Ludzie wierzący traktują Biblię jako zbiór praw, księgę, która zawiera wskazówki, jak żyć. Artyści i pisarze często dowodzą, jak ważna w naszej kulturze jest Biblia, odwołując się do niej cały czas. Biblia jest bardzo ważnym tekstem dla ludzi. Składa się ona z ksiąg Nowego i Starego Testamentu. Chociaż powstały one bardzo dawno temu, nie tracą wcale na aktualności i sprawiają, że ludzie należą do wspólnoty. Biblia jest obecna zawsze. To sprawia, że zastanawiamy się, jaki dokładnie przekaz zawiera Pismo Święte, dlaczego tak duży wpływ ma ona na sztukę, kulturę, języki?

Na początku należy zapoznać się z ważnymi, podstawowymi informacjami, dotyczącymi Biblii. Nazwa pochodzi z greki - "biblion" znaczy zwój papirusu, księga. Pismo Święte zostało napisane w różnych językach - po grecku, hebrajsku i aramejsku. Potem zaczęto ją tłumaczyć na wszystkie języki świata, dziś jest ona przełożona na około 1000 języków. Przyjmuje się, że Biblię napisali ludzie, którzy natchnieni byli Duchem Świętym. W Starym Testamencie zawartych jest czterdzieści sześć ksiąg. Rozpoczyna się ono genezą świata, jej głównym tematem jest relacja człowieka do Boga; opisuje doświadczenia w kontakcie człowieka z Bogiem, o karach i nagrodach, jakie mogą czekać człowieka.

W Nowym Testamencie, który jest w przeciwieństwie do Starego, Nowym Przymierzem, zawartych jest dwadzieścia siedem ksiąg. To opowieść o życiu Chrystusa i Jego męce. Jest w Nowym Testamencie przede wszystkim zawarta idea miłosierdzia i przebaczenia, którym powinni darzyć siebie ludzie nawzajem.

Jest faktem niepodważalnym, że Biblia jest źródłem kultury europejskiej, z niej bierze początek cała nasza tradycja. Zawarte są w niej wszystkie wzorce postaw, wydarzeń; pełna jest metafor, symboli i nośników znaczeń. Biblia jest nieodzownym składnikiem kultury już od samego początku swojego istnienia. Jest ona uniwersalna, dlatego korzystają z jej inspiracji pisarze w różnych epokach. We wszystkich widać jej ślad. W epoce średniowiecza powstała piękna polska pieśń "Bogurodzica", która podejmuje wątek maryjny. Jest to utwór, który także zapisał się w kanonie polskiej literatury. W renesansie Jan Kochanowski bardzo często podejmował tematykę bliblijną. Najwyraźniejszym tego przykładem jest "Psałterz Dawidów", który jest poetycką parafrazą psalmów. Do Biblii i zawartych w niej treści nawiązują też pieśni Kochanowskiego oraz hymn, "Czego chcesz od nas panie".

Z Biblii czerpano zawsze tematy i fabuły. Postacie z Biblii stały się prototypami postaci literackich, czy filmowych. Tak właśnie stało się w przypadku Henryka Sienkiewicza i jego powieści "Quo Vadis", czy Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Pismo Święte miało też ogromne znacznie w rozwoju architektury i sztuki. Dzieła sakralne są prawdziwymi perełkami. Kościoły i katedry w całej Europie należą do niezwykłych miejsc. Takimi są przecież kościoły w Rzymie i Krakowie. Zadziwiające są też monumentalne dzieła malarskie, zainspirowane Biblią - "Sąd Ostateczny" Michała Anioła. Również sztuka filmowa korzysta z Biblii - "Czas Apokalipsy", "Niebo nad Berlinem" czy "Pasja".

Biblia miała też bardzo widoczny wpływ na rozwój języka. Z Pisma Świętego zaczerpnięto bardzo wiele frazeologizmów, które SA w ciągłym użyciu. Niektórzy ludzie, używając ich, nie zdają sobie nawet sprawy, że pochodzą one właśnie z Biblii. Związki frazeologiczne przeszły do różnych dziedzin życia i bardzo ubogacają go. Przykładem jest np. "manna z nieba", jest to związek bardzo często używany na określenie niespodziewanego daru, dobrodziejstwa, które spotyka człowieka. Do potocznego języka weszło tez słowo "Judasz", które dziś nie oznacza już imienia, ale raczej pewnego typu osobowość człowieka zdradzieckiego; "Kainowe znamię", używamy tego określenia, aby podkreślić, że ktoś jest naznaczony.

Podsumowując, należy podkreślić, że Pismo Święte odgrywa tak dużą rolę również ze względu na swój uniwersalny przekaz, który jest zupełnie niezależny od czasu historycznego. Wszyscy ludzie, którzy czytają Pismo Święte, mogą zrozumieć jej przekaz, ponieważ jest ono przeznaczone do lektury zwykłych ludzi; chociaż jest bardzo bogata w symbole i głębokie treści, to jej przesłanie jest bardzo klarowne i jasne. Biblia jest księgą, której znajomość otwiera drogę do zrozumienia całej kultury nowożytnej. To księga pełna mądrości.