Kula ziemska pokryta jest obszarami zalesionymi w 20%. Wśród lasów można wyróżnić trzy grupy: lasy liściaste w strefie klimatu umiarkowanego, bory iglaste oraz deszczowe lasy równikowe. Tereny leśne stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt, są również źródłem drewna budowlanego i opałowego, żywności, a także różnorodnych surowców takich jak: oleje roślinne, kauczuk i inne. Niestety lasy deszczowe są systematycznie niszczone, uszkadzane na Ziemi w bardzo szybkim tempie. Przede wszystkim przyczynił się do tego rozwój cywilizacyjny oraz postęp techniczny w XX wieku, kiedy to leśne tereny zaczęły się drastycznie kurczyć. Problem ten dotyczy głównie deszczowych lasów tropikalnych. Lasy te są raczej niedostępne, mnóstwo w nich niebezpiecznych niespodzianek, takich jak np. jadowite owady, węże, trujące rośliny, zarazki, tropikalne choroby itp. jednak z drugiej strony w tropikach żyje mnóstwo ciekawych, cennych gatunków roślin i zwierząt oraz bardzo cenione przez ludzi gatunki drewna np. heban, mahoń, palisander. Deszczowe lasy kryją w sobie wiele drogocennych roślin leczniczych oraz jadalnych. Wielu naukowców poszukuje wśród tej roślinności lekarstw na trapiące ludzkość choroby. Najważniejsze jednak jest to, iż lasy te wytwarzają ogromne ilości tlenu, z którego korzystają ludzie na całej kuli ziemskiej. I niestety to właśnie ludzie poprzez wyręby są główną przyczyną zaniku tropikalnych lasów równikowych.

Cenne gatunki drzew tropikalnych rosną zazwyczaj pośród setek innych roślin. Tak więc, aby wydobyć kilkanaście wspaniałych pni, rujnuje się duże powierzchnie lasu. Upadające drzewa niszczą inne rośliny, które rosną w ich otoczeniu, a uważane przez ludzi za mniej szlachetne i niepotrzebne z handlowego punktu widzenia. Niestety transport drewna powoduje inne wielkie szkody, gdyż niszczy cienką, delikatną warstwę gleby. Podłoże lasów deszczowych jest raczej ubogie w pierwiastki, ponieważ wszystkie substancje odżywcze bardzo szybko pochłaniane są przez roślinność. Dodatkowo, gdy zabraknie wilgoci w podłożu, procesy gnilne zostają zaburzone i dochodzi do dewastacji lasu.

Zapotrzebowanie na eleganckie, szlachetne gatunki drzew stale wzrasta. Podczas ostatnich 40 lat zużycie drewna pochodzącego z tropików zwiększyło się aż piętnastokrotnie. Największym na świecie konsumentem tego typu drewna jest Japonia. Kupuje ponad połowę światowego eksportu, kontraktuje ogromne obszary lasów na Borneo, a także w Papui-Nowej Gwinei. Japończycy sprowadzają drewno, które przede wszystkim wykorzystują do produkcji kartonowych opakowań. Każdego roku notuje się wzrost zapotrzebowania na surowce pochodzące z lasów deszczowych, np. na elementy nośne niezbędne do konstrukcji budowlanych, gdyż okazało się iż drewno jest o wiele bardziej bezpieczne niż konstrukcje metalowe przy budowie dużych hal (podczas pożaru drewniana konstrukcja zwęgla się, a nie odkształca jak stalowe pręty). Wciąż jest duże zapotrzebowanie na eleganckie drewno hebanowe.

