Temat pracyPodatki dochodowe płacone przez osoby prawne i fizyczne,

podział podatków pośrednich.

I. Istota funkcjonowania gospodarki:

 1. Podstawowe mierniki gospodarcze.
 2. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej.
 3. Klasyfikacja przedsiębiorstw wg. kryteriów własnościowych, prawno – administracyjnych, wielkości i rodzaju działalności.
 4. Giełda papierów wartościowych.
 5. Budżet państwa i samorządów.

II. Praca:

 1. Praca jako wartość, rola pracy w gospodarce; bezrobocie.
 2. Przygotowanie dokumentów osoby ubiegającej się o pracę.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna
 4. Podstawy prawne zatrudnienia
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, bezpieczeństwo i higiena pracy.
 6. Płaca – rodzaje i funkcje płac

III. Przedsiębiorstwo:

 1. Cele i rodzaje działalności gospodarczej.
 2. Formy prawno – organizacyjne podmiotów gospodarczych.
 3. Zakładanie firmy – biznesplan.
 4. rachunkowość i zarządzanie dokumentacją firmy.

IV. Podatki i ubezpieczenia:

 1. Podatek dochodowy płacony przez firmy i osoby fizyczne
 2. Wypełnianie rocznej deklaracji podatkowej
 3. Rodzaje ubezpieczeń – system ubezpieczeń w Polsce.

I – 1.  Podstawowe mierniki gospodarcze:

Wartość dodatnia to różnica między wartością produkcji globalnej a wartością dóbr pośrednich wykorzystywanych podczas produkcji.

Produkcjaglobalna to miara wyrażona wartościowo (w pieniądzu) lub ilościowo (w jednostkach naturalnych) wielkość produkcji dóbr lub usług wytworzonych przez gospodarkę w jednostce czasu.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) – miara wyrażona wartościowo w pieniądzu ilości dóbr usług inwestycji wytworzone przez krajowe podmioty gospodarcze w określonym czasie np. roku. 

Produkt Narodowy Brutto ( PNB) – miara wyrażona wartościowo w pieniądzu ilości dóbr usług i inwestycji wytworzonych przez krajowe oraz pozostające poza granicami kraju podmioty gospodarcze w określonym czasie np. roku.

Spożycie indywidualne – wielkość konsumpcji przypadające na gospodarstwo domowe wraz z opłatami związanymi z czynszem i mediami.

Spożycie ogólne – to wydatki związane z tymi działami gospodarki narodowej, które przeznaczone są na wszystkich obywateli np. służba zdrowia, policja, opieka społeczna itp.

Stopa inflacji – jest wyrażona procentowo i jest to stosunek cen roku poprzedniego do roku obecnego.

Stopa bezrobocia – wyrażona procentowo pokazuje odsetek osób pozostających bez pracy a liczona jest jako stosunek siły roboczej do osób zatrudnionych.

I – 2. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej:

00032097.gif%5C%22%5C%22 00032098.gif%5C%22%5C%22Rynek dóbr i usług

00032099.gif%5C%22%5C%22 00032100.gif%5C%22%5C%22konsumpcyjnych

  Podmiot  Gospodarstwo

gospodarczy domowe

00032101.gif%5C%22%5C%22 00032102.gif%5C%22%5C%22
 

Rynek czynniki

wytwórcze

Osoba fizyczna – jest to każdy człowiek od momentu narodzin aż do śmierci, nabywający w chwili urodzin określone prawa.

Osoba prawna – instytucja lub organizacja spełniająca określone wymogi dotyczące kapitału zakładowego ilości osób zatrudnionych i rejestracji sądowej np. spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe itp.

Banki – to instytucje zajmujące się inwestowaniem pieniędzy w celu maksymalizacji zysku, podlegające ustawie o rachunkowości.

Banki świadczą trzy kategorie operacji:

- operacje bierne – lokowanie pieniędzy oraz emisja różnych papierów wartościowych

- operacje czynne – polegają na udzielaniu kredytów osobom indywidualnym oraz instytucjom

- operacje usługowe – polegają na obsłudze rachunków klienta

00032103.gif%5C%22%5C%22 00032104.gif%5C%22%5C%22 

c)  SPÓŁKI

cywilne handlowe

osobowe kapitałowe 

jawne partnerskie

komandytowe  z ograniczoną odpowiedzialnością

komandytowo-akcyjne  akcyjne

Podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość:

- mikro przedsiębiorstwa zatrudniają do 10 osób

- małe przeds. zatrudniają od 10 do 50 osób

- średnie przeds. zatrudniają powyżej 50 osób – do 250 

- przeds. duże, które zatrudniają powyżej 250 osób

Przedsiębiorstwo – jednostka wyodrębniona pod względem prawno – technicznym, gospodarczym, tworząca produkty lub usługi, której celem jest maksymalizacja zysków.

