Biblia powstawał przez wieki. W okresie koczowniczym w historii Izraela, czyli przed 1250 rokiem p.n.e. powstawały najstarsze prawa. Zapisane one potem został w "Księdze Wyjścia", ale na początku były one przekazywane ustnie wśród członków rodziny.

W okresie niepodległości, czyli po wyjściu z Egiptu (1250 - 847 p.n.e.) powstały ustne przekazy opowieści o patriarchach - Mojżeszu i jego potomkach. Były to więc sagi rodzinne. Powstawały też poetyckie modlitwy np. w "Księdze Sędziów"; kroniki królewskie, kroniki (dziejopisarstwo) i literatura mądrościowa; psalmy.

W okresie podległości Asyrii, Babilonii i Persji ( 847 - 333) przygotowywano "Księgę Powtórzonego Prawa"; rozkwitały się księgi proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela; ostatecznie stworzono "Pięcioksiąg", zawierający mity, eposy, sagi, modlitwy, zbiory praw i zwyczajów; powstawały też psalmy.

W okresie hellenistycznym (333 - 63 ) powstała "Księga Koheleta", która jest traktatem filozoficznym; "Księga Estery", która jest eposem; powstały też "Księga Eklezjasta" i "Księga Daniela".

W okresie podległości Rzymowi ( po roku 63 p.n.e. ) powstała "Księga Judyty"; na rok 50 n.e. datuje się pierwszą próbę spisania "Ewangelii" w języku aramejskim przez św. Mateusza; napisane zostały "Listy św. Pawła" ( "List do Filipian", " 1 List do Koryntian", "List do Galatów", "2 List do Koryntian", "List do Rzymian" ); w okolicach 64 roku napisano "Ewangelię według św. Marka", "Ewangelię według św. Mateusza", "Ewangelię według św. Łukasza", "Dzieje Apostolskie"; w latach 95 - 100 n.e. spisano "Listy św. Jana", "Apokalipsę św. Jana" oraz "Ewangelię według św. Jana".