Epitet - jest wyrazem, który określa rzeczownik, może nim być przymiotnik, imiesłów, rzeczownik, epitet charakteryzuje przedmiot, osobę, podkreśla emocjonalne zabarwienie wypowiedzi, na przykład: "lotny czas," "śliczna Aleksandro."

Oksymoron - wyrażenie zbudowane z wyrazów przeciwstawnych, posiadające metaforyczne znaczenie, na przykład: "nędzna pociecha," "żywy trup".

Anafora - jest środkiem stylistycznym polegającym na użyciu na początku następujących po sobie zdań wersów, zwrotek, tego samego wyrazu lub kilku wyrazów, na przykład: "Nic to, że stół zastawiasz hojnie półmiskami; Nic to, żeć złoto, srebro leży gromadami" ( D. Naborowski "Cnota grunt wszystkiemu").

Antyteza - zestawienie elementów na zasadzie kontrastu, przeciwieństwa, na przykład: "Ty - strzałą śmierci, ja - strzałą miłości, Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości," ( J. A .Morsztyn "Do trupa")

Paralelizm - powtórzenie podobnych po względem treści, kompozycji lub składni kilku elementów wiersza, zdania lub całego utworu.

Makaronizm - wplecione do tekstu w języku rodzimym wyrazy, zwroty itp. w języku obcym na przykład: "Rakocy podobnąż szczęśliwością we czterdziestu tysięcy Węgrów z Multanami, Kozaków zaciągnąwszy alterum tantum drugie tyle, wybrał się na czosnek do Polski;" ( J. Chryzostom Pasek, " Pamiętniki")

Gradacja - stopniowanie elementów wypowiedzi ( gradacja rosnąca lub opadająca), na przykład:

Rym - zakończenie najczęściej wersu wyrazami o takich samych lub podobnych głoskach końcowych, wyróżniamy między innymi:

- rymy gramatyczne - jednakowe brzmienie powstające z identycznych lub podobnych końcówek gramatycznych wyrazów,

- rymy męskie - zgodność ostatnich sylab,

- rymy żeńskie - zgodność dwóch ostatnich sylab,

- rymy częstochowskie- najprostsze, pozbawione polotu i pomysłu rymy,

- rymy dokładne i niedokładne, itp.

Przerzutnia - przeniesienie jednego lub kilku elementów z wersu, do którego należą do wersu następnego.

Paradoks - pomysłowe, zaskakujące wyrażenie, przeczące ogólnym przekonaniom, z czego wynika niespodziewana prawda.

Koncept - zaskakujący pomysł, na którym oparta jest budowa całego utworu na przykład: "Do trupa" J. A. Morsztyna.