Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) - jest to organizacja rządowa podlegająca Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, która została założona

w 2001 roku. PARP powstała na skutek przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której działalność datowana jest na lata 1995-2000. Agencja posiada osobowość prawną. 31 marca 2002 roku PARP przejęła również obowiązki oraz zadania Agencji Techniki i Technologii (na mocy Ustawy z dnia 1 marca 2002 roku),

a następnie z dniem 31 maja 2002 roku także Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zgodnie z Ustawą z dnia 8 maja 2002 roku), która wówczas została zlikwidowana. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją, która przede wszystkim zarządza środkami pieniężnymi otrzymanymi z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej, a które przeznaczone są na wspieranie przedsiębiorczości. Zadaniem Agencji jest zapewnienie odpowiedniej dystrybucji i właściwego podziału tych funduszy. Głównym priorytetem prowadzonej przez Agencję działalności jest pomoc w realizowaniu wszelkich programów mających na celu rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem tych programów, które wspierają eksport, rozwój regionalny, pomagają w tworzeniu nowych miejsc pracy

i przeciwdziałają bezrobociu, umożliwiają rozwój zasobów ludzkich, dążą do wykorzystywania nowych technik i technologii, a także nastawione są na pomoc małym

i średnim przedsiębiorstwom (MSP) w ich rozwoju. PARP dąży do realizacji powyższego celu poprzez m.in.:

- działalność informacyjno-doradczą, tj. oferowanie usług w zakresie udzielania informacji, dzielenia się wiedzą oraz poradnictwa, zarówno dla osób bezrobotnych, przedsiębiorców, jak i organów administracji samorządowej czy nawet rządowej;

- przedstawianie opinii na temat stosowania w gospodarce nowoczesnych technologii

i technik. Opinie te określają zwykle możliwości, warunki oraz widoki na wykorzystanie tych technik i technologii z punktu widzenia ekonomii i techniki;

- prowadzenie działań umożliwiających małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do wiedzy. Są to takie działania, jak: organizowanie targów, wystaw, szkoleń i kursów czy zajmowanie się wydawaniem określonych poradników;

- umożliwienie zainteresowanym dostępu do wszelkich, także opracowywanych przez Agencję, wyników badań i analiz;

- oferowanie wsparcia finansowego w postaci przyznawanych przedsiębiorcom dotacji lub udzielanych im pożyczek, a także wspieranie dotacjami instytucji zajmujących się popieraniem przedsiębiorczości;

- dofinansowywanie polskich przedsiębiorców, którzy biorą udział w programach o zasięgu międzynarodowym. Są to przeważnie programy, na które składa się przeprowadzanie badań, jak również prowadzenie prac rozwojowych oraz wdrożeniowych;

- organizowanie różnego rodzaju działań o charakterze promocyjnym i informacyjnym.

Ponadto, Agencja prowadzi w swojej siedzibie specjalny punkt informacyjny.

Wszystkie zadania, które realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości są wyraźnie

i dokładnie określone przez odpowiednie przepisy. Zadania te wynikają przede wszystkim

z Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

i Przedsiębiorczości oraz z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego szczegółowych zadań Agencji. PARP jest jednym z narzędzi, za pomocą których Rząd realizuje założoną przez siebie politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje działania dotyczące tego sektora Rząd opiera na dokumencie "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw", który w maju 1999 roku został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Początkowo określał on wytyczne odnośnie realizacji działań do 2002 roku; obecnie aktualnie obowiązującym jest dokument obejmujący lata 2003-2006. W dokumencie tym dokładnie sprecyzowano, z jakich form pomocy mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy i o co mogą się oni ubiegać. Zasadniczym celem polityki Rządu jest stworzenie odpowiednich warunków, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość kompleksowego i efektywnego rozwoju.

Źródła informacji o PARP i jej działalności:

- domowa strona internetowa PARP (http://www.parp.gov.pl) - serwis zawiera podstawowe informacje o strukturze Agencji, lokalizacji instytucji, określa podstawy prawne działalności PARP oraz przedstawia najważniejsze cele i zamierzenia, a także sposoby ich realizacji. Ponadto, na stronie Agencji omówiono dostępne formy wsparcia oraz zamieszczono wzory dokumentów (formularze wniosków, podań, itp.), jakie należy złożyć, aby starać się o pomoc ze strony Agencji. W serwisie zamieszczono także dane teleadresowe innych instytucji

o charakterze lokalnym i regionalnym, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorczości.

Namiary na osoby mogące udzielić potrzebnych informacji w formie mailowej:

e-mail:

e-mail:

- telefon informacyjny - linia telefoniczna umożliwiająca zdobycie określonych wiadomości, danych lub uzyskanie porady. Jest ona przeznaczona głównie dla przedsiębiorców. Rozmówcy mogą uzyskać informacje w języku polskim bądź angielskim. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod następującymi numerami:

(0-22) 699-70-18,

(0-22) 699-71-80,

(0-22) 699-71-88;

(0-22) 699-70-44/45;

(0-22) 699-70-46/56 - fax.

