Gorzów Wielkopolski, dn. 02.01.2006 r. 

Przedsiębiorstwo

"Centrum Językowe EURO-LANGUAGE" Sp. z o.o.

Aleksandra Wójtowicz-Kiela

Katarzyna Bielewska

Przemysław Skokowski

SPIS TREŚCI:

I. Akt założycielski spółki

II. Wniosek o zarejestrowanie spółki

III. Charakterystyka działalności

IV. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku

V. Klienci

VI. Organizacja firmy

VII. Struktura organizacyjna (kadra pracownicza)

VIII. Sposoby promocji i reklamy

IX. Założenia działalności marketingowej

X. Ocena przedsięwzięcia

XI. Wynagrodzenia (płace)

XII. Ubezpieczenia pracownicze

XIII. Bilans otwarcia

Akt notarialny

Dnia 2 stycznia 2006 r. w Państwowym Biurze Notarialnym

mieszczącym się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Bony 19, przed notariuszem mgr Stanisławem Zawadzkim stawili się:

 1. Pan/i Aleksandra Wójtowicz-Kiela;

zamieszkała w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Ściennej 12/59, legitymująca się dowodem osobistym ACE 672812;

 1. Pan/i Katarzyna Bielewska;

zamieszkała w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Morskiej 4, legitymująca się dowodem osobistym DC 7582193;

 1. Pan/i Przemysław Skokowski;

zamieszkały w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Fatalnej 8/15, legitymujący się dowodem osobistym ADB 640163

Wymienione wyżej osoby stawiły się w celu podpisania umowy spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa spółki

"Centrum Językowe EURO-LANGUAGE"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wspólnicy oświadczają zgodnie, że niniejszym aktem zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "spółką", której działalność prowadzona będzie zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego oraz niniejszego aktu założycielskiego.

§ 2

1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą:

"Centrum Językowe EURO-LANGUAGE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu: "CJ EURO-LANGUAGE" Sp. z o.o.

§ 3

1. Siedziba spółki znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Konstantego Potocznego 17a, 24-093.

2. W przypadku pozyskania innego lokalu siedziba spółki może ulec zmianie.

§ 4

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą (zachowując obowiązujące przepisy prawa).

2. Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także posiadać udziały w innych spółkach z kapitałem krajowym oraz zagranicznym.

§ 5

Celem spółki jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej.

§ 6

Spółka posługuje się własnym znakiem firmowym, który jest chroniony prawnie.

§ 7

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8

Przedmiotem działalności spółki według PKD jest nauczanie języków obcych. Obejmuje ona prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. Nauki języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego;

2. Nauki wymienionych wyżej języków w grupach 4-10 osobowych;

3. Nauki wymienionych wyżej języków w toku indywidualnym;

4. Nauki wymienionych wyżej języków dzieci w wieku 3-7 lat; nauka odbywa się w formie zabaw i gier;

5. Prowadzenia zajęć konwersacyjnych (grupowych i indywidualnych)

6. z lektorem;

7. Nauki dwóch języków równocześnie, gdzie język angielski będzie językiem obowiązkowym, a drugi język uczeń wybiera dowolnie;

8. Wykonywania tłumaczeń zwykłych i przysięgłych;

9. Nauki języka specjalistycznego (dziedziny: medycyna, technika, biznes);

10. Organizowania obozów językowych dla dzieci i młodzieży;

11. Nauki wyżej wymienionych języków w trybie zaocznym;

12. Nauki wyżej wymienionych języków w trybie eksternistycznym.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 9

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 200 000,00 (słownie: milion dwieście tysięcy) złotych.

§ 10

Dla realizacji określonego w § 8 przedmiotu umowy:

1. Aleksandra Wójtowicz-Kiela wnosi do spółki gotówkę w kwocie 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, a także wkład

2. o charakterze niepieniężnym w postaci osobiście świadczonych na rzecz spółki usług;

3. Katarzyna Bielewska wnosi o spółki gotówkę w wysokości 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, jak również wkład niepieniężny w postaci osobiście świadczonych na rzecz spółki usług;

4. Przemysław Skokowski wnosi do spółki gotówkę w wysokości 400 000,00 (słonie: czterysta tysięcy) złotych oraz wkład niepieniężny

5. w postaci świadczonych przez siebie na rzecz spółki usług.

