1. Ogólna charakterystyka sytuacji studenta:

  • Niniejsze opracowanie zawiera informacje o budżecie studenta, który obliczony został na podstawie dochodów, jakie student uzyskuje i wydatków, jakie ponosi. Opisana sytuacja dotyczy studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiującego Informację Naukową na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Student jest na drugim roku studiów i jest to jedyny kierunek, na którym pobiera naukę. Są to studia dzienne dwustopniowe: licencjackie
  • (3 lata) + magisterskie uzupełniające (2 lata).

2. Środki pieniężne uzyskiwane przez studenta (dochody):

  • Student drugiego roku studiów dziennych ma stosunkowo niewiele możliwości na pozyskiwanie środków finansowych. Wynika to przede wszystkim z toku studiów, które na tym etapie nauki charakteryzują się dużą ilością zajęć dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów itp. Dodatkowo, harmonogram przewiduje także różne przerwy i przesunięcia, które dezorganizują studentowi dzień
  • i zmuszają go do przebywania na uczelni przez bardzo długi czas - często od samego rana do późnych godzin wieczornych. Zdecydowanie wyklucza to zatem możliwość podjęcia pracy zarobkowej przez studenta, choćby tylko w niepełnym wymiarze godzin czy też w ramach dorywczego zajęcia.

Największą część swoich funduszy student otrzymuje od rodziców, którzy są dla niego głównym źródłem dochodów. Ponadto, dodatkowym zyskiem studenta jest otrzymywane przez niego stypendium naukowe, będące formą nagrody za uzyskanie wysokich wyników w nauce w trakcie poprzedniego roku akademickiego (przez dwa pełne semestry).

W szczególnych przypadkach, gdy student oraz jego rodzina znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, co jest on w stanie udowodnić specjalnymi zaświadczeniami czy też innymi, określonymi odgórnie dokumentami - student może starać się o dodatkowe dofinansowanie

w postaci stypendium socjalnego. Dzięki możliwości pobierania stypendiów, student nie musi być w pełni zależny finansowo od rodziców, co niejednokrotnie stanowi dla nich spore odciążenie

i zapewnia utrzymanie stabilnej sytuacji materialnej rodziny.

3. Koszty ponoszone przez studenta (opłaty i wydatki):

  • Do podstawowych kosztów studenta należą niewątpliwie wszelkie wydatki związane z utrzymaniem, takie jak: opłaty za akademik oraz wydatki ponoszone na wyżywienie z racji tego, iż student pochodzi spoza miasta, w którym pobiera naukę; nie mieszka zatem w domu rodzinnym i w związku z tym zmuszony jest dojeżdżać. Do tego dochodzą więc koszty przejazdów środkami transportu, jak pociąg czy autobus oraz wydatki ponoszone na codzienne korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, jak tramwaje czy autobusy. Istotną część rozchodów studenta stanowią także koszty ponoszone w związku
  • z rozrywką i organizowaniem sobie czasu wolnego od zajęć na uczelni, jak również nakłady na środki czystości oraz artykuły niezbędne do dbania o higienę osobistą. Ponadto, do wydatków studenta należy także wliczyć m.in. zaopatrywanie się w używki, opłacanie rachunków telefonicznych, zakup zeszytów, skryptów, artykułów piśmienniczych oraz koszty kserowania materiałów dydaktycznych.

Szczegółowa charakterystyka kosztów:

a. Miejsce tymczasowego zamieszkania:

- Większość studentów stara się o uzyskanie przydziału do akademika uczelnianego. Jednak z powodu niewystarczającej ilości miejsc w stosunku do liczby ubiegających się o przydział kandydatów, część studentów zmuszona jest szukać miejsca zamieszkania "na własną rękę" Do wyboru są zazwyczaj następujące możliwości: stancja, pokój przy rodzinie, mieszkanie studenckie (wynajęcie mieszkania przez kilku studentów - niższe koszty jednostkowe), w nielicznych przypadkach - wynajęcie samodzielnego mieszkania (opcja dla bardziej zamożnych). Akademik jest najczęściej wybieranym przez studentów rozwiązaniem pozyskania kwatery na czas studiów. Jest to spowodowane m.in. dość niskimi opłatami (dofinansowanie z funduszy uczelnianych), możliwością stałych kontaktów ze znajomymi oraz umiejscowieniem zazwyczaj

w pobliżu uczelni. Do dyspozycji studentów Uniwersytet Jagielloński przeznacza obecnie kilka akademików własnych oraz kilka podnajmowanych od innych uczelni. Zazwyczaj student nie ma wpływu na decyzję Komisji uczelnianej, do którego akademika otrzyma przydział. Student, którego dotyczy niniejszy budżet został zakwaterowany w akademiku "Żakinada". Akademik ten rok wcześniej poddany został generalnemu remontowi i modernizacji, dzięki czemu studenci mają teraz zapewnione optymalne warunki mieszkaniowe oraz do nauki. Ponadto, jest on usytuowany

w strategicznym miejscu; umożliwia szybkie i sprawne przemieszczanie się w wybrane miejsca, dzięki dobremu dostępowi do środków komunikacji miejskiej. Za pobyt w tym akademiku student płaci miesięcznie 350,00 zł. 