Nie tylko obecność cennego drewna przyczynia się do niszczenia tropikalnych lasów. Niestety znacznie większe zagrożenia niesie ze sobą rozwój rolnictwa. Wypalanie lasów pod uprawy rolnicze od wieków było naturalnym sposobem pozyskiwania gleby przez plemiona zamieszkujące tropiki Ameryki Południowej czy Borneo. Pomimo to wypalane obszary były raczej niewielkie, a wyjałowione uprawami poletka rolnicy pozostawiali po kilku latach i przenosili się dalej. Pola te wciąż pozostawały w zasięgu oddziaływania leśnego klimatu. Docierały tam różnego rodzaju nasiona drzew i krzewów, tak więc na nowo rozpoczynało się naturalne odnawianie lasu. Pionierskie rośliny wypełniały powstałą lukę. Obecnie powierzchnie wyrębów lasu są bardzo duże, drastycznie także zwiększa się odległość od lasów. To powoduje wysychanie wyjałowionej gleby, ale również jej erozję, a w konsekwencji pustynnienie terenu.

Rolnicza dewastacja przebiega już na ogromną skalę. Jest to związane z wyjątkowo niekorzystnym w skutkach programem rządu brazylijskiego, który chce skierować osadnictwo jak najbardziej w głąb deszczowego lasu. Rozwój rolnictwa ma istotny wpływ na zachodzące zmiany siedliskowe powstające w wyniku różnorodnych zabiegów agrotechnicznych, takich jak odwadnianie albo też nawadnianie, mechanizacja uprawy roli (orka, bronowanie), chemizacja gleby poprzez nawożenie sztucznymi nawozami oraz stosowanie pestycydów. Wszystkie te zabiegi rolnicze w istotny sposób przekształcają naturalne siedlisko i tym samym wywierają wpływ na występujące w sąsiedztwie dzikie rośliny.

Bezpośredni wpływ rolnictwa na szatę roślinną wilgotnych lasów równikowych można zaobserwować w postaci tworzących się monokultur. Powstają one nawet na bardzo dużych przestrzeniach, w wyniku wprowadzania do środowiska naturalnego w sposób celowy lub przypadkowy, nowych gatunków roślin. Tak tworzą się całkiem nowe zbiorowiska roślinne, mogą to być np. zbiorowiska chwastów czy roślin ruderalnych.

Niestety razem z osadnictwem do deszczowych lasów wkracza zupełnie nowe zjawisko w postaci zanieczyszczenia wód przez różnego rodzaju ścieki, a także znacznie wzrasta zanieczyszczenie powietrza. Pierwotnie zanieczyszczenia atmosferyczne, jeszcze nie związane z działalnością człowieka, były stosunkowo niewielkie i miały charakter lokalny. Ich przyczyny powstawania były naturalne np. tworzyły się w wyniku wybuchów wulkanów lub pożarów lasów. Początkowo działanie ludzkości nie wywierało większego wpływu na czystość atmosfery. Jednak gwałtowny rozwój przemysłu oraz motoryzacji, jaki wystąpił w przeciągu kilkudziesięciu ostatnich lat, miał istotny wpływ na zmiany jakie zaszły w atmosferze. Szczególnie groźne są różnego rodzaju trujące gazy i pyły, które powstają przede wszystkim w wyniku procesów spalania węgla, jak również podczas produkcji materiałów do budowy.

Do atmosfery przedostają się duże ilości gazów i oparów, ich źródłami są przede wszystkim zakłady przemysłowe oraz pojazdy mechaniczne. Najgroźniejsze z tych substancji to tlenek i dwutlenku węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór i chlor.

Pyły, jak również dymy unoszą się w powietrzu i pochłaniają dużą część promieniowania słonecznego, co wpływa na produkcję roślinną. Pyły osiadają na liściach i utrudniają przez to wymianę gazów pomiędzy liśćmi, a otoczeniem. W ten sposób utrudniają przebieg procesu fotosyntezy i zmniejszają wydajność produkcji materii organicznej. Dwutlenek siarki może wnikać do wnętrza rośliny, przede wszystkim do liści i powodować uszkodzenie tkanek. W konsekwencji prowadzi to do obumierania liści i śmierci całej rośliny. Za przykład należy tutaj podać zamierające lasy w pobliżu zakładów przemysłowych wydzielających duże ilości gazów. Z kolei dla gleby bardzo niekorzystne jest obniżanie poziomu wód gruntowych.

