Postawy rodzicielskie i instytucja rodziny 1. Wyrodni rodzice / małpia miłość Postawa rodzicielska może właściwa, zdrowa „tj. stwarzająca odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju dziecka „ Może być też niewłaściwa, chora, „chorobotwórcza” tj. „ wpływająca ujemnie na kształtowanie się osobowości dziecka” Postawy rodzica wywołują określone formy jego zachowania i prowadzą do ukształtowania takich a nie innych cech osobowości wychowanka, rzutujących na jego osobowość w życiu dorosłym.

Postawa rodzicielska występująca u Arapeszów : -Wychowani dzieci to główny cel życia - wszyscy dorośli kochają wszystkie dzieci i zaspokajają ich życzenia - Związek dzieci z rodzicami jest silniejszy niż z  resztą dorosłych - Rodzice traktują dzieci z miłością i pobłażaniem - Dzieci nie podlegają dyscyplinie i ograniczeniom, nie należy ich pośpieszać w obowiązkach dorosłych - Dzieciom należy stwarzać możliwie jak najlepsze warunki rozwojowe - świat jest z natury dobry a ludzie kierują się miłością Postawa rodzicielska u Mundugumorów : - perspektywa narodzin dziecka wywołuje lęk, a dziecko urodzone jest uważane za utrapienie - nie darzy się dzieci szczególną miłością i często się je karze - wrogi stosunek między matką a córką, ojcem a synem i między rodzeństwem (wzrastanie w takiej atmosferze powoduje uczucie ciągłego zagrożenia) -ciepło i uczucie uważane jest za oznaki słabości - stosunek do dzieci jest brutalny, w celu uodpornienia ich na przyszłe ciosy ze strony bliźnich i otoczenia ( powoduje to negatywne odczucia wobec świata i otoczenia, negatywne nastawienie) WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA ZNACZENIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO : 1. PESYMISTYCZNE - same czynniki destrukcyjne, zaburzające rozwój - dezintegracja rodziny (np. alkoholizm) - rodzina to zespół ludzi, którzy się nienawidzą, ale muszą ze sobą żyć” -jedynym ratunkiem, jest izolacja od patologicznego wpływu rodziny 2. POZYTYWNE - życie rodzinne to czynnik oddziałujący konstruktywnie nażycie jednostki - silne antidotum na ogólnie pojęte zaburzenia psychiczneStosunek rodziców do roli rodzicielskiej : - ważny  jest sposób postrzegania roli macierzyńskiej lub ojcowskiej (nie stawianie innych ról społecznych przed rolą rodzica, ocena wagi wykonywanej roli) - stopień identyfikacji z rolą – poczucie bycia niezastąpionym w roli rodzica - realizacja celów rodziny jako swoje osobiste aspiracje lub rodziny jako całości. Wszystko to wpływa na  jakość pełnienia roli rodzicielskiej przez rodzica.  Dobrze pełnione role męża, żony czy rodzicielskie przyczyniają się do dobrego klimatu w rodzinie. Zintegrowana rodzina spełnia funkcję afiliacji – pragnienia posiadania osób bliskich, życzliwości, przynależności uczuciowej.

ROLA RODZICÓW W ZASPOKAJANIU PSYCHICZNYCH POTRZEB DZIECKA - świadomość rodziców o znaczeniu ich obecności w życiu dziecka 1. Potrzeba doznawania  wymiany uczuć 2. Potrzeba przynależności i kontaktu z rodzicami 3. Potrzeba samo urzeczywistnienia  (aprobata, niehamowanie inicjatywy) 4. Potrzeba poszanowania praw osobistych 5. Potrzeba życzliwości, ciepła i miłości (zaspokojenie tej potrzeby stymuluje osiągnięcia rozwojowe) 6. Potrzeba kontaktu z rodzicami, ich czujności i współdziałania  (od niemowlęctwa poprzez płacz i pojękiwanie dziecka, po uśmiechy) 7. Szacunku dla rozwijającej się jednostki, jej wysiłków i osiągnięć (liczenie się z indywidualnymi uzdolnieniami i możliwościami dziecka) = skutkuje to wiarą w siebie i pewnością, że jest się potrzebnym w świecie 8. Potrzeba wzoru (utożsamianie się i odróżnianie) „Zaspokajanie potrzeb zależy od uczuciowego ustosunkowania się rodziców do dziecka, czyli od podstaw rodzicielskich.” „Pewne typy podstaw sprzyjają zaspokajaniu potrzeb psychicznych dziecka, inne utrudniają to zaspokajanie, jak i nie zaspokajanie potrzeb wpływa na sposób zachowania dziecka i kształtowanie jego osobowości.”