I. KONSPEKT

- Niniejszy Biznes Plan został opracowany w celu przedstawienia projektu planowanej działalności gospodarczej w postaci Kawiarenki Internetowej o nazwie "WIRTUALNY ŚWIAT". Firma będzie prowadziła swoją działalność w Jastrzębiej Górze. Siedziba przedsiębiorstwa będzie się znajdowała przy ulicy Bolesława Krzywoustego, w lokalu numer 4. Niniejsze przedsięwzięcie stanowić będzie własność Jeremiasza Potocznego, który jest zarówno twórcą pomysłu, jak i jego realizatorem, tj. założycielem Kawiarenki Internetowej.

Na dzień sporządzenia niniejszego Biznes Planu nie dysponuję niestety własnymi środkami finansowymi, które umożliwiłyby mi otwarcie i poprowadzenie Kawiarenki Internetowej. W związku z tym zmuszony jestem wykorzystać kapitał obcy w postaci pożyczki

i kredytu. W tym celu postanowiłem najpierw zapoznać się z ofertą kredytową przynajmniej kilku banków, ponieważ moim założeniem było wybranie oferty o najbardziej korzystnych dla mnie warunkach spłaty. Po przeanalizowaniu zebranych informacji dotyczących proponowanych przez poszczególne banki pożyczek i kredytów, zdecydowałem się ostatecznie na wzięcie kredytu długoterminowego w Banku Przemysłowo-Handlowym BPH. Na podstawie Biznes Planu mojego przedsięwzięcia, który przedstawiłem w wybranym banku, otrzymałem na realizację projektu kredyt w wysokości 75 000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Kredyt przydzielono mi pomimo braku doświadczenia w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej. Prawdopodobnie jednak o pozytywnej decyzji Banku zadecydował fakt, iż posiadam wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym.

Kolejnym krokiem na drodze do założenia własnej firmy jest zarejestrowanie nowo powstałej działalności gospodarczej. W tym celu zmuszony jestem udać się do Urzędu Miasta, gdzie wypełnię odpowiedni formularz poprzez uzupełnienie następujących informacji:

 • Dane przedsiębiorcy (Imię i Nazwisko);
 • Pełna nazwa firmy;
 • Zakres prowadzonej działalności (z uwagi na obowiązujące przepisy prawne, najbardziej korzystne jest wpisanie możliwie największej ilości rodzajów prowadzonych działalności);
 • Lokalizacja i siedziba firmy;
 • Obszar prowadzenia działalności;
 • Adres głównego oddziału firmy (jeżeli firma składa się z więcej niż jednego oddziału);
 • Termin rozpoczęcia działalności (za datę rozpoczęcia przyjmuje się moment wykonania pierwszej czynności związanej z prowadzeniem działalności).

Po dokonaniu rejestracji firmy, należy uiścić opłatę administracyjną w określonej wysokości, która jest zmienna i może wahać się w zależności od rodzaju działalności od 50,00 do 200,00 zł. Dzięki wypełnieniu formularza i dokonaniu wpłaty, po około dwóch tygodniach danej firmie zostaje przydzielony REGON, czyli numer potwierdzający dokonanie wpisu przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Kolejną wymaganą czynnością jest założenie konta w banku dla firmy. W tym celu niezbędne jest posiadanie ze sobą takich dokumentów, jak:

 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców;
 • numer REGON;
 • wzory podpisów osób, które będą uprawnione do dysponowania środkami zdeponowanymi na koncie;
 • pieczątka firmowa (nazwa firmy umieszczona na pieczątce musi być identyczna jak nazwa firmy znajdująca się na zaświadczeniu o nadaniu numeru REGON).

