Całą rzeczywistość, a nawet Wszechświat, człowiek sprowadził do teorii, które są naukowymi. Teorie naukowe polegają na sądach, które możemy sprawdzić dedukcyjnie, albo też empirycznie. Możemy nazwać je również globalnymi, mam tu na myśli na przykład różnego rodzaju wierzenia.

Tylko niektóre wierzenia mogą mieć charakter teorii naukowych. naukowych nie jak niektórym może się wydawać, że dla wszystkich wierzeń można przypisywać naukowość.

Wśród wielu wierzeń, najbardziej interesujące są i to nie tylko dla socjologów 'mity grupotwórcze'. Do tego typu mitów, możemy zaliczyć tylko te, które mają wpływ i oddziaływają na tworzenie się i zawiązanie spójności w grypie społecznej. Do takiej grupy społecznej możemy zaliczyć: różnego rodzaju plemiona, państwa i narody, grupy religijne, a także grupy i klasy społeczne. Dla uproszczenia i jasności, chciałbym nazwać je 'mitami społecznymi'. Te mity należy odróżnić od występujących również 'mitów kosmologicznych'. 'Mity kosmologiczne' poruszają takie problemy jak powstanie świata i innych przyrodniczych kwestii. Jeśli w pracy pojawi się określenie 'mit', to znaczy że mam na myśli 'mit społeczny'.

Mity są i wzbudzają szczególne i wyjątkowe zainteresowanie socjologów i innych naukowców, ale nie tylko ich, bo i normalnych ludzi. Są niezwykle interesujące, jeśli chodzi o przedmiot badań. W związku z tym, socjologia ma bardzo specyficzny i nietypowy rodzaj definicji. Metodologia jej również jest nie mniej interesująca w tym wypadku, ponieważ z jednej strony na podstawie teorii naukowych które tworzy i odkrywa, kształtuje obraz rzeczywistości i świata, a z drugiej strony zajmuje się prowadzeniem badań na terenach które są mityczne.

Mity które są przedmiotem badań, również posiadają własne definicje. Na pewno będą różniły się od teorii naukowych, chociażby wyrazistością. Można powiedzieć, że mity dostarczają jedynie jakiegoś materiału do prowadzenia badań i kształtowania teorii. Zadaniem badacza, jest stworzenie pełnej formy definicji.

W tym miejscu można postawić pytania: czy mit, który jest w ten sposób określany, nie jest zniekształcony, jako przedmiot do prowadzenia badań? Skoro w jego naturze jest coś takiego, jak nieokreśloność, to w wyniku większego go określenia, nie wpłynie to na zmianę sensu i treści mitu? Bez względu na to w jaki sposób podejdziemy do badania mitu, konieczne jest ujęcie mitu w słowa, bez niej nie jesteśmy w stanie zbadać treści mitu. Badacz przeprowadzone badanie musi ująć w słowa, ale dodatkowo słowa te muszą być zrozumiałe i jasne dla odbiorcy. W związku z taką sytuacją, wskazane jest użycie definicji w tych miejscach, miejscach których jej brak powodowałby niezrozumienie lub umniejszenie wartości opisanych mitów. Ważne w tym momencie jest, aby dokonać odróżnienia z jednej strony należy być wiernym wobec natury mitu, a z drugiej strony jasnego i zrozumiałego przedstawienia treści. Należy też dokonać jasnego rozróżnienia co jest definicją, która została zaczerpniętą z oryginału, czyli cytowaną, które znajdują się w micie, a co jest definicją, która jest dziełem badacza i powstała w wyniku przeprowadzanych badań.

Jasno z tego wynika, co już powiedzieliśmy, że socjolog nie tylko ma do czynienia z definicjami, ale również powinien się nimi się posługiwać. Z całą pewnością przyświeca mu jeden cel, który jest wspólny również dla innych naukowców, a mianowicie stworzenie własnej teorii, która cechowałby się porządnością. Drugi powód jest typowy dla nauki socjologicznej, a jest nim badanie obrazów świata i rzeczywistości na podstawie mitów i wierzeń. Wierzenia zawierają pojęcia, a zapisywanie pojęć polega na konstruowaniu definicji. W związku z tym, szczególnie w socjologii pojawia się duża potrzeba, zainteresowania się definicjami.

Ważne jest zainteresowanie się i dokonanie analizy różnic, jakie zachodzą pomiędzy wierzeniem, a teoriami naukowymi. Mówiąc o wierzeniach, mam tu szczególnie na myśli mit. Ważne jest to, aby prawidłowo ująć i zrozumieć funkcjonowanie i znaczenie definicji, zarówno w wierzeniach, jak i w teoriach naukowych.

Wierzenia często zastępuje się innym terminem, a mianowicie wiarą. Te dwa terminy używane są w zależności od znaczenia i całego kontekstu. Mając do dyspozycji potoczną terminologię i znaczenie, zaczyna ona się kształtować i precyzować w procesie kształtowania teorii. W każdym przypadku punktem wyjścia w badaniach jest aspekt i znaczenie potoczne.