§ 11

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 500 udziałów o wartości nominalnej 800,00 (słownie: osiemset) złotych każdy.

§ 12

Wspólnik może posiadać dowolną ilość udziałów.

§ 13

Udziały są równe i niepodzielne.

§ 14

Udziały są w całości zbywalne; z zachowaniem formy pisemnej

z notarialnie poświadczonym podpisem.

§ 15

Pierwszeństwo w nabywaniu udziałów posiadają pozostali wspólnicy.

§ 16

Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały podzielone pomiędzy Wspólników następująco:

Wspólnik Aleksandra Wójtowicz-Kiela - 500 (słownie: pięćset) udziałów po 800,00 (słownie: osiemset) złotych każdy;

Wspólnik Katarzyna Bielewska - 500 (słownie: pięćset) udziałów po 800,00 (słownie: osiemset) złotych każdy;

Wspólnik Przemysław Skokowski - 500 (słownie: pięćset) udziałów po 800,00 (słownie: osiemset) złotych każdy.

§ 17

Wspólnicy, przed podpisaniem niniejszej umowy, uiścili gotówką w kasie spółki należności w kwotach równych całkowitej wartości przynależnych im udziałów.

§ 18

Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do wysokości wniesionych udziałów.

§ 19

Podział zysku i kwestia pokrycia strat wynikających z rocznego sprawozdania finansowego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 20

Władzami spółki są: 

1. Walne Zgromadzenie Wspólników;

2. Rada Nadzorcza;

3. Zarząd.

§ 21

Do głównych kompetencji Walnego Zgromadzenia Wspólników należy:

- połączenie, przekształcenie, likwidacja i rozwiązanie spółki,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań oraz sprawozdania finansowego,

- podział zysku uzyskanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym lub pokrycie straty;

- wyznaczenie pełnomocników do prowadzenia Spółki, jeżeli Zarząd nie może jej reprezentować;

- zmiana statutu Spółki;

- zmiana przedmiotu działalności Spółki;

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jego obniżenie.

§ 22

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie Wspólników obowiązują wszystkich wspólników. Zapadają one zwykłą większością głosów, o ile kodeks handlowy nie stanowi inaczej.

§ 24

Rada Nadzorcza jest organem wieloosobowym i może się składać

z 3-7 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 25

Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu.

§ 26

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

§ 27

Sposób działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 28

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

§ 29

Zarząd jest organem wykonawczym spółki.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki

i reprezentowanie jej na zewnątrz.

§ 31

Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Wspólników

w głosowaniu tajnym, a pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa.

§ 32

Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką

i reprezentuje ją na zewnątrz.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

Każdy ze wspólników uprawniony jest do samodzielnego

i nieograniczonego reprezentowania spółki wobec instytucji i osób trzecich.

§ 35

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony lub obniżony zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych na podstawie uchwały Zgromadzenia wspólników.

§ 36

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy prawne.

§ 37

Księgowość spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 38

Wszelkie koszty związane z założeniem i rejestracją działalności

gospodarczej spółki oraz koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 39

Umowa wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2006 r. 

§ 40

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze wspólników.

§ 41

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisali:

1. Aleksandra Wójtowicz-Kiela

2. Katarzyna Bielewska

3. Przemysław Skokowski

NOTARIUSZ

mgr Stanisław Zawadzki

Gorzów Wielkopolski, dn. 02.01.2006 r. 

Wnioskodawca:

Aleksandra Wójtowicz-Kiela

ul. Ścienna 12/59

51-043 Gorzów Wielkopolski

PESEL 76021789012

Do

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Orła Białego 1 

WNIOSEK

o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- spółki "Centrum Językowe EURO-LANGUAGE" Sp. z o.o.

Zwracam się z prośbą o zarejestrowanie spółki "Centrum Językowe EURO-LANGUAGE" Spółka z o.o., która została założona dnia 02.01.2006 roku w obecności notariusza - mgr Stanisława Zawadzkiego. Spółka niniejsza powstała z inicjatywy następujących osób, które podpisały umowę spółki: Aleksandra Wójtowicz-Kiela, Katarzyna Bielewska, Przemysław Skokowski.