Również w tym wypadku należy przed podjęciem decyzji zapoznać się i porównać oferty przynajmniej kilku różnych banków, aby w efekcie wybrać najbardziej korzystną i opłacalną dla siebie propozycję. Warto zwrócić uwagę na wysokość opłat za prowadzenie rachunku, za dokonanie przelewu bądź wypłaty, za wydanie i używanie karty kredytowej itp., gdyż w ofertach poszczególnych banków mogą w tym zakresie występować znaczące różnice. Zebranie informacji o usługach dostępnych w wybranych bankach oraz o wysokości pobieranych w nich opłat

i prowizji jest o tyle istotne, że zazwyczaj bank, w którym zakłada się konto firmowe jest również tym bankiem, w którym występuje się z wnioskiem o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Następnym etapem w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru NIP - Numeru Identyfikacji Podatkowej. Jest to numer niepowtarzalny, nadawany każdej jednostce indywidualnie tylko jeden raz i obowiązujący przez całe życie. Podczas starania się o numer NIP, w Urzędzie Skarbowym podaje się określone informacje, które w przypadku jakiejkolwiek późniejszej zmiany należy każdorazowo obowiązkowo aktualizować. Chcąc uzyskać numer NIP, trzeba przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • numer firmowego rachunku bankowego i umowę poświadczającą jego założenie;
 • dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu bądź nieruchomości będącej siedzibą firmy.

Na końcu należy ponadto zgłosić firmę oraz wszystkich zatrudnionych pracowników

w ZUS-ie - Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i wówczas można już bez żadnych przeszkód rozpoczynać prowadzenie swojej działalności.

Dla większej skuteczności działań podejmowanych na początku, które bezpośrednio związane są z działalnością firmy, jak również w celu opracowania strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, korzystnie jest przeprowadzić tuż przed otwarciem firmy określone badania rynku oraz analizy finansowe. Pomoże to niewątpliwie określić realne szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia, a także wyznaczyć najbardziej perspektywiczne kierunki dalszych działań firmy. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, można na przykład stwierdzić, iż przedsięwzięcie w ciągu najbliższych kilku lat będzie sukcesywnie przynosiło określone zyski, które między innymi:

 • pozwolą na sprawne prowadzenie działalności gospodarczej;
 • przyczynią się do dalszego rozwoju firmy dzięki możliwości przeznaczania wypracowanego zysku na kolejne inwestycje;
 • umożliwią terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań (w tym przede wszystkim kredytu bankowego).

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Ogólne informacje o firmie:

WŁAŚCICIEL: Krzysztof Maruszyński,

PEŁNA NAZWA FIRMY: Kawiarenka Internetowa "Wirtualny Świat",

LOKALIZACJA FIRMY: Jastrzębia Góra 51-816, ul. Bolesława Krzywoustego 4,

TELEFON: (058) 925-17-62,

TELEFON/FAX: (058) 925-71-71,

STRONA WWW: http://www.wirtulnyswiat.com.pl,

ADRES E-MAIL: ,

NIP: 829-012-61-81,

REGON: 8261725-00072842.

2. Zakres prowadzonej działalności:

 • usługi internetowe - udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w celu korzystania przez klientów z sieci Internet;
 • serwis komputerowy - naprawianie i modernizacja sprzętu komputerowego, usługa dostępna w zależności od zaistniałej sytuacji - na miejscu w siedzibie firmy lub bezpośrednio u klienta;
 • sprzedaż detaliczna akcesoriów komputerowych - artykuły typu: klawiatury, myszki, głośniki, podkładki, kable, mikrofony, kamery internetowe, słuchawki dyskietki, płyty CD/CD-R/CD-RW/DVD itp.;
 • sprzedaż detaliczna wybranych podzespołów komputerowych;
 • tworzenie na zlecenie stron WWW;
 • sprzedaż detaliczna oryginalnych gier komputerowych i programów użytkowych.

3. Przedstawienie właścicieli i przyjęta struktura udziałowa:

- Właścicielem Kawiarenki Internetowej "Wirtualny Świat" jest Krzysztof Maruszyński. Jest on jedynym właścicielem przedsiębiorstwa, w związku z czym posiada pełny pakiet udziałów w firmie, tj. 100%. Kawiarenka będzie prowadzona w formie działalności indywidualnej; nie przewiduje się więc pozyskiwania wspólnika.

4. Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Na rozpoczęcie działalności właściciel dysponuje następującymi środkami finansowymi:

 • WKŁAD WŁASNY - zaoszczędzony kapitał w wysokości 7 500,00 zł;
 • WKŁAD OBCY - zaciągnięty kredyt w wysokości 75 000,00 zł;
 • RAZEM - firma dysponuje łączną kwotą w wysokości 82 500,00 , które to środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z założeniem
 • i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w postaci Kawiarenki Internetowej.

