RACJONALIZM - termin ten wywodzi się od Kartezjusza. W dochodzeniu do prawdy i wiedzy najważniejsze jest kierowanie się rozumem. Główną siła i cechą człowieka według koncepcji Kartezjusza jest rozum. Wedle tej zasady należy odrzucić wszelkie przesądy, uprzedzenia, zabobony i pozaziemskie ingerencje. Do dnia dzisiejszego racjonalistą nazywamy człowieka , który w swoim życiu kieruje się rozumem. Odrzuca intuicje i metafizyczne odczucia.

EMPIRYZM - pogląd, który jest opozycja Opozycja indywidualne lub zbiorowe przeciwstawianie się komuś lub czemuś. Często w ten sposób określamy też np. jakieś stronnictwo polityczne o odmiennych poglądach niż ugrupowanie rządzące. Może ... Czytaj dalej Słownik historyczny racjonalizmu. Według założeń empiryzmu jedynym sposobem poznawania świata jest doświadczenie czyli empiria. Pogląd ten zachwiał naukami religijnymi wzmocnił natomiast pozycję nauk przyrodniczych. Poznawanie świata oparta jest na eksperymencie i doświadczeniu.

W rozwój tego poglądu duży wpływ miał John Lock. Wprowadził on stwierdzenie "tabula rasa" . Stwierdzenie to oznacza nie zapisana lub białą kartę. Termin ten oznaczał fakt, że człowiek rodzi się jako "tabula rasa".

Z biegiem lat, dorastaniem i zdobywania doświadczenia ta biała karta powoli się zapisuje. Zapis to właśnie doświadczenie. Rozróżniamy dwa źródła doświadczenia oświadczenie zewnętrzne czyli zmysły i doświadczenie wewnętrzne czyli refleksje.

KLASYCYZM - nurt związany ze sztuką. Charakteryzował się realizacją prawdy i piękna. Łacińskie słowo mimesis. Mimesis oznacza wierność, naśladowanie i rzeczywistość. Podstawowym punktem ideologii klasycyzmu był w myśl racjonalizmu rozum. Twórcy klasycyzmu nawiązywali w swoich pracach do antyku i starożytnych ideałów. Sięgają oni do norm i wzorców wyznaczonych przez Arystotelesa i Bolieau.

W klasycyzmie obowiązuje zasada trzech jedności : czyli jedność czasu, miejsca i akcji.

Cechami charakterystycznymi są ład, harmonia, spokój. Przeważają w nim tradycyjne normy literackie.