Lokalizacja spółki: Gorzów Wielkopolski; siedziba spółki znajduje się przy ul. Konstantego Potocznego 17a, 24-093.

Spółka posiada kapitał początkowy w wysokości 1 200 000,00 zł. Kapitał ten został podzielony na 1 500 udziałów, a wartość nominalną każdego z udziałów określono na 800,00 zł. Wszystkie udziały zostały podzielone równo pomiędzy wspólników - proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Struktura udziałowa spółki wygląda zatem następująco:

- Aleksandra Wójtowicz-Kiela - 500 udziałów;

- Katarzyna Bielewska - 500 udziałów;

- Przemysław Skokowski - 500 udziałów.

Przedstawiony powyżej przydział udziałów wynika z wysokości wniesionego przez każdego ze wspólników wkładu finansowego. Wspólnicy uiścili gotówką w kasie spółki określone należności; każdy

w kwocie równej całkowitej wartości przynależnych mu udziałów.

Dniem rozpoczęcia działalności będzie 10.01.2006 r. 

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

....................................

(czytelny podpis przedsiębiorcy)

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Firma "Centrum Językowe EURO-LANGUAGE" Sp. z o.o. jest przedsięwzięciem, które z założenia prowadzone będzie przez cały rok. Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w Gorzowie Wielkopolskim; główna siedziba firmy znajduje się przy

ul. Konstantego Potocznego 17a. Planuje się, że "Centrum Językowe" czynne będzie zwykle przez siedem dni w tygodniu:

 • Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
 • Sobota 9:00 - 15:00
 • Niedziela (2 razy w miesiącu) 9:00 - 13:00

Przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyło następujące usługi:

 • Nauka języków zachodnio-europejskich: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego;
 • Nauka języków skandynawskich: szwedzkiego, norweskiego, fińskiego;
 • Nauka języka japońskiego;
 • Nauka wymienionych wyżej języków w grupach 4-10 osobowych;
 • Nauka wymienionych wyżej języków w toku indywidualnym;
 • Nauka wymienionych wyżej języków dzieci w wieku 3-7 lat; nauka odbywa się w formie zabaw i gier;
 • Prowadzenie zajęć konwersacyjnych (indywidualnych
 • i grupowych) z lektorem;
 • Nauka dwóch języków równocześnie, gdzie język angielski będzie językiem obowiązkowym, a drugi język uczeń wybiera dowolnie spośród wszystkich dostępnych w ofercie;
 • Wykonywanie tłumaczeń zwykłych i przysięgłych;
 • Nauka języka specjalistycznego (dziedziny: medycyna, technika, biznes);
 • Organizowanie obozów językowych dla dzieci i młodzieży;
 • Nauka wyżej wymienionych języków w trybie zaocznym;
 • Nauka wyżej wymienionych języków w trybie eksternistycznym.

OMÓWIENIE AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU

Na rynku usług związanych z nauczaniem języków obcych występuje obecnie dość silna konkurencyjność. W Polsce rynek ten charakteryzuje się znacznym nasyceniem szkół językowych. Taka sytuacja jest wynikiem dużego zapotrzebowania na tego typu usługi, które w ciągu ostatnich kilku lat znacząco się zwiększyło. W związku z takim właśnie kierunkiem rozwoju rynku usług językowych, naszym głównym założeniem jest stworzenie placówki, która wyjdzie naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom ze strony klientów, dzięki czemu okaże się ona w pełni konkurencyjna. To z kolei pozwoli jej w efekcie na zdobycie pewnej i wysokiej pozycji na rynku. Chcemy również, aby nasza szkoła odpowiadała wszystkim aktualnym standardom i normom europejskim. Do realizacji zamierzonych celów chcemy dążyć przede wszystkim poprzez zapewnienie klientom możliwie niskich cen, zatrudnianie wyłącznie wykwalifikowanej, doświadczonej

i sprawdzonej kadry pracowniczej oraz zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających osiągnięcie jak najwyższego poziomu znajomości danego języka i umiejętności porozumiewania się. Zgodnie z wyznaczonymi celami, nasza placówka w stosunkowo krótkim czasie powinna uzyskać status lidera wśród wszystkich szkół językowych województwa lubuskiego. Jesteśmy przekonani