I – 4. Giełda papierów wartościowych:

Giełda papierów wartościowych to wyspecjalizowany rynek, na którym odbywają się transakcje kupna – sprzedaży papierów wartościowych.

WIG WIG20 mWIG40 sWIG80 TECH WIG 

Makler to osoba odpowiedzialna w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich oraz weryfikację ich zgodności z regulacjami obowiązującymi na giełdzie. Obowiązki maklera to między innymi przyjmowanie i przekazywanie zleceń, przygotowywanie rekomendacji, komentarzy i analiz, doradzanie inwestorom, pomoc przy wprowadzaniu spółek na giełdę oraz wiele innych czynności. Doradzać może tylko makler z nową licencją, tzn. uzyskaną po zmianie prawa, która to rozszerzyła uprawnienia właśnie o doradztwo inwestycyjne.  Warunki dla maklera:

PKC PKD PCRo PCRz LimAkt

Broker przyjmuje subskrypcje na papiery wartościowe, które dopiero mają wejść na giełdę.

  4

 
Funkcje banków komercyjnych:

00032105.gif%5C%22%5C%22 00032106.gif%5C%22%5C%22- koncentracja kapitału - lokaty, depozyty, - transformacja pieniądza w czasie - udzielanie kredytów, pożyczek – realizacja rozliczeń finansowych

- rachunki, przelewy, zlecenia stałe, wydawanie katr

00032107.gif%5C%22%5C%22 00032108.gif%5C%22%5C%22Funkcje Narodowego Banku Polskiego – NBP – jest jedynym bankiem emisyjnym. jest bankiem rządowym – prowadzi rachunki rządu i obsługuje zadłużenia zagraniczne, decyduje o wysokości rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych. Może udzielać kredytów bankom komercyjnym, dba aby poziom inflacji był jak najniższy wprowadzając politykę restrukcyjną lub ekspansywną.

I – 3. Klasyfikacja przedsiębiorstw wg. kryteriów własnościowych, prawno – administracyjnych, wielkości i rodzaju działalności:

SEKTOR PUBLICZNY

00032109.gif%5C%22%5C%22

przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa

państwowe  komunalne

(samorządowe)

00032110.gif%5C%22%5C%22SEKTOR PRYWATNY

00032111.gif%5C%22%5C%22

wartość prywatna wartość prywatna  wartość prywatna

  osób fizycznych  osób prywatnych  osób fizycznych i osób

prawnych za granicą

Podział przedsiębiorstw ze względu na strukturę organizacyjną:

a)przedsiębiorstwo państwowe – mają osobowość prawną, ich majątek należy do skarbu państwa, funkcjonują w tych sektorach gospodarki, które są istotne dla państwa, są samorządne i samofinansujące.

b) spółdzielnie– posiadają osobowość prawną, do życia może je powołać 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne. Oprócz działalności statutowej mogą również prowadzić działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Można je podzielić na 2 typy:

-użytkowników – (spółdzielnie mieszkaniowe)

- wytwórców – (spółdzielnie rolnicze, inwalidów)

c)  SPÓŁKI

cywilne handlowe

osobowe kapitałowe 

jawne partnerskie

komandytowe  z ograniczoną odpowiedzialnością

komandytowo-akcyjne  akcyjne

Podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość:

- mikro przedsiębiorstwa zatrudniają do 10 osób

- małe przeds. zatrudniają od 10 do 50 osób

- średnie przeds. zatrudniają powyżej 50 osób – do 250 

- przeds. duże, które zatrudniają powyżej 250 osób

Przedsiębiorstwo– jednostka wyodrębniona pod względem prawno – technicznym, gospodarczym, tworząca produkty lub usługi, której celem jest maksymalizacja zysków.

I – 4. Giełda papierów wartościowych:

Giełda papierów wartościowych to wyspecjalizowany rynek, na którym odbywają się transakcje kupna – sprzedaży papierów wartościowych.

