kto posiada prawo do decydowania o wielkości cierpienia, czy o wartości dobrze przeżytego dzieciństwa. Te pytania nie należą do najłatwiejszych. Badania socjologiczne pokazują, że najczęściej osoby odrzucające możliwość badań i przeprowadzenia testów prenatalnych należą do grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Możliwości usuwania takich schorzeń hak Tay-Sachsa, mukowiscydozę oraz hemofilię są obecnie znane. Jednak nie można jeszcze usuwać takich zaburzeń jak: fenyloketonuria, albinizm czy daltonizm. J. D. Watson, naukowiec z dziedziny genetyki współodkrywca DNA w oświadczeniu prasowym oznajmił, że odkrycie genu odpowiedzialnego za homoseksualizm spowodowałaby możliwość usuwania przez kobiety ciąży. Eliminacja choroby prowadzącej do śmierci to jedno z ogniw, które doprowadziłoby również do usuwania oryginalności związanej z orientacją seksualną. Według jakiś czas temu dokonano w Ameryce badania, które pokazały, czterdzieści trzy procent ankietowych dopuściłoby terapię genową. Ma ona na celu poprawę cech związanych z wyglądem fizycznym dzieci. Ankietowani dopuszczali również możliwość wykorzystania wyłącznie sposobu dobierania embrionów, które posiadają pożądane cechy. Należy pamiętać, że wówczas będziemy kierować się indywidualnymi gustami, które niejednokrotnie kształtowane są przez modę, fascynacje oraz reklamę. W ten sposób eugenika działająca negatywnie może przejść bardzo dyskretnie w genetyczne planowanie osób i taki proces związany jest z eugenikę działającą pozytywnie. Rodzi się tutaj pytanie związane z technika biomedyczną. Jak ona może wpływać na kierunek zmian dotyczącej moralności. Rozwój techniki molekularnej oraz wprowadzenie mikroprocesorów struktury DNA jest najbliższą przyszłością. Jest kwestią, która pod względem ekonomicznym się opłaca. Będzie można dokonywać przeglądu ludzkiego genomu w poszukiwaniu mutacji, które uznane są jako szkodliwe albo niepożądane. Będzie można zmniejszyć obciążenia związane z pulą genową posiadająca mutację. Stanie się to możliwe poprzez użycie w szerokim stopniu technik prowadzących do zapłodnienia pozaustrojowego. Doszłoby do powstania eugeniki funkcjonującej na wolnym rynku lub eugeniki typowo konsumenckiej. W ten sposób jednoczyłaby przewidywanie technik inseminacji in vitro oraz doboru odpowiednich embrionów. Odpowiadając by na wymóg składanego przez klienta projektu. Diagnostyka preimplantacyjnej posiada duże ilości ośrodków, które wspomagają poczęcie dzieci. W 2000 r. Gregory Stock naukowiec z dziedziny biofizyki pracujący na Uniwersytecie Los Angeles uważa, że najbliższa przyszłość przyniesie rodzicom możliwość dobierania zarysu genetycznego własnych dzieci. Stock, który był szefem wykonywanego programu doświadczalnego Science Technology stwierdził, że człowiek jest nadzwyczaj ważną istotą, aby został poddany przygodnemu spotkaniu się spermy oraz komórki jajowej. Stock uważa, że kobiety za niedługo będą zbierać komórki jajowe. Po czym będą oddawać je do specjalnego banku. Zapłodnienie przez metodę in vitro doprowadzi do powstania szeregu embrionów, wówczas rodzice będą decydować o ich selekcji i doborze najlepszych. Należy pamięta, że większość skomplikowanych cech związanych z genotypem osoby to efekt współpracy rzędu genów, a także samego środowiska. Dzisiaj stało się możliwe eliminowanie najczęstszych chorobotwórczych mutacji, które wywołują choroby zwane monogenowymi. Usuwane są już predyspozycje prowadzące do schorzeń zwłaszcza wywołujących nowotwory. Za niedługo nowoczesne metody przeglądania genomu dopuszczą w postaci przybliżonej możliwość segregowania embrionów pod względem posiadanego genetycznego umocnienia właściwych cech liczących dużo genów. Do cech macdonaldyzacji obecnego społeczeństwa zaliczamy