o powodzeniu naszego planu, ponieważ naszym niewątpliwym atutem jest możliwość organizowania egzaminów i wydawania na podstawie ich wyników odpowiednich certyfikatów liczących się w większości krajów europejskich. Nasze najbliższe plany zakładają pozyskanie środków pieniężnych na zakup niezbędnych przyrządów, pomocy naukowych, podręczników i innego sprzętu, dzięki któremu będziemy mogli zdobyć nowych klientów, a co za tym idzie - uda nam się znacząco zwiększyć zyski i w efekcie - zaistnieć znacząco na rynku krajowym. W województwie lubuskim działa bardzo wiele szkół zajmujących się nauczaniem języków obcych, jednak żadna z nich nie posiada uprawnień do wydawania certyfikatów z języka portugalskiego. Ponadto, nasza kadra pracownicza składa się w całości wyłącznie z kompetentnych, posiadających liczne certyfikaty i uprawnienia lektorów. Posiadamy nauczycieli uczących zarówno języków zachodnio-europejskich, jak: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, portugalski, jak i języków skandynawskich: fińskiego, szwedzkiego oraz norweskiego. Jesteśmy również jedyną szkołą w całym województwie lubuskim, która umożliwia naukę języka japońskiego.

KLIENCI

Główne założenia dotyczące działalności "Centrum Językowego EURO-LANGUAGE" Sp. z o.o. sugerują podział klientów szkoły na dwie zasadnicze grupy; pierwsza grupa obejmuje stałych nabywców usług, którzy korzystają z wybranych usług przez minimum jeden pełny semestr, natomiast drugą grupę klientów tworzą nabywcy, którzy korzystają z usług firmy sporadycznie lub tylko jednorazowo, np. w celu dokonania tłumaczenia.

ORGANIZACJA FIRMY

Na dzień sporządzenia biznes planu "Centrum Językowe EURO-LANGUAGE" Sp. z o.o. stanowi przedsięwzięcie jednooddziałowe, które swoją siedzibę ma w Gorzowie Wielkopolskim i na tym też terenie koncentruje głównie swoją działalność.

Zarząd spółki tworzą trzy osoby:

 • Prezes Zarządu - Główny Dyrektor;
 • Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych;
 • Członek Zarządu - Dyrektor ds. Marketingu.

Wszystkimi działaniami i pracami spółki kieruje Prezes Zarządu. Współpracuje on ponadto z poszczególnymi Dyrektorami, którzy odpowiedzialni są za działalność podległych im bezpośrednio komórek organizacyjnych.

Wśród komórek organizacyjnych, które za swoją działalność odpowiadają bezpośrednio przed prezesem, tworząc podległy mu pion, wyróżnia się:

 • Sekretariat;
 • Dział kadrowo-płacowy;
 • Prawnicy i Radcy Prawni.

Kolejny pion, podległy Dyrektorowi ds. Finansowych, wykonuje prace z zakresu obsługi finansowo-księgowej, jak również sprawuje nadzór nad prawidłowością wszelkich przepływów, zarówno o charakterze materiałowym, jak i pieniężnym. Pion ten tworzą następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Finansowy;
 • Dział Księgowości;
 • Dział Analiz;
 • Dział Informatyczny.

Postanowiono, że w spółce utworzonych zostanie pięć Rad Problemowych, których głównym celem będzie prowadzenie działań prowadzących do zmodyfikowania i ulepszenia procesu decyzyjnego. Są to:

 • Rada Marketingowo-Ekonomiczna;
 • Rada ds. Jakości;
 • Rada ds. Zarządzania;
 • Rada ds. Analizy Rynku.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA (KADRA PRACOWNICZA)

Zakłada się, że na dzień rozpoczęcia działalności, tj. 

10 stycznia 2006 roku, kadra pracownicza będzie się składała ze 75 osób, z czego 63 pracowników stanowić będzie personel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, natomiast pozostałe 12 osoby to pracownicy posiadający zatrudnienie na czas określony.