WIG WIG20 mWIG40 sWIG80 TECH WIG 

Makler to osoba odpowiedzialna w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich oraz weryfikację ich zgodności z regulacjami obowiązującymi na giełdzie. Obowiązki maklera to między innymi przyjmowanie i przekazywanie zleceń, przygotowywanie rekomendacji, komentarzy i analiz, doradzanie inwestorom, pomoc przy wprowadzaniu spółek na giełdę oraz wiele innych czynności. Doradzać może tylko makler z nową licencją, tzn. uzyskaną po zmianie prawa, która to rozszerzyła uprawnienia właśnie o doradztwo inwestycyjne.  Warunki dla maklera:

PKC PKD   PCRo PCRz LimAkt

Broker przyjmuje subskrypcje na papiery wartościowe, które dopiero mają wejść na giełdę.

zobowiązanie skarbu państwa z tytułu zaciągniętego kredytu w formie pieniężnej lub stanowiącego skrypt dłużny z tytułu odroczonej z braku środków w budżecie zapłaty za dostawy na rzecz państwa.Można za ich pomocą regulować zobowiązania wobec skarbu państwa (np. podatkowe).

Dług publiczny, suma nie spłaconych przez rząd lub in. związki publicznoprawne zobowiązań zarówno wobec wierzycieli krajowych, jak i zagranicznych. Zobowiązania te mogą mieć charakter krótko- (do 1 roku), średnio- (do 10-15 lat) lub długoterminowy (powyżej 15 lat).

I – 5. Budżet Państwa i Samorządów

Budżet Państwa, plan finansowy państwa, zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków rządowych, sporządzone przez rząd (projekt budżetu) i zatwierdzone (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek) przez parlament, najczęściej w formie ustawy budżetowej ( PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ) 

Zasada jednoroczności – (zasada rygoru budżetowego) - zasada, przyjmująca coroczność, periodyczność budżetu.

Zasada szczegółowości – wydatki i dochody budżetu powinny być ujęte ze stosowną szczegółowością, związaną z określeniem zakresu swobody władzy wykonawczej.

Zasada jawności – postuluje jawność procesu przygotowywania, uchwalania, realizacji i kontroli budżetu.

Zasada równowagi – postulat, aby kwota planowanych wydatków znalazła pełne pokrycie w przewidywanych dochodach, co sprowadza się do bilansowania budżetu w taki sposób, aby nie generował on deficytu budżet.

Deficyt budżetowy – występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (zazwyczaj państwa) są wyższe niż jej dochody.

Budżet Samorządów jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządowej.

Źródła wpływów do budżetu: podatki od nieruchomości, środków transportu, posiadania psa, rolny i leśny (od działalności gospodarczej osób fizycznych, czynności cywilno prawnych, opłaty targowe i administracyjne,  za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody z czynszów, za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, z opłaty skarbowej.  6

 
Dealer – samodzielny uczestnik giełdy papierów wartościowych, posiadający uprawnienia maklerskie, zawierający transakcje w imieniu i na rachunek firmy, której jest przedstawicielem (lub jej klientów).

Hossa, boom,wzrost kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie, utrzymująca się przez dłuższy okres.

Bessazniżka kursu (wartości) papierów wartościowych, cen towarów, które są notowane na giełdzie.

Run masowe wycofywanie papierów wartościowych z giełdy przez ich właścicieli, powodowanych paniką finansową.

Systemy notowań:   System notowań ciągłych – notowane tu są akcje najbardziej płynnych spółek, akcje NFI, wszystkie obligacje, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe i warranty, oraz prawa poboru i prawa do akcji tych akcji, które są notowane w sposób ciągły.  System notowań jednolitych z dwoma fixingami - notowane są tu akcje spółek o mniejszej płynności.

Dywidenda procent wartości akcji, który jest wypłacany właścicielowi po ustaleniu jej na podstawie wysokości rocznego zysku firmy, która wypuściła te akcje.

Obligacja – papier wartościowy, najczęściej na okaziciela, będący dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę obligacji jej emitentowi. Emitentami obligacji mogą być: skarb państwa (obligacje skarbowe), związki samorządowe (obligacje municypalne, gminne, komunalne) lub duże przedsiębiorstwa (obligacje przedsiębiorstw).

Weksel, dokument kredytowy, w którym wystawca (bądź wskazana przez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność).

W zależności od osoby dłużnika wyróżnia się: weksel własny (sola), w którym do zapłaty zobowiązany jest wystawca weksla, i weksel ciągniony (weksel trasowany), w którym wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie (trasatowi) zapłacenie określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej (remitenta).