Za pomocą telefonicznej linii informacyjnej zainteresowani mogą pozyskać informacje dotyczące m.in.:

- aktualnie dostępnych programów mających na celu wsparcie;

- możliwości zdobywania nowych kontrahentów i partnerów handlowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;

- obowiązującego w Polsce systemu podatkowego i celnego oraz związanych z nimi przepisów;

- możliwości korzystania z nowoczesnych technik i technologii;

- sposobów i możliwości finansowania prowadzonej działalności gospodarczej;

- możliwości zajęcia się eksportem przez firmy krajowe;

- różnego typu instytucji i organizacji, które specjalizują się w działaniach mających na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwiązywanie konkretnych problemów

i trudności występujących u małych i średnich przedsiębiorców;

- procedur i wytycznych umożliwiających założenie i prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest organizacją, która ma tylko jedną główną siedzibę i nie posiada żadnych oddziałów terenowych. Z tego też powodu, w trakcie realizacji większości swoich programów, PARP jest zmuszona współpracować z wybranymi instytucjami, które pełnią funkcję Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF). Ich wybór następuje w drodze konkursu, który wyłania najodpowiedniejszą dla zapewnienia powodzenia danemu programowi organizację. Zazwyczaj partnerami Agencji w realizacji poszczególnych programów są agencje rozwoju regionalnego działające na danym terenie. Mogą to jednak być również inne jednostki, które posiadają odpowiednią praktykę

i doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa. Regionalne Instytucje Finansujące spełniają przede wszystkim funkcje szkoleniowe

i doradcze, ale też administrują wszelkie programy. Przy każdej Regionalnej Instytucji Finansującej działa zawsze tzw. Punkt Konsultacyjny (PK), który stanowi instytucję pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorców. Świadczy on bezpłatne usługi

o charakterze informacyjnym, które dotyczą przede wszystkim udzielania porad i informacji

(z zakresu podatków, finansów, prawa, marketingu, produkcji itp.) w kwestiach związanych

z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej czy też zarządzaniem istniejącym już przedsiębiorstwem. Specyficzną grupę Punktów Konsultacyjnych tworzą ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU) dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowy System Usług - istnieje od 1996 roku. Obecnie składa się na niego około 180 podmiotów o charakterze doradczym, które ściśle ze sobą współpracują na terenie całej Polski. Do najważniejszych instytucji tworzących KSU należą przede wszystkim:

- agencje rozwoju regionalnego i lokalnego;

- centra wspierania biznesu;

- izby przemysłowo-handlowe;

- fundacje i stowarzyszenia o zasięgu lokalnym.

Ośrodki tworzące Krajowy System Usług zapewniają wszystkim zainteresowanym najwyższą jakość oraz wysoki standard wszystkich świadczonych przez siebie usług, zarówno doradczych, konsultacyjnych, jak i finansowych, informacyjnych oraz szkoleniowych. KSU jest siecią o charakterze otwartym, co oznacza, że w dowolnym momencie do systemu mogą dołączyć kolejne ośrodki.

Programy PARP a Unia Europejska:

Istotną część działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości stanowi realizowanie ważniejszych programów, które finansowane są z funduszy przeznaczonych specjalnie w tym celu przez Unię Europejską. Do programów tych należą:

- PHARE 1999 - Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa,

- PHARE 1999 - Rozwój regionalny na rzecz Warmii i Mazur oraz Podkarpacia,

- PHARE 2000 - obejmujący programy o charakterze krajowym i regionalnym, takie jak:

  • Programy krajowe:

- Krajowy Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Wstęp do jakości, Przygotowanie do działania na rynku europejskim, Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw);

- Krajowy Program Rozwoju Eksportu (Wprowadzenie do eksportu);

- Program promocji eksportu;

  • Programy regionalne:

- Program Rozwoju Przedsiębiorstw (dotyczy województw: lubelskiego, śląskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego);

- Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych (dotyczy województw: śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego);

- Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (dotyczy województw: śląskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego);

- PHARE 2001;

- PHARE Odbudowa 2001.

Dotacje:

Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opiera się na umożliwieniu małym

i średnim przedsiębiorstwom rozwoju poprzez zaoferowanie im w tym celu różnych form wsparcia. Niewątpliwie najpopularniejszą i najczęściej świadczoną ze strony PARP formą pomocy są dotacje. W ogólnym ujęciu, dotacja stanowi bezzwrotną pomoc finansową. Zwykle polega ona na zwróceniu przedsiębiorcy kosztów, jakie poniósł on w związku

z podjętymi działaniami. PARP jest instytucją udzielającą dotacji zarówno bezpośrednio dla konkretnych przedsiębiorców, jak i z przeznaczeniem na określone inicjatywy, które mają na celu wspieranie rozwoju MSP.

