1. Przykłady skutków katastrof :

  a) naturalnych: powodzie, osuwanie się zbocza po ulewnych deszczach, zniszczenia po przejściu trąby powietrznej, przejściu tsunami,

  b) spowodowanych działalnością człowieka: spalone wagony po wykolejeniu pociągu przewożącego paliwo, zniszczenie lasu przez kwaśne opady, zanieczyszczenie ropą naftową wybrzeża po wybuchu na platformie wiertniczej.

 2. Sytuacja kryzysowa – stan poważnego zagrożenia, który wymaga niecodziennych sposobów reagowania specjalistycznych służb i zaangażowania organów administracji publicznej, ale nie uzasadnia wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

 3. Stan nadzwyczajny – rygor prawny służący uniknięciu lub złagodzeniu skutków zagrożeń, jeżeli zwykłe środki nie wystarczają. Według konstytucji są są trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych: wojenny, wyjątkowy, klęski żywiołowej.

  Zasady wprowadzania stanu nadzwyczajnego:

  - legalności – rozporządzenie musi być podane publicznie,

  - proporcjonalności – podjęte decyzje muszą odpowiadac stopniowi zagrożenia,

  - efektywności – powinno się jak najszybciej przywrócic normalne funkcjonowanie państwa.

 4. Większośc zagrożeń trudno wyeliminowac, ale trzeba dołożyc starań aby zminimalizowac ich niszczące działanie, przygotowac się na ich nadejście i PRZETRWAC.

 5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa w czasie pokoju:

  a) naturalne: pożary, obfite i gwałtowne opady, powodzie, gradobicia, długotrwałe susze, silne mrozy, śnieżyce, lawiny, mgły, trąby powietrzne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, upadki meteorytów lub komet,

  b) spowodowane działalnością człowieka: zanieczyszczenia środowiska (np. pyły, dymy, kwaśne opady), awarie (np. zakładów przemysłowych, linii energetycznych), skażenia biologiczne, katastrofy komunikacyjne, wzrost natężenia promieniowania UV przez niszczenie warstwy ozonowej, zagrożenia ekonomiczne (np. wysoka inflacja),

  c) społeczne: socjalne (np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomnośc), psychospołeczne (np. narkomania, alkoholizm), demograficzne (np. przeludnienie, niż demograficzny, masowe migracje), terroryzm, przestępczośc zorganizowana, korupcja.

 6. Skutki wielu zagrożeń czasu pokoju są porównywalne ze skutkami wojny.

 7. O bezpieczeństwo w Polsce dba m.in.: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i system powszechnego ostrzegania i alrmowania.

 8. Schemat postępowania zapobiegawczego:

  - identyfikacja zagrożeń,

  - poznanie warunków występowania zagrożeń i ich przebiegu,

  - określenie siły i rozmiaru możliwych zniszczeń,

  - określenie potrzeb i możliwości ochronnych,

  - podjęcie działań organizacyjnych i planistycznych,

  - zapewnienie środków finansowych,

  - niezbędne zakupy i inwestycje,

  - monitorowanie zachodzących zjawisk,

  - ocena i analiza rozwiązań, doskonalenie planów,

  - opracowanie działań ratowniczych po wystąpieniu zagrożeń,

  - zaplanowanie sposobu przywracania bezpieczeństwa i ratowania zniszczeń.