00032112.gif%5C%22%5C%22 00032112.gif%5C%22%5C%22  TRASANT  TRASAT  REMITENT

Bon skarbowy – rodzaj krótkookresowego (zazwyczaj 3-12 miesięcy) papieru wartościowego, emitowanego przez rząd, potwierdzającego zobowiązanie skarbu państwa z tytułu zaciągniętego kredytu w formie pieniężnej lub stanowiącego skrypt dłużny z tytułu odroczonej z braku środków w budżecie zapłaty za dostawy na rzecz państwa.

Można za ich pomocą regulować zobowiązania wobec skarbu państwa (np. podatkowe).

Dług publiczny,suma nie spłaconych przez rząd lub in. związki publicznoprawne zobowiązań zarówno wobec wierzycieli krajowych, jak i zagranicznych. Zobowiązania te mogą mieć charakter krótko- (do 1 roku), średnio- (do 10-15 lat) lub długoterminowy (powyżej 15 lat).

I – 5. Budżet Państwa i Samorządów

Budżet Państwa,plan finansowy państwa, zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków rządowych, sporządzone przez rząd (projekt budżetu) i zatwierdzone (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek) przez parlament, najczęściej w formie ustawy budżetowej ( PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ) 

Zasada jednoroczności –(zasada rygoru budżetowego) - zasada, przyjmująca coroczność, periodyczność budżetu.

Zasada szczegółowości– wydatki i dochody budżetu powinny być ujęte ze stosowną szczegółowością, związaną z określeniem zakresu swobody władzy wykonawczej.

Zasada jawności– postuluje jawność procesu przygotowywania, uchwalania, realizacji i kontroli budżetu.

Zasada równowagi– postulat, aby kwota planowanych wydatków znalazła pełne pokrycie w przewidywanych dochodach, co sprowadza się do bilansowania budżetu w taki sposób, aby nie generował on deficytu budżet.

Deficyt budżetowy– występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (zazwyczaj państwa) są wyższe niż jej dochody.

Budżet Samorządów jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządowej.

Źródła wpływów do budżetu: podatki od nieruchomości, środków transportu, posiadania psa, rolny i leśny (od działalności gospodarczej osób fizycznych, czynności cywilno prawnych, opłaty targowe i administracyjne,  za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody z czynszów, za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, z opłaty skarbowej. 

Praca – to świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa.

Aspekty pracy: psychologiczny,  historyczny,  ekonomiczny,  filozoficzny

Osoba bezrobotna - jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze.

Rodzaje bezrobocia:

- dobrowolne, pojawia się wówczas, gdy mimo wolnych miejsc pracy osoby należące do zasobu siły roboczej nie wykazują chęci podjęcia pracy.

- frykcyjne ma charakter przemijający i nie jest niebezpieczne dla stabilności gospodarki. Wynika bowiem z niedoskonałości rynku pracy.

- strukturalne opiera się na założeniu, że siła robocza nie jest kategorią jednorodną a strumienie popytu i podaży nie są kompatybilne

-  koniunkturalne, związane jest z zależnością pomiędzy stopą bezrobocia a inflacją  - sezonowe – turystyka, ogrodnictwo, rolnictwo.

Kodeks pracy to akt prawny , który reguluje wzajemne stosunki pracy miedzy pracodawcami a pracownikami. Wyjaśnia pojęcia - pracownik, pracodawca, stosunek pracy, umowa o prace. Określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