Jednymi z najczęściej udzielanych dotacji są dotacje dawane instytucjom, które prowadzą działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości. Mogą one mieć następujące przeznaczenie:

- Dotacje na realizację inicjatyw pomocnych w rozwoju przedsiębiorczości - udzielona dotacja może pokryć znaczną część wydatków wynikających z działań podejmowanych

w celu rozwoju przedsiębiorczości lub promowania jej wśród społeczeństwa (np. poprzez organizowanie targów, konferencji, seminariów, konkursów, wystaw, również branie udziału w tego typu imprezach oraz prowadzenie działalności wydawniczej - wydawanie określonych publikacji);

- Dotacje umożliwiające zwiększenie wysokości kapitału funduszu pożyczkowego bądź poręczeniowego, który oferują jednostki wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;

Znaczącą grupę dotacji stanowią również te dotacje, których PARP udziela bezpośrednio małym i średnim przedsiębiorstwom. Można wśród nich wymienić następujące formy pomocy:

- Dotacje na otrzymanie certyfikatu - przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielane w celu sfinansowania części kosztów ponoszonych na szkolenia i doradztwo

w zakresie sporządzania i wykorzystywania specjalistycznych systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, które posiadają odpowiednie certyfikaty;

- Dotacje na szkolenia - przeznaczone głównie dla małych przedsiębiorców. Służą pokryciu wydatków związanych z uczestnictwem przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela w szkoleniu dotyczącym przede wszystkim takich zagadnień, jak:

- marketing,

- zarządzanie zasobami firmy,

- źródła finansowania działań rozwojowych,

- zmiany w przepisach prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

- automatyzacja i wykorzystywanie nowoczesnych technik informatycznych

w przedsiębiorstwach.

- Dotacje przygotowujące do wejścia na rynek kapitałowy i umożliwiające uczestnictwo

w nim - przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą być wykorzystywane na pokrycie części wydatków poniesionych na doradztwo dotyczące możliwości dopuszczenia akcji emitowanych przez daną firmę do obrotu publicznego oraz wprowadzenia ich na giełdę papierów wartościowych;

- Dotacje na usługi o charakterze informacyjnym i doradczym - przeznaczone dla małych

i średnich przedsiębiorców. W ramach dotacji mogą oni korzystać z bezpłatnych usług doradczo-informacyjnych, które finansowane są przez państwo ze środków budżetowych. Wszelkich informacji na ten temat udzielają Punkty Konsultacyjne, Regionalne Instytucje Finansujące, a także oczywiście sama Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Agencji, jak również na jej stronie internetowej). Podstawę prawną udzielania dotacji na usługi informacyjno-doradcze stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2001 roku dotyczące warunków i sposobu przyznawania dotacji przez PARP.

W 2002 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki i Technologii. Wśród nich największe znaczenie ma przede wszystkim organizowanie różnego typu działań, które zmierzają do realizacji programów w zakresie stosowania w gospodarce państwowej nowoczesnych technik i technologii. Wśród tych działań znajduje się m.in. wspomniane już wcześniej wydawanie opinii o warunkach, możliwościach i szansach wprowadzania tych technik i technologii do polskiej gospodarki

z punktu widzenia ekonomii i techniki. Ponadto, istotnym zadaniem przejętym przez PARP od ATT jest udzielanie przedsiębiorcom pożyczek koniecznych dla efektywnego wykorzystywania w gospodarce nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Stałym elementem działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest obecnie organizowanie konkursu "Polski Produkt Przyszłości", w którym laureaci wybierani są

w dwóch odrębnych kategoriach: Wyrób Przyszłości, a także Technologia Przyszłości. Głównym zamierzeniem tej inicjatywy jest promowanie nowatorskich rozwiązań z zakresu techniki i technologii, w których zasadniczym celem jest szybie rozpoczęcie procesu produkcyjnego.

Również w 2002 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przejęła działania realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego. W wyniku tego "zabiegu", jednym z głównych priorytetów PARP jest obecnie wdrażanie programu Phare 2000 i 2001 oraz Phare 2001-Odbudowa. Dwa pierwsze programy mają na celu zrównanie poziomów rozwoju określonych regionów, natomiast trzeci powstał z myślą o udzieleniu wsparcia finansowego tym regionom Polski, które w lipcu i sierpniu 2001 roku dotknęła klęska żywiołowa w postaci powodzi. Środki, które w znacznej mierze pochodzą z funduszy ofiarowanych przez Unię Europejską, zostaną przeznaczone na naprawianie licznych szkód spowodowanych przez powódź oraz na działania mające na celu niedopuszczenie do zaistnienia ponownego zagrożenia powodziowego w tym regionie w przyszłości.

Działalność wydawnicza PARP:

Prowadzenie działalności wydawniczej jest jednym z głównych założeń programowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP przede wszystkim udostępnia, ale też

i opracowuje różnego typu analizy dotyczące polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Są to między innymi analizy zawierające wyniki badań oraz dane statystyczne. Oprócz analiz, Agencja ma w swojej ofercie wydawniczej również liczne poradniki. Pełny spis publikacji PARP dostępny jest na stronie internetowej instytucji, na której można znaleźć również wybrane pozycje w wersji on line tj. w postaci publikacji elektronicznych.