5. Wierzytelności, zobowiązania i sytuacja prawna:

- Firma posiada uregulowaną i czystą sytuację prawną; nie występuje jako strona w żadnym postępowaniu sądowym; nie jest przez nikogo pozwana ani też sama nie występuje w roli powoda. Jedynym zobowiązaniem, jakie ciąży na firmie jest zaciągnięty na rozpoczęcie działalności oraz dalszy rozwój długoterminowy kredyt bankowy, który firma ma obowiązek spłacić w przeciągu pięciu lat wraz z naliczonymi odsetkami (7,5% w skali roku).

III. WYMOGI FORMALNO-PRAWNE

- Kawiarenka Internetowa "Wirtualny Świat" ma założony rachunek firmowy w Banku Przemysłowo-Handlowym BPH, I oddział w Jastrzębiej Górze;

nr konta 29 8548 2500 0000 3721 3617;

- Siedzibą firmy, której dotyczy niniejszy biznes plan, jest lokal o powierzchni użytkowej 68m2. Lokal ten znajduje się na parterze budynku nr 4 przy ul. Bolesława Krzywoustego w Jastrzębiej Górze. Nie stanowi on prywatnej własności właściciela firmy; lokal jest podnajmowany od jego poprzedniego użytkownika, który jednocześnie posiada prawo własności do niniejszego lokalu.

W chwili obecnej działalność gospodarcza właściciela lokalu posiada status zawieszonej na czas nieokreślony, w związku z czym postanowił on udostępnić pomieszczenia innej firmie na prowadzenie działalności poprzez spisanie umowy najmu.

- Obowiązujące obecnie przepisy prawne nakładają na właściciela firmy konieczność zadbania o wyposażenie przedsiębiorstwa w środki czystości oraz zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej. Niniejszy inwestor spełnił powyższe wymagania na podstawie decyzji instytucji SANEPID w Jastrzębiej Górze - nr decyzji UAN/3070/184/06 z 15 czerwca 2006 roku.

IV. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Założenia inwestycji:

- Głównym celem Kawiarenki Internetowej "Wirtualny Świat" jest umożliwienie dostępu

i korzystania z sieci Internet możliwie największej ilości osób. Jako właściciel zadbam

o zapewnienie odpowiedniej oferty, która byłaby skierowana do klientów różnych grup wiekowych. Ponadto, swoją działalność oprę również na wykonywaniu różnego rodzaju napraw serwisowych oraz modernizacyjnych w zakresie stacjonarnego sprzętu komputerowego

i urządzeń zewnętrznych, jak: drukarka, skaner czy urządzenia wielofunkcyjne. Działalność dodatkową mojej firmy stanowić będzie także sprzedaż detaliczna oryginalnych gier komputerowych i programów użytkowych oraz sprzedaż detaliczna akcesoriów komputerowych, jak między innymi klawiatur, myszek, głośników, podkładek, kabli, dyskietek, płyt CD/CD-R/CD-RW/DVD, mikrofonów, kamer internetowych, słuchawek itp. Znaczną część zysków zamierzam również uzyskać dzięki sprzedaży wybranych podzespołów komputerowych. Ponadto, zamierzam oferować swoim klientom usługi w zakresie tworzenia stron WWW.

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

- Siedziba firmy została wybrana nieprzypadkowo; jest to lokalizacja bardzo atrakcyjna

i korzystna ze strategicznego punktu widzenia. Lokal usytuowany jest praktycznie w samym centrum miasta. Dodatkowo, w pobliżu znajduje się prywatna szkoła wyższa. Siedziba Kawiarenki Internetowej mieści się przy ul. Bolesława Krzywoustego 4 w Jastrzębiej Górze. Ulica ta jest przecznicą od głównej ulicy miasta - Alei Trzech Wieszczów.