dążenie zdobycia największego przewidywania działań. Aspekt stał się widoczny z początkiem 20 - wiecznej dziedziny eugeniki, w której uporządkowanie oraz logiczna sprawdzanie człowieczej reprodukcji było już możliwym. Wymienia się dużo przyczyn, gdzie wolna i nieskrępowana eugenika związana z wolnym rynkiem budzi nie chęć. Możliwość doboru najlepszych embrionów całkowicie doprowadziłaby do zmiany relacji, jaka jest pomiędzy rodzicami oraz dziećmi. Nie byłyby już niespodzianką oraz oczekiwanym darem. Zabrano by im oryginalność oraz jedyność. Stanowiłyby dowód udanym bądź nie spełnieniem projektu oraz efektem segregacji cech. Takie osoby byłyby owocem decyzji rodziców, gdzie wybór mógłby być uzależniony czynnikami ściśle uzależnionymi od kwestii ekonomicznych danej rodziny oraz aspiracjami rodziców. Rozpowszechniona na zachodzie mitologia związana z " cudami" genetyki większość cech fizycznych oraz cech psychicznych każdej osoby i jej atrakcyjności oraz odnoszonego sukcesu życiowego uzależnia od ludzkiego genotypu. Istnieją inne mitologie podają ograniczone wytłumaczenie uważając dziedzinę biologii za mało ważną. W ten sposób czyni się informację genetyczną biologicznym posągiem, który jest znacznie ważniejszy niż przekaz miłości od rodziców. W dzieciństwie w człowieku często widzi się właściwości i zachowane odziedziczone od rodziców. Taki pogląd stał się również czynnikiem rozpowszechniającym metody, które wspomagają rozród. W Stanach Zjednoczonych szeroko stosuje się hormon, który jest odpowiedzialny za wzrost. Uzasadnia się jego użycia w przypadku dzieci niskiego wzrostu.

Dorotha Wertz wraz z swoim zespołem badawczym przeprowadziła badania pośród Amerykanów. Z nich można wnioskować, że poparcie dla poradni genetycznych, które pomagają ustalić w sposób prenatalny płeć dziecka wciąż wzrasta. Lata 80 -te w Stanach Zjednoczonych otworzyły możliwość łatwego dostania się do poradni genetycznych. Istnieją i takie placówki działające wyłącznie w zakresie stawiania diagnostyki prenatalnej, która pozwala określić płeć samego dziecka. Chiny, Korea oraz Indie zezwalają na aborcję, która ma podłoże najczęściej kulturowe. Cel takiej polityki tych państw doprowadził do zaburzenia proporcji urodzin. Efektem stało się przychodzenie na świat większej ilości chłopców. W tej chwili Korea zaprzestała procesu segregacji płci. Komisja do spraw Zapłodnień orz embriologii znajdującą się w Anglii dyskutuje na temat możliwości przeprowadzenia procesu związanego z prenatalną segregacją plemników. W Stanach Zjednoczonych występują banki spermy, które w swojej ofercie mają spis dawców spermy. Ostatnimi czasami oddanie przez kobiety oocytu. Należy ona do technik jeszcze niedopracowanych, gdyż nie jest w stanie dać stu procentowej pewności otrzymania założonego wyniku, w tym przypadku dziecka zdeterminowanego przez określone cechy. Wskazuje na motywację decyzji samego dawcy oraz kierunek tolerowanych w społeczeństwie zmian. Tendencje występujące w Stanach Zjednoczonych mają miejsce też na całym świecie. Nawet brak możliwości nieskrępowanej decyzji pozwala grupie dawców na dobieranie pod względem fizycznym oraz psychicznym cech ja również zezwalany jest dobór wyższej od zwyczajnej inteligencji, co prowadzi do unikania chorób oraz deformacji. Stąd wynika, że dziedzina eugenika konsumenckiej nie jest zupełnie nowym przedsięwzięciem, być może stała się lepsza pod względem technicznym. Jedną z konsekwencji, jaka związana jest z narodzinami eugeniki związanej ze strukturą funkcjonującą na wolnym rynku jest powstanie podziału związanego z mniejszością, która używa metod genetycznych podczas reprodukcji oraz z większością, która wybrała naturalną drogę rozmnażania. Po jakimś czasie będzie można oczekiwać koniecznej