Ogólna sytuacja państw centralnych po I wojnie światowej

Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. okazało się, że w wielu państwach europejskich doszło do bardzo dużych zniszczeń. Szczególnie kraje, które przegrały wojnę znalazły się w bardzo złej kondycji gospodarczej. Do nich zaliczyć możemy Niemcy, Austro-Węgry, Bułgarię oraz Turcję. Przyczyną takiego stanu rzeczy była blokada morska państw Ententy, która uniemożliwiała zaopatrzenie przeciwników w prowiant oraz pomoc wojskową. Należy zwrócić uwagę na to, że państwa centralne przestawiły swą gospodarkę na rozwój militarny na 4 lata, przez co ucierpiał przemysł spożywczy oraz nastąpiło wyczerpanie surowców. Trzeba dodać, że wojna pochłonęła bardzo wiele istnień ludzkich oraz ogromne sumy pieniężne. W ten sposób powstał deficyt budżetowy, który nie mógł być zmniejszony, gdyż środki finansowe płynące z podatków pozwoliły pokryć tylko część wydatków. Nałożył się też na ten problem brak handlu zagranicznego przez co doszło do wzrostu inflacji. Na szczęście nie wymknęła się ona spod kontroli władz państw centralnych. Zakończenie I wojny światowej nie poprawiło sytuacji gospodarczych tych państw. W rozsypce znajdował się przemysł, poza tym był on nastawiony na produkcję wojenną. Negatywny obraz rzeczywistości nasilił się, kiedy zakłady w wyniku przejścia na przemysł pokojowy zaczęły zwalniać ludzi z pracy. Dodatkowo grupę bezrobotnych zaczęli zasilać weterani wojenni, gdyż armia państw centralnych została zredukowana. Doprowadziło to do tego, że ceny towarów wzrosły w stosunku do okresu przedwojennego. Na całą tą złą sytuację nałożyła się również utrata wielu terenów przemysłowych, a także koszt odszkodowań wojennych, które musiały zapłacić państwa centralne.

Sytuacja gospodarcza Niemiec po I wojnie światowej

Niemcy po I wojnie światowej w wyniku traktatów pokojowych musiały zapłacić bardzo duże odszkodowania wojenne, przełożyło się to na inflację przez co poziom życia obywateli tego kraju znacznie się obniżył. Problemem dodatkowo było bezrobocie, które w 1923 r. sięgnęło 5 milionów osób. Do złej sytuacji gospodarczej Niemiec dołączyła utrata 90 % floty handlowej. W wyniku blokady morskiej podczas wojny przez państwa Ententy zaprzepaszczone zostały wszystkie inwestycje zagraniczne. Poza tym 15 % potencjału gospodarczego kraj ten utracił poprzez straty terytorialne ustalone w traktatach pokojowych. Na domiar złego zostało pozamykanych sporo fabryk i kopalń w wyniku reorganizacji gospodarczej i trudnej sytuacji w kraju.

Sytuacja gospodarcza Austrii po I wojnie światowej

Po I wojnie światowej Austro - Węgry rozpadły się na dwa państwa. Austria, która była przyzwyczajona do surowców z terenów węgierskich nagle została ich pozbawiona. Przed I wojną światową kraj ten utrzymywał kontakty handlowe z wieloma państwami, które znajdowały się w zależności od Habsburgów. To wskazywało, że przemysł i gospodarka była w dużej mierze nastawiona na zagraniczne rynki zbytu. Po wojnie Austria utraciła wiele z nich, gdyż zostały zablokowane przez zwycięskie państwa. Doprowadziło to do tego, że wzrost gospodarczy spadł o połowę, a przemysł podupadł. Dodatkowo na zły stan w państwie austriackim wpłynęło bezrobocie ogromnej liczby urzędników, którzy pracowali w cesarstwie austro-węgierskim liczącym 50 milionów ludności. Wyżej wspomniane czynniki popchnęły Austrię do podpisania protokołów genewskich z takimi państwami jak: Francja, Czechosłowacja, Wielka Brytania i Włochami. Dzięki nim Austria odsunęła w czasie spłatę odszkodowań wojennych na okres 20 lat. Oprócz tego uzyskała kredyt od tych państw na wydźwignięcie swojej gospodarki.

Sytuacja gospodarcza Węgier po I wojnie światowej

Sytuacja Węgier po I wojnie światowej była bardzo zbliżona do położenia Austrii. Państwa Ententy uznały ten kraj za współwinny za wybuch wojny, gdyż wcześniej funkcjonowało w zależności od Austrii. Traktaty pokojowe odebrały Węgrom część ich ziem, które przypadły Rumunii, Jugosławii i Czechosłowacji. Problemy gospodarcze tego kraju były zbliżone do trudności austriackich. Słabą stroną państwa węgierskiego było bezrobocie, inflacja oraz brak przemysłu. Problem przemysłu wiązał się z tym, że Węgry po utracie części ziem stały się państwem rolniczym. W związku z tym władze tego kraju musiały zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne kwestie gospodarcze - zdobyć nowe rynki zbytu, rozwinąć przemysł oraz industrializować swoje państwo. Pomoc finansowa państw zagranicznych pomogła przeprowadzić w tym kraju reformę walutową w latach dwudziestych, czego skutkiem powstanie państwa rolniczo-przemysłowego.

Sytuacja gospodarcza Bułgarii po I wojnie światowej

Bułgaria była najbardziej doświadczona przez wojny, w ciągu sześciu lat brała ona udział w pierwszej i drugiej wojnie bałkańskiej oraz w I wojnie światowej. W wyniku czego kraj ten był bardzo wyniszczony pod względem ludnościowym, gospodarczym i finansowym. Działania wojenne oraz głód doprowadził tam do śmierci 150 tysięcy osób, a dalsze 200 tysięcy odniosło rany. Bułgaria była jednym z najuboższych państw w Europie w tym czasie. Gospodarka jej opierała się przede wszystkim na rolnictwie.

Sytuacja gospodarcza Turcji po I wojnie światowej

Turcja była państwem, które zamieszkiwało wiele narodowości, poza tym nie posiadała silnej władzy centralnej. Na zły stan gospodarczy tego kraju w wyniku I wojny światowej wpłynęła śmierć bardzo wielu obywateli Imperium Osmańskiego, straty materialne oraz układ z Sevres. Turcja była państwem rolniczym, w którym zachowały się jeszcze zależności feudalne. Już schyłek wojny ukazał załamanie gospodarcze tego kraju. Na porządku dziennym stał się głód, który nękał wiejskie społeczności. Wynikało to z kilkakrotnie mniejszych zbiorów rolnych niż w okresie przedwojennym, poza tym o połowę obniżony został chów bydła. Podobnie jak w innych państwach centralnych doszło do wysokiego inflacji wzrostu cen. Cały przemysł osmański opierał się na imporcie z zagranicy, a blokada handlowa narzucona wszystkim państwom centralnym była bardzo dotkliwa dla Turcji. Należy również wspomnieć o braku rozwoju dróg przez co transport w tym kraju był hamowany. Skarb państwa był zadłużony jeszcze przed I wojną światową. Turcy więcej towarów ściągali z zagranicy niż importowali poza swoje państwo, co nie dawało możliwości do szybkiej spłaty zadłużenia. W wyniku wyżej wspomnianych czynników, aby polepszyć sytuację gospodarczą Turcji rząd Mustafy Kemal Paszy wprowadził reformy zmierzające do rozwoju kraju.