3. Sposoby realizowania zamierzonych celów:

- przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w lokalu będącym siedzibą Kawiarenki Internetowej;

- zakup odpowiedniej jakości sprzętu komputerowego (pełne zestawy komputerowe);

- podłączenie sieci Internet o dużej przepustowości (im większa przepustowość, tym szybciej działająca sieć);

- zorientowanie się w możliwościach finansowych potencjalnych klientów

i opracowanie odpowiedniego cennika świadczonych usług;

- zakup odpowiedniego wyposażenia lokalu, w tym m.in. biurka lub stoliki, krzesła, oświetlenie, kasa fiskalna, ozdoby itp.;

- dostosowanie ofert do aktualnych potrzeb i oczekiwań ze strony klientów.

4. Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności:

- znaczny wzrost zapotrzebowania na świadczenie tego typu usług;

- brak dostatecznie zagrażającej konkurencji na rynku lokalnym;

- wykształcenie kierunkowe, które będzie istotnym atutem przy prowadzeniu tego rodzaju działalności;

- potrzeba popularyzacji Internetu ze względu na wzrost jego znaczenia w Polsce i na świecie;

- Internet pełni obecnie funkcję podstawowego źródła wszelkich informacji;

- dogodna lokalizacja umożliwiająca w efekcie osiąganie znacznych korzyści materialnych.

5. Plan realizacji przedsięwzięcia:

- wykonanie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych;

- zakup odpowiednich mebli;

- podłączenie sieci Internet;

- zakup sprzętu komputerowego w postaci pełnych zestawów komputerowych (komputer stacjonarny, monitor, drukarka);

- nabycie akcesoriów komputerowych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej;

- zakup narzędzi umożliwiających dokonywanie napraw i modernizacji sprzętu;

- zorganizowanie uroczystej imprezy z okazji oficjalnego otwarcia Kawiarenki Internetowej

6. Wpływ działalności na środowisko naturalne:

- Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i badań nie zanotowano żadnego negatywnego wpływu tego rodzaju działalności na środowisko naturalne. Prowadzenie Kawiarenki Internetowej jest w pełni bezpieczne, zarówno dla właściciela, jak i klientów oraz całego otoczenia i środowiska.

V. POTENCJALNI WSPÓŁPRACOWNICY

- W celu pozyskania sprawdzonych i rzetelnych dostawców akcesoriów, gier i podzespołów komputerowych oraz podpisania z nimi korzystnych umów dotyczących współpracy, postanowiłem zapoznać się z ofertą większej liczby producentów i hurtowników. Chciałem mieć możliwość wyboru firmy, której oferta będzie dla mnie najbardziej korzystna głównie ze względów finansowych. Ponadto, dużą uwagę przywiązuję również do jakości artykułów, które będę sprzedawał w swojej Kawiarence. Po przeprowadzeniu rozeznania wśród obecnych na rynku przedsiębiorstw dostarczających sprzęt komputerowy, zebrałem wystarczające informacje dotyczące ofert takich firm, jak:

 • Microsoft;
 • Logitech;
 • Tracer;
 • AMD;
 • Mat-Tech;
 • Easy Touch;
 • A4 Tech;
 • LG;
 • Creative.

Po przeanalizowaniu pozyskanych informacji, ostatecznie zdecydowałem się na podjęcie współpracy z firmami Microsoft oraz Logitech i Creative, ponieważ ich oferty przedstawiają najkorzystniejsze warunki, zarówno pod względem finansowym, jak i jakości oferowanych produktów oraz ich dostawy.

VI. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ

1. Przedstawienie konkurencji:

a. ANALIZA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH:

- Na podstawie wyników analizy rynku komputerowego w Jastrzębiej Górze, zaobserwowano stosunkowo niski wskaźnik ilości firm prowadzących tego typu działalność. Nieco poważniej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do całego województwie pomorskiego, gdzie wskaźnik występowania działalności typu Kawiarenka Internetowa jest dosyć wysoki.

