Wyżyny stanowią znaczną część obszaru Polski. Często na tych obszarach znajdują się liczne przedsiębiorstwa, fabryki i kopalnie węgla. Znaczna ich większość jest poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego.

Wyżyna Śląska pod względem gospodarczym i przemysłowym jest najbardziej rozwiniętą krainą geograficzną w Polsce. Niestety przoduje również pod względem zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. Na jej terenie znajduje się także największe skupisko ludzi (średnie zaludnienie wynosi 2000 osób na 1 km2).

Na Wyżynie Śląskiej zlokalizowane są największe w Polsce i znaczne w Europie pokłady węgla kamiennego. Z tego względu jest tu dużo kopalni zajmujących się wydobyciem cennego surowca. Wiele z nich nie prowadzi inwestycji w kierunku ochrony środowiska ze względu na duże koszty finansowe. Jest to jedna z przyczyn katastrofalnego stanu przyrody na Śląsku.

Wydobyty węgiel musi być przewożony nieraz na duże odległości, dlatego też szczególnie ważną rolę pełni transport, głównie towarowy. Również przewozy pasażerskie nigdzie indziej w kraju nie są tak wielkie. Na obszarze Wyżyny Śląskiej występuje największa sieć kolejowa i drogowa w Polsce, jest to także ważny węzeł komunikacji międzynarodowej. Ten ogromny ruch Ruch zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytoplazmy w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny komunikacyjny związany jest z koniecznością transportowania wydobytych surowców.

W związku z dużym uprzemysłowieniem oraz ruchem komunikacyjnym, kolejowym i samochodowym, często przekraczany jest dopuszczalny poziom hałasu na terenie miast. Według polskich przepisów, na terenach chronionych w ciągu dnia dopuszcza się poziom hałasu w granicach 40 - 60 decybeli, a w godzinach nocnych 30 - 50 decybeli. Jednak na Śląsku wyznaczone granice często są łamane ze względu na zwiększony ruch kolejowy oraz samochodowy, jak również pracujące maszyny w przedsiębiorstwach przemysłowych. Większość ludzi porusza się samochodami, które są źródłem trującego ołowiu.

Problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie Wyżyny Śląskiej jest bardzo duży i wymaga szybkiej poprawy. Pod względem gospodarczym jest to najlepiej rozwinięty region w Polsce lecz także najbardziej zanieczyszczony, biorąc pod uwagę stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny powietrza, gleby i wody.

Górnośląski Okręg Przemysłowy, tzw. GOP, to największa i najważniejsza aglomeracja przemysłowa na terenie Polski. Jest to region o dużej koncentracji przemysłu wydobywczego i hutniczego. Jego powierzchnia zajmuje około 2,7 tysiąca km2. Na GOP składa się 14 dużych miast oraz kilkanaście mniejszych (przykładowe miasta: Katowice, Gliwice, Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice, Zabrze, Tychy) wraz ze skupiskami wiejskimi. Największe miasta łączą się ze sobą siecią połączeń kolejowych i drogowych.

Na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego znajduje się kilkadziesiąt czynnych kopalń i kilkanaście hut, także metali kolorowych. Oprócz węgla kamiennego wydobywane są  rudy Rudy J. Broszkiewicz Wielka, większa, największa, bohater epizodyczny; narzeczony Dydaktyki, archeolog.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
cynku oraz ołowiu, głównie na terenie Bytomia i Tarnowskich Gór. Są tutaj także duże elektrownie, położone na obrzeżach GOP, które pracują spalając węgiel wydobywany w zagłębiu. Największe elektrownie zlokalizowane są w Będzinie, Jaworznie, Łaziskach Górnych, Sierszy i Skawinie.
Oprócz przemysłu wydobywczego, hutniczego, metalurgicznego i energetyki, na Śląsku rozwinęły się również inne branże przemysłowe. Produkuje się tutaj także maszyny górnicze, silniki elektryczne, urządzenia na użytek hutnictwa, urządzenia transportowe, konstrukcje stalowe i wyroby elektroniczne. Występują również zakłady przemysłu drzewno-papierniczego, poligraficznego, ceramicznego, dziewiarskiego, odzieżowego, włókienniczego, szklarskiego i materiałów budowlanych.

Górnośląski Okręg Przemysłowy jest przykładem obszaru w znacznej mierze przekształconego przez ludzi. Jest to związane ze znaczną koncentracją przemysłu ciężkiego, jak również toksycznego przemysłu mineralnego. W 1995 roku na tych terenach wytworzono około 16% produkcji krajowej sprzedanej przemysłu. W związku z tak dużym uprzemysłowieniem regionu zanieczyszczenie środowiska jest ogromne. Ostatecznie łączna emisja gazów (takich jak: dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, siarkowodór oraz amoniak) i pyłów (zawierających duże ilości metali ciężkich np. cynku, rtęci, kadmu i miedzi, ołowiu) osiągnęła wartość niemal 120 ton/km2, nie włączając dwutlenku węgla. Wartość ta aż 11-krotnie przekracza dopuszczalne normy krajowe. Poza tym wody powierzchniowe zanieczyszczane były ściekami. Ich ilość 10-krotnie przekroczyła normy, substancje zanieczyszczające były silnie toksyczne (były to:  chlorki Chlorki chem. - sole kwasu chlorowodorowego (solnego) mające szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, elektrotechnicznym, fotografice, lecznictwie, gospodarstwie domowym, np. chlorek sodu - sól ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych wapnia, kwas solny i siarkowy). W wyniku zaistniałej sytuacji aż 70% wód na tym obszarze nie nadaje się do picia, a nawet do użytku gospodarczego. Sytuacja ta pogłębia problemy powiązane z długotrwałym deficytem wodnym.

Na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego łatwo można zaobserwować istotne zmiany ukształtowania terenu. Powstają one w wyniku szkód górniczych, takich jak tworzenie rowów, zapadlisk i szczelin, ale także gromadzenia się wielkich ilości odpadów zarówno węglowych jak i żużli wielkopiecowych w postaci hałd. Są one źródłem toksycznych zanieczyszczeń, które są wypłukiwane przez deszcze opadowe. Zatruwanie wód, kwaśne deszcze i opady pyłów dokonują degradacji gleby na wielką skalę. Przyczyniają się w ten sposób do skażenia kilkudziesięciu tysięcy hektarów terenów rolniczych.