Do głównych przyczyn takiego zjawiska można zaliczyć:

  • Pokrywanie dużych terenów elementami trwałymi (np. asfalt, beton, zabudowa), w wyniku tego wody opadowe nie mogą wsiąkać do gleby i tym samym giną rośliny.
  • Kanalizowanie dużych powierzchni oraz uregulowanie cieków wodnych prowadzi do szybkiego spływu wód opadowych, na skutek tego gleba nie nadąża nasycić się wilgocią.
  • Osuszenie podmokłych miejsc oraz bagien poprzez zakładanie licznych melioracji wodnych.

Wszystkie wymienione zabiegi dają doraźne lecz krótkotrwałe korzyści, ale niestety powodują drastyczne obniżenie się poziomu wód gruntowych na danym terenie, jak również na obszarach przyległych.

Wyjątkowo niekorzystne działanie wywierają na glebę różnego typu zanieczyszczenia. Trafiają do niej różnego typu związki chemiczne, które powodują groźne zmiany, takie jak: alkalizacja, zakwaszenie, zasolenie itp. Bardzo negatywnie wpływa to na rośliny i ich produktywność. Do gleby przedostają się także substancje trujące, np. pestycydy, metale ciężkie (takie jak np. związki ołowiu pochodzące ze spalin) oraz inne. Związki te w podłożu powodują śmierć organizmów glebowych, przenikają one także do roślin wywołując ich obumieranie.

Bezpośrednia działalność niszczycielska człowieka polega głównie na fizycznym wyniszczaniu lub zmianie szaty roślinnej deszczowych lasów równikowych. Dokonuje się tego poprzez wypalanie terenów leśnych, przenoszenie roślinności w różne miejsca, a także mechaniczne niszczenie roślin.

Bardzo groźne dla środowiska leśnego jest budowanie wielkich dróg. Przecinają one ciągłość dużych kompleksów lasu i zagrażają życiu wielu wędrujących zwierząt. Również budowanie zapór dla wielkich elektrowni wodnych jest zabójcze dla lasów, gdyż duże tereny są wówczas zalewane i zmianie ulegają stosunki wodne na okolicznych terenach.

Dewastację lasów można opisać w trzech kolejnych etapach:

  1. Najpierw kopalnie wykupują duże obszary leśne i z użyciem buldożerów wytyczają drogi, którymi następnie wywożone będą wycinane drzewa.
  2. Za nimi wędrują liczne ubogie rodziny, które szukają miejsca na założenie farm. Wypalają resztki roślinności leśnej, ażeby zdobyć grunt pod pola uprawne. Prowadzi to do nieodwracalnych zniszczeń pierwotnej biocenozy. Nawet po próbach odnowienia lasu, struktura ta nigdy nie powróci do stanu poprzedniego.
  3. Po kilku latach, dwóch do trzech, wyjałowiona ziemia nie nadaje się już pod uprawy, można na niej jedynie posiać trawę dla hodowli bydła. Wypas ostatecznie niszczy glebę.

W ostatnich latach celowo wycina się duże obszary leśne, w celu przekształcenia na pastwiska, aby hodować bydło na niedrogą wołowinę używaną do hamburgerów. Współczesna moda na żywienie się w McDonaldach przyczynia się do wyniszczania deszczowych lasów równikowych i jednocześnie zaburzania światowego bilansu tlenowego.

Ratowanie lasów równikowych.

Koniecznie należy ratować lasy deszczowe, ponieważ rabunkowa gospodarka na tych obszarach może stać się bezpośrednią przyczyną zmian składu powietrza atmosferycznego. Każdego roku ginie obszar tropików swoja powierzchnią dorównujący Austrii. Konsekwencje ekologiczne takiej sytuacji są przerażające. Deszczowe lasy równikowe dzięki swej ogromnej, zielonej masie są producentem zasobów tlenu dla całej kuli ziemskiej czyli pełnią ogromną rolę dla światowego bilansu tlenowego.

Ogromna ilość zielonej masy przeprowadzając proces fotosyntezy, pochłania z atmosfery wielkie objętości szkodliwego dwutlenku węgla, a wydziela życiodajny tlen.