W większości przypadków można jednak zaobserwować dość znaczące różnice pomiędzy ofertami poszczególnych firm. Dotyczą one przede wszystkim cen oferowanych usług, które ustalane są zazwyczaj indywidualnie, w zależności od lokalizacji, docelowej grupy klientów oraz przepustowości sieci. Istotnymi wyznacznikami cen są również koszty wynajmu lokalu, zużycia energii elektrycznej, a także spłaty zaciągniętego w banku kredytu. Określona przez daną firmę cena dotyczy zazwyczaj korzystania z sieci Internet przez 1 pełną godzinę. Średnia cena

w badanych Kawiarenkach wynosi ok. 3,00 zł za godzinę, a ogólny zakres cenowy zamyka się

w poszczególnych firmach w przedziale 1,50 - 5,00 zł za godzinę korzystania z sieci. W samej Jastrzębiej Górze działają obecnie już trzy Kawiarenki Internetowe oferujące klientom podobny zakres usług w następujących cenach:

 • "EuroInternet" - 2,50 zł/h;
 • "ENTER" - 3,00 zł/h;
 • "Komputer Land" - 3,50 zł/h.

b. PRZYPUSZCZALNA REAKCJA KONKURENCJI NA POJAWIENIE SIĘ NA RYNKU NOWEJ FIRMY:

- Po wejściu na rynek usług internetowych nowo powstałej firmy, można w dość krótkim czasie spodziewać się wyraźnej reakcji ze strony konkurencji. Najprawdopodobniej będzie się ona przejawiała w prowadzeniu przez dotychczasowych uczestników rynku określonych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności proponowanej przez nich oferty oraz dążenie do pozyskiwania nowych grup klientów. Działania te będą dotyczyły głównie organizowania różnego rodzaju promocji i upustów, zwłaszcza w formie karnetów czy obniżek ograniczonych czasowo bądź skierowanych do konkretnej grupy klientów, np. do studentów. Działalność, o której mowa powyżej, będzie jednak miała charakter jedynie chwilowego zainteresowania innych swoją firmą. Jest to spowodowane przede wszystkim chęcią zatrzymania dotychczasowej klienteli. Chcąc znacząco zaistnieć na rynku i być konkurencyjnym w stosunku do innych tego typu firm, powinienem zdecydowanie wyjść naprzeciw działaniom podejmowanym przez konkurentów i zapewnić swoim potencjalnym klientom dużo lepszy

i nowocześniejszy sprzęt, szybszy Internet i lepsze warunki korzystania z oferowanych przeze mnie usług - zwłaszcza w postaci niższych cen.

2. Czynniki mające największy wpływ na wypracowanie zysku:

- duża konkurencyjność cen - ceny muszą być ustalone na możliwie niskim poziomie

- dbanie o estetyczny i przyciągający klientów wystrój wnętrza

- zwracanie uwagi na zachowanie odpowiedniego poziomu kultury ze strony klientów

- częste serwisowanie sprzętu komputerowego, aby działał bez zarzutu

- zwracanie uwagi na jakość kupowanego sprzętu

- systematyczne modernizowanie wykorzystywanych komputerów

- dostosowywanie oferty do potrzeb i oczekiwań klientów

- częsta zmiana wystroju wnętrza - w zależności od sugestii klientów

- pozyskanie jak największej liczby stałych klientów.

3. Charakterystyka dostawców i organizacja dostaw:

a. STRUKTURA DOSTAW:

- sprzęt komputerowy - Microsoft;

- akcesoria komputerowe - Creative, Logitech;

- oprogramowanie, programy użytkowe - Microsoft;

- gry komputerowe - GameLAND.

b. PODSTAWOWE WARUNKI DOSTAW:

- Jako dostawców sprzętu komputerowego, oprogramowania, gier oraz akcesoriów komputerowych wybrałem firmy Microsoft, Creative, Logitech oraz GameLAND. Z wszystkimi wymienionymi firmami zostaną podpisane długoterminowe umowy dotyczące wzajemnej współpracy. W chwili obecnej jestem na etapie prowadzenia negocjacji z przedstawicielami poszczególnych firm, aby wywalczyć dla swojej firmy jak najlepsze i najkorzystniejsze warunki umów. Ponadto, podpisałem już umowę z dostawcą napojów, który umieści w siedzibie mojej firmy automat z napojami puszkowymi i butelkowymi.

c. SPOSÓB ORGANIZACJI ZAOPATRZENIA:

- Z uwagi na fakt, że moja firma nie posiada na stanie żadnego środka transportu, zmuszony jestem w zawieranych z dostawcami umowach uwzględniać sposób dostarczenia zakupionych produktów. Wybrane przeze mnie firmy w większości dysponują własnymi środkami transportu o charakterze dostawczym, dzięki czemu nie jestem zmuszony do zatrudniania firm przewozowych, co zdecydowanie obniży ponoszone w związku

z działalnością Kawiarenki koszty. W odniesieniu do gier i programów komputerowych,

w zawartej umowie postanowiono, że dostawa odbywać się będzie dwa razy w miesiącu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Działalność promocyjno-reklamowa:

- Działalność marketingowa, opracowana w ramach strategii rozwoju firmy, przewiduje prowadzenie zorganizowanej na szeroką skalę kampanii promocyjno-reklamowej. Na ten cel zostaną zatem przeznaczone dość znaczne nakłady finansowe. Jednym z głównych działań, jakie zamierzam podjąć w ramach prowadzonej kampanii marketingowej, jest wydrukowanie ulotek reklamowych zawierających podstawowe informacje dotyczące nowo otwartej Kawiarenki Internetowej. Oprócz nazwy firmy i danych adresowych, planuję umieszczenie na ulotkach także wyciągu z cennika dostępnych usług oraz informacji o jakości i pochodzeniu posiadanego przeze mnie sprzętu komputerowego. Na wydrukowanie ulotek zamierzam przeznaczyć środki finansowe w wysokości 800,00 zł. Ponadto, zamierzam również zainwestować w zakup świetlnej tablicy reklamowej (szyldu), którą umieszczę nad wejściem do Kawiarenki Internetowej. Na ten cel chciałbym z kolei przeznaczyć nie więcej, jak 1 200,00 zł. Jestem także zainteresowany zleceniem wykonania tablic informacyjnych do postawienia przed sklepem oraz plakatów, które będzie można porozlepiać na słupach, tablicach ogłoszeń oraz w innych, przeznaczonych do tego celu, miejscach. Na tą inwestycję planuję przeznaczyć łączną kwotę 2 000,00 zł. Oczywistą

z punktu widzenia rodzaju prowadzonej przez mnie działalności formą reklamy, jaką zamierzam wykorzystać, jest również stworzenie własnej strony firmowej Internecie. W dalszych planach mam również zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w dzienniku lokalnym.

5. Polityka cenowa:

- Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej analizy rynku oraz potrzeb i oczekiwań ze strony potencjalnych klientów, postanowiłem utrzymywać stosunkowo niski i jednolity poziom cen. Konieczność tę wymusza fakt, że główną grupę klientów korzystających z usług mojej Kawiarenki stanowić będą ludzie młodzi oraz studenci, którzy nie dysponują niestety zasobnymi portfelami - ich możliwości finansowe są raczej ograniczone. W związku z tym, ustalona przez mnie cena za godzinę korzystania z Internetu będzie wynosiła 1,50 - 2,00 zł, w zależności od ostatecznej ilości czasu przebywania w sieci.

W celu ustalenia przypuszczalnej wysokości zysków, jakie uda mi się wypracować dzięki działalności Kawiarenki, przeprowadziłem wstępne prognozy roczne, które przedstawiają się następująco:

 • w ciągu jednego dnia 20 osób będzie korzystało z dostępu do Internetu przez
 • 2 godziny. Dziennie da to dochód w wysokości: 20 x 2 x 2,00 = 80,00 zł. Po tygodniu dochód wyniesie: 560,00 zł, po miesiącu: 2 400,00 zł. W przeciągu roku zatem klienci zostawią w Kawiarence 28 800,00 zł;
 • w ciągu jednego dnia 25 osób będzie korzystało z dostępu do Internetu przez
 • 1 godzinę. Dziennie da to dochód w wysokości: 25 x 1 x 2,00 = 50,00 zł. Po tygodniu dochód wyniesie: 350,00 zł, po miesiącu: 1 500,00 zł. W przeciągu roku Kawiarenka zarobi na takich klientach: 18 000,00 zł;
 • w ciągu jednego dnia 10 osób będzie korzystało z dostępu do Internetu przez zaledwie pół godziny. Dziennie da to dochód w wysokości: 10 x 0,5 x 2,00 = 10,00 zł. Po tygodniu dochód wyniesie: 70,00 zł, po miesiącu: 300,00 zł. W przeciągu roku będzie to kwota: 3 600,00 zł;
 • w ciągu jednego dnia 8 osób postanowi skorzystać z Kawiarenki w celu grania w gry przez 3 godziny. Przyniesie to korzyści materialne w wysokości: 8 x 3 x 3 = 72,00 zł dziennie. Tygodniowo da to sumę: 504,00 zł, a miesięcznie: 2 160,00 zł. Na tej usłudze Kawiarenka zarobi rocznie: 25 920,00 zł;
 • karnety uprawniające do korzystania z Internetu przez 12 godzin wykupi w przeciągu miesiąca 7 osób. Cena jednego karnetu wynosi: 12 x 1,50 = 18,00 zł. Roczny dochód ze sprzedaży karnetów wyniesie zatem: 18,00 x 7 x 12 = 1 512,00 zł.

W związku z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych związanych

z założeniem działalności gospodarczej i rozpoczęciem jej prowadzenia, w pierwszym roku swojej działalności Kawiarenka Internetowa może przynieść niewielkie straty. Jednak już kolejny rok powinien pokazać, że jest to w gruncie rzeczy przedsięwzięcie rentowne i opłacalne, przynoszące dość poważne zyski. Przedstawione powyżej prognozy zysków najprawdopodobniej ulegną oczywiście zmianom, jednak jestem przekonany, że dzięki odpowiednio prowadzonej przeze mnie kampanii promocyjno-reklamowej, będą to zmiany pozytywne, tzn. liczba rzeczywistych klientów firmy będzie się kształtowała na znacznie wyższym poziomie niż zostało to wzięte pod uwagę w przewidywaniach finansowych.

VII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

- Kawiarenka Internetowa "Wirtualny Świat" jest przedsięwzięciem indywidualnym; będzie ona prowadzona w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego, gdzie jedynym pracownikiem będzie sam właściciel. Inwestor nie zamierza zatrudniać żadnej innej kadry pracowniczej.

VIII. PLAN STRATEGICZNY Z PUNKTU WIDZENIA TECHNICZNEGO

1. Organizacja przedsięwzięcia:

- wykonanie odpowiednich prac remontowych i modernizacyjnych w celu przygotowania lokalu do rozpoczęcia działalności: pomieszczenie główne i pomieszczenia sanitarno-gospodarcze;

- ustalenie odpowiednich godzin otwarcia Kawiarenki dostosowanych do potrzeb klientów;

- podpisanie korzystnych umów ze wszystkimi dostawcami;

- wybór odpowiedniego administratora sieci i zaopatrzenie Kawiarenki w wysoko przepustowy Internet;

- organizowanie imprez typu: turnieje miłośników gier czy nocne maratony Internetowe;

- rozpoczęcie działań promocyjno-reklamowych;

- "wielkie otwarcie" Kawiarenki Internetowej.

2. Sposoby zapewnienia powodzenia inwestycji:

- prowadzenie skutecznej kampanii promocyjno-reklamowej;

- dbanie o posiadany sprzęt poprzez jego systematyczną konserwację i modernizację;

- oferowanie usług "na telefon u klienta w domu" - dotyczących napraw i modernizacji sprzętu komputerowego;

- prowadzenie rozsądnej polityki cen: poziom cen dostosowany do możliwości finansowych klientów;

- obserwacja konkurencji oraz aktualnej sytuacji na rynku lokalnym;

- przeprowadzanie systematycznych badań i analiz rynku oraz konsumenckich;

- umiejętne zarządzanie finansami firmy;

- planowanie dalszych inwestycji umożliwiających rozwój firmy.

