System demokratyczny (demokracja oznacza, jak powszechnie wiadomo władzę ludu) to reżim polityczny zapewniający rządy jak najbardziej adekwatne do woli społeczeństwa. Idea rządów społeczeństwa może być sparowana na wiele sposobów

  1. W systemie parlamentarno -gabinetowym: podstawowe założenia to: równouprawnienie legislatywy i egzekutywy, współpraca miedzy nimi, ich wzajemna odpowiedzialność , a także dualizm władzy wykonawczej parlament / izba poselska - organy władzy ustawodawczej / legislatywy są wybierane w powszechnych wyborach. Rząd, który sprawuje władze wykonawczą jest wybierany przez parlamentarzystów, przy udziale głowy państwa. Istnieje wprawdzie tzw. dualizm władzy wykonawczej: obok premiera stojącego na czele rządu funkcjonuje również urząd głowy państwa, ale prerogatywy prezydenta lub monarchy są ograniczone. Może on w określonych okolicznościach rozwiązać parlament, poza tym jej zadaniem są głównie funkcje reprezentacyjne, m. in. w stosunkach międzynarodowych. Co się tyczy wzajemnej odpowiedzialności, to ministrowie tworzący rząd i prezydent odpowiadają przed Trybunałem Konstytucyjnym, ponadto istnieje odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem (wotum nieufności lub wotum zaufania) Akty prezydenta wymagają kontrasygnaty (potwierdzenia) szefa rządu bądź ministra danego resortu. Przykład: Polska
  1. System prezydencki - charakteryzuje względna równość kompetencji legislatywy i egzekutywy a także ich ścisła separacja parlament i izba poselska powoływane jak wyżej, z tym że instytucja prezydenta ma bardzo szeroki zakres kompetencji - jest traktowany jako reprezentant narodu na równie z parlamentem. Władza wykonawcza ma charakter monistyczny (prezydent kieruje całym systemem administracji państwowej oraz polityka zagraniczna), jednak kompetencje władzy wykonawczej i ustawodawczej są od siebie ściśle oddzielone. Rząd odpowiada przed prezydentem, co więcej akty wydawane przez głowę państwa nie wymagają kontrasygnaty. Przykład: USA
  1. System półprezydencki charakteryzuje przewaga egzekutywy nad legislatywą: ogólną kompetencję ustawodawczą posiada rząd, parlament ma prawo do uchwalania ustaw tylko w kwestiach określonych w konstytucji. Prezydent ma decydująca role w tworzeniu rządu, ma także możliwość wydawania dekretów o mocy ustawy. Wprawdzie istniej urząd premiera, ale prezydent może go zastępować. Do uprawnień głowy państwa nalezą również rozwiązanie parlamentu, odwołanie urzędu premiera oraz możliwość ogłoszenia referendum. Przykład: Francja

D. Parlamentarno - gabinetowy : najwyższym organem władzy jest parlament, uważany za reprezentanta narodu, pełniący funkcje nadrzędna nad innymi organami. Rząd - wybierany przez parlament stanowi komitet wykonawczy parlamentu. Prezydent stoi na czele rządu, aczkolwiek jego uprawnienia nie są wyraźnie sformułowane, odrębna instytucja głowy państwa nie istnieje. Duże znaczenie maja instytucje demokracji bezpośredniej, takie jak są ludowa inicjatywa ustawodawcza oraz referenda. Przykład: Szwajcaria.