Bezpieczeństwo państwa – obiektywny stan pewności fizycznego przetrwania i warunków do swobodnego rozwoju kraju w perspektywie długoterminowej.

 1. Co wzmacnia bezpieczeństwo Polski?

  - geopolityczne położenie,

  - przynależnośc do NATO,

  - przynależnośc do UE,

 2. Po wstąpieniu do UE Polska stała się aktywnym podmiotem procesu integracji europejskiej.

 3. Nadrzędnym celem strategicznym RP jest zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych, poprzez eliminację zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, redukowanie ryzyka oraz odpowiednie oszacowanie podejmowanych wyzwań i umiejętne wykorzystywanie pojawiających się szans.

 4. Interesy narodowe RP:

  a) żywotne;

  - niepodległośc,

  - suwerennośc,

  - nienaruszalnośc granic,

  - zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom,

  - poszanowanie praw człowiek i podstawowych wolności,

  - umacnianie demokratycznego porządku politycznego,

  b) ważne:

  - trwały rozwój cywilizacyjny i gospodarczy,

  - stworzenie warunków do wzrostu dobrobytu społeczeństwa,

  - rozwój nauki i techniki,

  - ochrona dziedzictwa i tożsamości narodowej oraz środowiska naturalnego,

  c) istotne:

  - wzmacnianie skuteczności działania najważniejszych instytucji międzynarodowych (taam gdzie jest Polska),

  - rozwój stosunków narodowych z poszanowaniem prawa i efektywnej współpracy wielostronnej (zgodnie z kartą ONZ).

 5. Bezpieczeństwo państwa jest najważniejszym elementem polityki wewnętrznej i dyplomacji.

 6. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. Składa się na to:

  - pełnienie służby wojskowej (kategorie A - zdolny, B – czasowo niezdolny, do 24 miesięcy, D – niezdolny w czasie pokoju i E – niezdolny w ogóle) – kwalifikacja wojskowa,

  - wykonywanie obowiązków nadanych z przydziałów kryzysowych i mobilizacyjnych,

  - świadczenie pracy w pracowniczych przydziałach mobilizacyjnych,

  - pełnienie służby w obronie cywilnej,

  - odbywanie EDB,

  - uczestnictwo w samoobronie ludności,

  - odbywanie cwiczeń w jednostkach militarnych,

  - wykonywanie świadczeń na rzecz obrony.

 7. Elementy systemu obronnego RP:

  - podsystem militarny (siły zbrojne) – zdolnośc państwa do obrony i pomoc sojusznikom,

  - podsystem niemilitarny – stwarza warunki do działania siłom zbrojnym, organizacyjne i logistyczne zabezpieczenie działań, prowadzenie akcji ratowniczych (należy do tego m.in.: Policja, Straż Graniczna, sądy i prokuratura, Straż Pożarna, Straż Miejska, obrona cywilna, służba zdrowia),

  - system kierowania obronnością państwa – ustala kierunki działań, tworzy plany i koncepcje, finansuje przedsięwzięcia (należy m.in.: parlament, prezydent, KOK, premier i ministrowie, wojewodowie, wojewódzkie komitety obrony).

 8. Zadania podmiotów życia publicznego w dziedzinie obronności:

  a) parlament:

  - uchwala ustawy dotyczące obronności,

  - określa budżet na obronnośc,

  - może podjąc uchwałę o stanie wojny,

  b) prezydent:

  - zwierzchnik Sił Zbrojnych RP,

  - mianuje Szefa Sztabu Generalnego i innych dowódców sił zbrojnych,

  - kierownictwo nad bezpieczeństwem państwa,

  - na wniosek Rady Ministrów może wprowadzic stan wojenny lub wyjątkowy,

  c) Rada Ministrów:

  - kieruje przedsięwzięciami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa,

  -określa liczbę poborowych do odbycia służby wojskowej,

  może wprowadzic stan klęski żywiołowej,

  - wojewodowie, burmistrzowie, prezydenci miasta i wójtowie są szefami OC na swoim terenie.

 9. Kompetencje władz publicznych w zakresie obronności:

  - wojewoda – kieruje sprawami obronności z ustaw, wykonuje zadania w ramach powszechnego obowiązku ochrony, kieruje akcjami społecznymi, wprowadza obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych (wykonanie prac lub udostępnienie majątku,

  - Rada Powiatu – zakaz przeprowadzania imprez masowych,

  - Zarząd Powiatu – wydaje doraźne przepisy porządkowe np. zakaz wstępu na jakiś teren,

  - Starosta – zwierzchnik powiatowych służb np. Policja, Straż Pożarna.

 10. Świadczenia – na rzecz instytucji bezpieczeństwa

  a) osobiste – wykonuje się prace, w czasie pokoju jednorazowo 24h i max. 3 razy w roku, osoby od 16 do 60 lat, w czasie wojny bez ograniczeń,

  b) rzeczowe – przekazanie majątku, raz w roku na max. 21 dni (cwiczenia wojskowe) 3 razy w roku na 24h (OC), w czasie wojny czas nieokreślony.

 11. Definicje:

  NIEPODLEGŁOŚC - niezależnośc od innych państw i formalnego wpływu innych jednostek politycznych.

  SUWERENNOŚC – zdolnośc do samodzielnego sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium; niezależnośc w sprawach zewnętrznych i wewnętrznych.