ingerencji samego państwa, aby doprowadzić do obiektywizacji dziedziny eugeniki względem celów związanych na przykład z bezpieczeństwem narodowym. Problemem staje się również kontrola samej jakości podczas planu realizacji procesu natężenia genetycznego. Problemem staje się kwestia genetycznych produktów, którymi są urodzone dzieci, po kilku latach mogą zupełnie nie odpowiadać życzeniom podczas złożonego zamówienia. Jest to również kwestia dotykająca czynników prawnych a jej nasilenie związane by było podczas realizacji procesu wzmacniającego kwestie dotyczące spraw genetycznych. Bariera, która na razie nie pozwala wprowadzić na skalę światową eugeniki związanej z wolnym rynkiem jest związana z ekonomią. Stosowanie na szeroką skalę zapłodnienia odbywającego się poza organizmem matki, jeszcze w krajach najlepiej rozwiniętych ekonomiczne jest jeszcze nierealne. Techniki pozwalające przeglądać genom należą do niedoskonałych oraz kosztownych. Techniczne detale mogą ulec ewolucji bardzo szybko. Skutkiem wiedzy o sekwencji związanej z gnomem ludzkim stanie się pomnażanie chorób, należących do grup zdeterminowanych genetyką, będzie można je diagnozować, ale nie będą podlegać leczeniu. Dużo naukowców w dziedzinie genetyki otwarcie mówi o rozwoju tej branży w kierunku ewolucji gatunku, jakim jest człowiek. W 2002 r. grupa znanych naukowców pochodzących z Europy oficjalnie wydała oświadczenie popierające badania związane z opracowaniem, tzw. bezpiecznych oraz wydajnych technik przetworzenia komórek związanych z płcią człowieka. Ewolucja nie jest pierwszym marzeniem naukowców. W 1960 r. Stern napisał w książce zajmującej się podstawami genetyki początki związane z eugeniką niejednokrotnie były opite na niewystarczającej wiedzy oraz szkodliwych uprzedzeniach. Przyszłość z kolei pozuje, że ewolucja nauki przyczyni się do rozsądnych opracowań w dziedzinie eugeniki. Poradnictwo związane z genetyką oraz eugeniką będzie fundamentem człowieka w jego rozwoju biologicznym

Ewolucja związana z biologicznym wymiarem, nie posiada celu, który jest określony czy końcowy, gdyż takiego nie ma. Kierowanie procesem ewolucji uzależnione jest od uwzględnienia, co najmniej ogólnikowych wyróżników etapu końcowego a także centralnego prowadzenia i właściwej mocy perswazyjnej. Niewiadomo, kto stanie się odpowiedzialnym za wygląd i przebieg ewolucji w przyszłym czasie? Należy pamiętać, że każda ewolucja biologiczna a także naturalna oraz kierowana zrezygnowała z niepowtarzalnej jednostki. Aprobata dziedziny eugeniki pozytywnej oraz planowanego rozwoju doprowadziłaby do zerwania z kulturą a także ludzką solidarnością. Wyznaczałaby drogę powrotu do istoty natury oraz społeczności osobników. Ewolucja biologiczna przynosi ze sobą pozytywne jak i negatywne działania. Tutaj rodzi się pytanie: jak dalece może się ona posunąć, aby nie ingerować w to, co zostało stworzone przez Jedynego i Niepowtarzalnego Stwórcę. Problem ten dotyka również kwestii moralności, która jak się okazuje przenika każdą bez wyjątku sferę ludzkiej działalności. Eugenika oraz cała nauka z nią związana ulega bardzo szybkiemu rozwojowi, który nie zawsze idzie z odpowiednimi do tej sytuacji refleksjami związanymi możliwością ingerencji w istotę tak doskonałą a zarazem tak kruchą, jaka jest człowiek. Współczesna genetyka z eugeniką nie może wylansować społeczeństwa, które jest silne, gdyż w takim układzie rzeczy nie ma miejsca dla osób słabszych. Do nich należą chociażby osoby niepełnosprawne, które niekiedy nie są w stanie funkcjonować bez życzliwego wsparcia ze strony społeczeństwa. Eugenika nie może również prowadzić do unicestwienia cierpienia i "produkcji" jednostek, które nie wnoszą nic oprócz spełnienia marzeń swoich rodziców i środowiska, w jakim żyją.