3. Wykorzystywana technologia:

- Firmy Microsoft, Logitech i Creative, które są głównymi dostawcami sprzętu oraz akcesoriów komputerowych dla Kawiarenki Internetowej "Wirtualny Świat", posiadają w swych ofertach produkty najwyższej jakości, o wysokim stopniu zaawansowania technicznego

i technologicznego. Wszystkie produkty oferowane przez te firmy są wielokrotnie testowane

i sprawdzane. Posiadają ponadto kilkuletnią gwarancję, co dodatkowo czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi i pewnymi. Każda z wybranych firm dba o swój dobry wizerunek wśród odbiorców i końcowych użytkowników oraz o bezproblemową współpracę z innymi firmami, oferując szereg dodatkowych usług, jak np. serwis pogwarancyjny, pakiety darmowych programów użytkowych, darmowe aktualizacje systemów operacyjnych w ramach zawartej umowy

o współpracy, szkolenia z zakresu znajomości produktów firmy czy też nowości technologicznych itp.

4. Wyposażenie w sprzęt:

- Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa klientom korzystającym z usług mojej Kawiarenki jest jednym z podstawowych założeń działalności firmy. W związku z tym dbam, aby wszystkie znajdujące się w lokalu urządzenia posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Wszystkie sprzęty i urządzenia kupuję wyłącznie od sprawdzonych producentów bądź detalistów, którzy wystawiają na nie faktury i dają gwarancję.

5. Prace remontowo-modernizacyjne:

- Oprócz przeprowadzonych w związku z rozpoczęciem działalności prac remontowo-modernizacyjnych, w najbliższym czasie nie planuję żadnych innych remontów czy przeróbek. Ewentualną działalność budowlano-remontowo-modernizacyjną uzależniam przede wszystkim od sytuacji finansowej firmy, ale także od sugestii i opinii klientów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, postaram się, aby wszystkie konieczne prace mogły być wykonane sprawnie i szybko, aby nie zakłóciło to znacząco działalności Kawiarenki i nie spowodowało dyskomfortu wśród klientów.

IX. SZANSE I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Mocne strony:

a) BOGATA I ZRÓŻNICOWANA OFERTA USŁUG:

- Kawiarenka Internetowa "Wirtualny Świat" oferuje swoim klientom bogaty wachlarz świadczonych usług. Produkty i usługi znajdujące się w ofercie firmy są dość zróżnicowane, aby zaspokoić potrzeby wszystkich potencjalnych klientów. Priorytetem firmy jest, aby każdy nabywca mógł z zakupionego towaru lub świadczonej przez firmę usługi czerpać jak najwięcej korzyści. W związku z tym przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją wyłącznie produktów i usług najwyższej jakości. Kawiarenka jest obecnie jedyną instytucją na rynku lokalnym, która prowadzi działalność polegającą na tworzeniu stron WWW.

b) DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA:

- organizowanie skutecznych i efektywnych działań promocyjno-marketingowych;

- poszukiwanie oraz wykorzystywanie nowych metod promocji i reklamy;

- utrzymywanie poprawnych relacji z konkurencją.

c) ZAOPATRZENIE I ZBYT:

- korzystna lokalizacja (dogodny dojazd, strategiczne miejsce);

- wybór najodpowiedniejszych dostawców (korzystne umowy).

2. Szanse:

- nastawienie się na znalezienie inwestora strategicznego dysponującego odpowiednio wysokim kapitałem;

- próba wejścia na szerszy rynek (wojewódzki, krajowy);

- dopłaty do działalności z funduszy unijnych;

- plan zagospodarowania przestrzennego zakładający powstanie w pobliżu nowego osiedla, dzięki czemu pojawi się realna możliwość pozyskania nowych klientów.

X. RYZYKO I EWENTUALNE ZAGROŻENIA

- wzrost przestępczości zorganizowanej (wymuszanie haraczu za tzw. przymusową ochronę);

- pojawienie się zjawiska korupcji (uniemożliwienie załatwienia spraw w urzędach, konieczność płacenia za określone warunki umowy itp.);

- pojawienie się w okolicy nowej konkurencji lub wzrost znaczenia istniejącej;

- wysokie koszty związane z zaciągniętym kredytem;

- wzrost podatków i opłat;

- zmiana przepisów prawnych dotyczących prowadzenia tego typu działalności;

- znaczne polepszenie się sytuacji materialnej społeczeństwa, która umożliwi obywatelom zakup osobistych komputerów z dostępem do sieci.