Lasy równikowe utrzymują również dużą wilgotność na terenach, które porastają i zapewniają deszcze na wielkich obszarach sąsiednich. Można to podsumować następująco: lasy dzięki procesowi parowania odpowiadają za tworzenie się chmur deszczowych, a nie rosną w miejscach, gdzie panuje deszczowy klimat! Są więc współtwórcami swojego środowiska.

Jeśli zabraknie lasów - to braknie również wody. Po wycięciu lasów następuje zmiana klimatu, niedostatek wody i susza. Tragedie pustynnienia dotknęły już ogromne obszary rolnicze. Brakiem wody spowodowanym przez zmiany klimatyczne zostało dotkniętych ponad miliard ludzi utrzymujących się z rolnictwa.

Niszczenie ogromnych kompleksów leśnych tropików może także wywołać zmiany w kierunkach oraz rozkładzie wiatrów, ale również prądów morskich i wielkości opadów. Sytuacja ta ma także związek z systematycznym ocieplaniem się klimaty na kuli ziemskiej. Niszczenie lasów wiąże się z wystąpieniem zakłóceń obiegu wody w środowisku naturalnym i w rezultacie może spowodować pojawienie się powodzi, susz i zwiększonej erozji gleby.

Lasy deszczowe obfitują w wielką różnorodność gatunków roślin i zwierząt. Wiele z nich ginie bezpowrotnie każdego dnia, a część z nich być może nie jest nawet znana i zbadana przez naukowców. Tropikalne organizmy mogą kryć w sobie lekarstwa na wiele różnych chorób trapiących ludzkość.

Są ludzie, którzy chcą ratować deszczowe lasy równikowe. Organizacje ekologiczne działają na rzecz zahamowania tego wyniszczającego procesu. Zaproponowały nawet m.in. bojkot sprowadzanego drewna z tropikalnych lasów do krajów zachodnich. Jednak eksperci obawiają się, iż po dłuższym czasie efekt może być odwrotny. Program ochrony winien prowadzić kontrolę eksploatacji lasów, ale jednocześnie powinien zachęcać do procesów rekultywacji obszarów zniszczonych i do zakładania plantacji cenionych gatunków drzew przemysłowych.

Bardzo istotne jest także tworzenie tzw. "banku genetycznego", w którym przechowuje się pełnowartościowe nasiona roślin, które pochodzą z terenów niezmienionych czyli parków oraz rezerwatów narodowych. Istnieje poważny problem wyginięcia wielu roślin i zwierząt. Z każdym gatunkiem, który ginie traci się zapis jego wyjątkowej informacji genetycznej.

Ażeby ustalić zasady handlu drewnem tropikalnym, a także współpracy eksporterów i importerów dziedzinie eksploatowania lasów tropikalnych, utworzono Międzynarodowe Porozumienie w Handlu Drewnem Tropikalnym (ITTA). Miało ono także finansować badania nad ulepszeniem sposobów pozyskiwania i wykorzystywania drewna. Niestety niewielka część krajów eksportujących zastosowała się do proponowanych rozwiązań.

W brazylijskim stanie Rondonia, wycięto prawie połowę powierzchni lasów w przeciągu zaledwie kilku lat. Miejscowe plemiona, które od wieków żyły w lasach tracą swoje domostwa, wiąże się to z rozpadem ich kultury. Zdeterminowane protesty indiańskich plemion znad Amazonki i Orinoko, co prawda zwróciły uwagę opinii publicznej na całym świecie lecz znacznie mniejszą rządów. Kraje posiadające deszczowe lasy równikowe należą do biedniejszych, dlatego eksport drewna przynosi im szybkie zyski. Rządy tych państw przywiązują małą uwagę do problemu niszczenia lasów i nie liczą się ze światową opinią publiczną. Dowodem na to jest brak jakiegokolwiek porozumienia dotyczącego tej sprawy podczas "Szczytu Ziemi", który odbył się w Brazylii. Niestety nic nie wskazuje na to, ażeby katastrofalne tempo wyniszczania lasów deszczowych mogło zmaleć.