b. Wyżywienie:

- Zazwyczaj podstawowe wyżywienie studenta obejmuje trzy główne posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad i kolację. Do tego należy również doliczyć koszt drugiego śniadania, które student zabiera ze sobą na zajęcia. W skład dziennego wyżywienia studenta wchodzą również dodatkowe posiłki, tzw. przekąski, które uzupełniają główny jadłospis studenta oraz wszelkiego rodzaju "zachcianki", jak np. pizza, hamburger, piwo, itp. (szczególnie popularne podczas spotkań towarzyskich). Śniadania i kolacje student przygotowuje sobie sam z produktów, w które wcześniej również sam się zaopatruje. Obiady spożywa natomiast w stołówce uczelnianej - koszt jednego obiadu waha się w granicach 7,00-20,00 zł 

(w zależności od rodzaju i wielkości posiłku). Każdego dnia łączny koszt wyżywienia jest różny, dlatego też w niniejszym budżecie wzięto pod uwagę średnie wartości posiłków wyliczone

z całego miesiąca. Przeciętnie śniadanie kosztuje studenta ok. 4,00 zł; obiad to wydatek rzędu 12,00 zł, a kolacja - 5,00 zł. Koszt pozostałych posiłków nie powinien być wyższy niż 7,00 zł dziennie. Całkowite dzienne wyżywienie kosztuje zatem studenta średnio ok. 28,00 zł. Student co drugi tydzień jeździ do domu (wyjeżdża w piątek po południu, a wraca w niedzielę wieczorem), więc każdorazowo odpada mu konieczność zorganizowania sobie dwóch śniadań, trzech kolacji i wykupienia dwóch obiadów. Dzięki temu uda mu się zatem zaoszczędzić ok. 94,00 zł miesięcznie. Przyjmując, że miesiąc ma średnio 30 dni, student wydaje na wyżywienie łączną kwotę: 28,00 zł x 30 dni = 840,00 zł - 94,00 zł = 746,00 zł. 

c. Koszty podróży i przejazdów:

  • Bilety na środki transportu - PKP i PKS - jednorazowy przejazd pociągiem lub autokarem kosztuje studenta ok. 17,00 zł (bilet studencki zniżkowy). Zważywszy, że student wyjeżdża do domu dwa razy w miesiącu, jest zmuszony ponosić wydatki w kwocie: 17,00 zł x 4 (dwa przejazdy tam i z powrotem) = 68,00 zł;
  • Przejazdy środkami komunikacji miejskiej - tramwaje i autobusy MPK - student przekalkulował opłacalność kupowania każdorazowo biletu ulgowego uprawniającego do jednego przejazdu i wybrał bardziej dla niego korzystną opcję - zakup studenckiego ulgowego biletu miesięcznego na wszystkie środki komunikacji miejskiej, którego cena wynosi 47,00 zł.

d) Pozostałe wydatki:

- Na inne wydatki składa się m.in. koszt zapewnienia sobie przez studenta rozrywki - ok. 80,00 zł; zakup środków czystości, kosmetyków i innych artykułów higienicznych - 50,00 zł; rachunek za telefon komórkowy - 30,00 zł; koszty związane ze studiowaniem - 30,00 zł; rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 25,00 zł. 

Zestawienie podsumowujące wszystkie wydatki studenta:

WYDATEK KOSZT MIESIĘCZNY (w zł)

Miejsce zamieszkania (akademik) 350,00

Wyżywienie 746,00

Koszty podróży i przejazdów

- PKP i PKS 68,00

- MPK 47,00

Pozostałe wydatki

- rozrywka 80,00

- rachunek telefoniczny 30,00

- chemia gospodarcza 50,00

- koszty edukacji 30,00

- rezerwa 25,00

RAZEM 1426,00

4.Długookresowe zestawienie prognozowanych wydatków:

Suma wydatków miesięcznych 1 426,00 zł 

Suma wydatków rocznych (1426,00 x 9 miesięcy nauki) 12 834,00 zł 

Suma wydatków w trakcie pięciu lat studiów 64 170,00 zł