SPOSOBY PROMOCJI I REKLAMY

Plan działań firmy, opracowany w ramach strategii rozwoju przedsiębiorstwa, przewiduje prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę kampanii promocyjno-reklamowej. Planowana działalność reklamowa zakłada wykorzystanie następujących metod promocji

i reklamy:

 • Plakaty i ulotki reklamowe;
 • Reklama świetlna (neon) nad lokalem;
 • Spot reklamowy w lokalnej telewizji;
 • Reklama w radiu lokalnym;
 • Reklama w dzienniku ogólnopolskim;
 • Stworzenie własnej strony internetowej;
 • Akcje promocyjne (obniżki cen, kupony rabatowe, darmowe lekcje, gadżety firmowe dla potencjalnych klientów itp.).

Zasadniczym celem prowadzonej akcji promocyjno-reklamowej ma być pozyskanie możliwie dużej liczby klientów, a co za tym idzie, zwiększenie sprzedaży usług językowych oraz zapewnienie firmie ugruntowanej pozycji na rynku.

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ

Wejście firmy na rynek wymusza konieczność zwrócenia uwagi społeczeństwa na nowopowstałe przedsiębiorstwo. Zasadniczy cel działań marketingowych będzie zatem polegał na poinformowaniu potencjalnych klientów o pojawieniu się na rynku nowej firmy

w danej branży, przedstawieniu jej pełnej oferty oraz przeprowadzeniu określonych czynności mających na celu zachęcenie do skorzystania z usług "Centrum Językowego EURO-LANGUAGE" Sp. z o.o.

Założeniem wspólników jest, aby przedsiębiorstwo postrzegane było w środowisku konkurencji oraz klienteli jako placówka, dla której głównym priorytetem są bardzo dobre stosunki i nienaganne relacje z klientami.

Wyrobienie sobie odpowiedniej renomy oraz wypracowanie odpowiednio wysokiego poziomu zadowolenia i satysfakcji klientów przyczyni się niewątpliwie do skuteczniejszego

i szybszego pozyskania kolejnej klienteli zainteresowanej skorzystaniem z oferowanych usług.

OCENA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W celu dokonania wiarygodnej oceny przedsięwzięcia przeprowadzono określone badania. Na ich podstawie sporządzono następnie wykazy, na które składają się mocne i słabe punkty spółki, jak również szanse i zagrożenia występujące

w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa. Powstałe listy mają służyć przede wszystkim określeniu specyficznych cech "Centrum Językowego" oraz umiejscowieniu firmy pośród konkurencji,

a także wskazaniu możliwie najlepszych kierunków rozwoju.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- wyjątkowo bogata i zróżnicowana oferta usług,

- wykwalifikowani native speakerzy,

- stosunkowo niskie koszty związane z prowadzeniem działalności,

- młoda, kreatywna, kompetentna

i odpowiedzialna kadra pracownicza,

- wysoka jakość usług,

- dobre kontakty z klientami,

- elastyczność i swoboda

w dostosowywaniu się do wymagań

i oczekiwań klienta,

- wynagrodzenia na wysokim poziomie,

- korzystanie z pomocy naukowych, najnowszych podręczników itp.,

- konkurencyjna oferta (oferty, których nie ma gdzie indziej),

- konkurencyjne ceny usług,

- występowanie tendencji wzrostowych zapotrzebowania na usługi w zakresie nauki języków obcych,

- wizja pozyskania w niedalekiej przyszłości kolejnych klientów.

- konieczność prowadzenia polityki cenowej polegającej na obniżaniu cen w wyniku dużej konkurencyjności na rynku,

- pojawienie się nowej lub znaczący rozwój istniejącej konkurencji,

- utrata dotychczasowych klientów,

- znalezienie partnera strategicznego,

- konieczność ponoszenia wyższych nakładów inwestycyjnych, aby zyskać lepszą konkurencyjność

WYNAGRODZENIA (PŁACE)

Stanowisko pracy

Liczba

zatrudnionych pracowników

Miesięczne wynagrodzenie brutto

(1 pracownika w zł)

Pracownik biurowy

5

1 800,00

Pracownik Działu Księgowości

5

1 600,00

Pracownik

naukowo - badawczy

(analityk rynku)

2

1 500,00

Pracownik pomocniczy

(sprzątaczka, portier)

3

950,00

Radca prawny

2

1 950,00

Lektor

35

2 300,00

Native speaker

23

2 100,00

UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE

Pensja brutto

(w zł) 

Ubezpieczenie emerytalne (9,76%)

Ubezpiecz. Rentowe (6,5%)

Ubezpiecz. Wypadkowe (1,93%)

Fundusz pracy (2,45%)

Fundusz GŚP (0,15%)

Razem składki ubezpiecz.