Rodzaje umów o pracę: Umowa o pracę zawarta jest na piśmie i powinna określać: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie pracownika. Obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy określa Kodeks Pracy. Umowa o pracę może być: na czas nieokreślony (najlepiej zabezpiecza interes pracownika) na czas określony(do ustalonego terminu) (umowa terminowa) na zastępstwo(zależy od czasu w którym powróci do pracy zastępowany pracownik) na czas wykonania określonej pracyna okres próbny(nie można wypowiedzieć nie dłuższy niż trzy miesiące; może być zawierana dwukrotnie z danym pracownikiem, trzecia umowa jeśli nie było miesiąca przerwy jest zawierana na czas nieokreślony).Sposoby rozwiązania umowy o pracę: za porozumieniem stron najdogodniejsza dla obu stron, polega na zgodnym oświadczeniu woli obu podmiotów, tj. pracownika i pracodawcywypowiedzenie przez jedną ze stron każda ze stron może rozwiązać umowę rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia(ze skutkiem natychmiastowym) zwolnienie dyscyplinarne. Strony mogą rozwiązać w ten sposób umowę gdy druga strona rażąco narusza swoje obowiązki lub prawa drugiej strony z upływem czasu, na który umowa została zawarta określony okres pracywraz z wykonaniem pracy na którą umowa została zawarta umowy zawarte na czas wykonania określonej pracy.Obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy określa Kodeks Pracy Prawa pracownika: terminowe otrzymywanie wynagrodzenia, równouprawnienie, płatny urlop wychowawczy, prawo do świadczeń socjalnych i ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego Obowiązki pracownika:  sumienne i staranne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń przełożonego, przestrzeganie regulaminu pracy zasad BHP, dbanie o mienie, zachowanie informacji w tajemnicy Obowiązki pracodawcy: poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika, jednakowe traktowanie pracowników bez względu na płeć wiek rasę narodowość przekonania religijne i polityczne, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ułatwianie podnoszenia kwalifikacji, wydanie świadectwa pracy Prawa pracodawcy: zatrudniania pracowników, zwalniania pracowników, ustalania warunków pracy i płacy, żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych, dochodzenia od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie,, przyznawania nagród i wyróżnień, stosowania kary upomnienia, nagany oraz kar pieniężnych. 40 godz. pracy tygodniowo, 8 nadgodzin tygodniowo, 12 godzin przerwy3 rodzaje kar: odpowiedzialność porządkowa (upomnienie lub nagana z wpisem do akt) dopuszczenia się określonych przekroczeń o charakterze porządkowym , odpowiedzialność materialna, za powierzone pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu lub do rozliczenia się  odpowiedzialność karna za przestępstwo, które zostało popełnione.Płaca - przez płacę rozumie się przysługującą pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy.

Funkcje płacy: dochodowa - wynagrodzenie stanowi główne i często jedyne źródło utrzymania pracowników najemnych wraz z ich rodzinami kosztowa - płaca wraz z dodatkami obciążeniami stanowi dla przedsiębiorstwa koszt motywacyjna - wynagrodzenie jest głównym materialnym czynnikiem pracy, skłaniającym do ciągłego rozwoju zawodowego społeczna - zróżnicowanie wysokości płac w zależności od wykonywanej pracy i zakresu obowiązku jest przejawem sprawiedliwości społecznej

Składniki wynagrodzenia: płaca zasadnicza, premie za uzyskane wyniki w pracydodatki do płacy podstawowej: stażowe - związane z wysługą lat, nadgodziny, praca w nocy, praca w warunkach szkodliwych tzw. płace uzupełniające nagrody, deputaty,świadczenia socjalne o pewnej wartości pieniężnej uzyskiwane bezpłatnie (np. posiłki), nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa pieniężna, dodatek za znajomość językówSystem płac - to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania. (czasowy, czasowo-premiowy, czasowo-prowizyjny, prowizyjny, akordowy)Cele i rodzaje działalności gospodarczej. indywidualna działalność gospodarcza (prowadzona przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną).Spółki osobowe- nie mają osobowości prawnej, tzn. że pozywając taki podmiot w rzeczywistości pozywamy jej wspólników. dzielą się na: • spółka cywilna: jest jedynym typem spółki osobowej, której regulacja znajduje się w kodeksie cywilnym. nie ma osobowości prawnej, podmiotowość mają uznawani za przedsiębiorców wspólnicy; za zobowiązania spółki udziałowcy odpowiadają całym swoim majątkiem) • spółka jawna (jest spółką osobowąwspólników, prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą; nie ma osobowości prawnej, ale może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; wspólnicy odpowiadają bez ograniczenia majątkiem firmy i osobistym) • spółka partnerska (jest spółką osobową utworzoną w celu wykonywania wolnego zawodu, np. adwokaci, aptekarze; partner nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w wyniku działań innych partnerów) • spółka komandytowa (jest spółką osobową; jeden wspólnik komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a wspólnik-komandytariusz ma ograniczoną odpowiedzialność) • Spółka komandytowo – akcyjna jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie spółki. Spółka ta stanowi połączenie dwóch znanych typów spółek, tj. komandytowej i akcyjnej. Wspólnicy muszą zgromadzić kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 50.000 Spółki kapitałowe – mają osobowość prawną, opierają swoją działalność nie na wspólnikach, a na kapitale (może to być majątek spółki). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) spółka nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu może być zawierana w celach gospodarczych przez jedną lub więcej osób, o ile ustawy nie wprowadzają w tym zakresie ograniczeń. Spółka akcyjna posiada osobowość prawną  może być zawiązana dla realizacji każdego celu prawnie dozwolonego, jej statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.