950,00

92,72

61,75

18,36

23,28

1,42

197,53

1500,00

146,40

97,50

28,95

36,75

2,25

311,85

1600,00

156,16

104,00

30,88

39,20

2,40

332,64

1800,00

175,68

117,00

34,74

44,10

2,70

374,22

1950,00

190,32

126,75

37,64

47,78

2,93

405,42

2100,00

204,96

136,50

40,53

51,45

3,15

436,59

2300,00

224,48

149,50

44,39

56,35

3,45

478,17

RAZEM

2536,42

Razem składka miesięczna

Liczba zatrudnionych pracowników

Razem składka za wszystkich pracowników

197,53

3

592,59

311,85

2

623,70

332,64

5

1 663,20

374,22

5

1 871,10

405,42

2

810,84

436,59

23

10 041,57

478,17

35

16 735,95

RAZEM

75

32 338,95

Łączna kwota ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników:
32 338,95 zł

BILANS OTWARCIA

- sporządzony na dzień 02.01.2006 roku

AKTYWA

KWOTA

PASYWA

KWOTA

A.

Środki Trwałe

798 500 

A.

Kapitał własny

1 200 000

I.

Wartości niematerialne i prawne

12 000 

I.

Kapitał podstawowy

1 200 000

II.

Rzeczowy majątek trwały

738 500 

II.

Należne wkłady

0

Grunty własne

285 000 

III.

Kapitał zapasowy

0

Budynki i budowle

350 000 

Ze sprzedaży akcji

0

Maszyny i urządzenia

49 700 

Tworzony ustawowo

0

Środki transportu

53 800 

Z dopłat wspólników

0

Inwestycje rozpoczęte

0

Inne

0

III.

Finansowy majątek trwały

48 000 

IV.

Kapitał rezerwowy

0

Udziały i akcje

0

V.

Pozostałe kapitały rezerwowe

0

Papiery wartościowe

48 000 

VI.

Nie podzielny wynik finansowy z lat ubiegłych

0

Pożyczki długoterminowe

0

Zysk

0

Inne składniki majątku trwałego

0

Strata

0

IV.

Należności długoterminowe

0

VII.

Wynik finansowy netto roku obrotowego

0

B.

Majątek obrotowy

401 500 

Zysk

0

I.

Zapasy

Strata

0

Materiały

21 400 

Odpisy wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego

0

Półprodukty

i produkcja w toku

0

B.

Rezerwy

0

Produkty gotowe

0

Rezerwy na podatek dochodowy

0

Towary

12 300 

C.

Zobowiązania długoterminowe

0

Zaliczki na poczet dostaw

12 300 

Długoterminowe kredyty bankowe

0

II.

Należności i roszczenia

0

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

0

Należności z tytułu dostawy i usług

0

D.

Zobowiązania krótkoterminowe

i fundusze specjalne

0

Należności z tytułu podatków i dotacji

0

I.

Zobowiązania krótkoterminowe

0

Pozostałe należności

0

Pożyczki, obligacje

i papiery wartościowe

0

Należności sądowe

0

Kredyty bankowe

0

III.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

Zaliczki na poczet dostaw

0

IV.

Środki pieniężne

355 500 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0

Środki pieniężne

w kasie

7 500 

Zobowiązania wekslowe

0

Środki pieniężne

w banku

348 000 

Zobowiązania z tytułu podatków i ceł

0

Inne środki pieniężne

0

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0

C.

Rozlicz międzyokresowe

0

II.

Fundusze specjalne

0

Rozliczenia międzyokresowe czynne

0

E.

Rozliczenia międzyokresowe

0

Inne rozliczenia międzyokresowe

0

Bierne rozliczenia międzyokresowe

0

Przychody przeszłych okresów

0

AKTYWA RAZEM

1 200 000

PASYWA RAZEM

1 200 000