476 – obalenie cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa

496 – przyjęcie chrztu przez króla Franków Chlodwiga

529 – założenie klasztoru benedyktynów (Benedykt z Nurski) na Monte Cassino

533-536 – ogłoszenie „Kodeksu Justyniana”

622 – ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, od tego wydarzenia zaczyna się początek ery muzułmańskiej

658 – śmierć Samona, twórcy pierwszego państwa słowiańskiego (tzw. Państwo Samona)

711 – przybycie Arabów do Hiszpanii i rozbicie państwa Wizygotów

718 – odparcie Arabów spod Konstantynopola (stolicy Bizancjum)

732 – zwycięstwo władcy Franków Karola Młota nad Arabami w bitwie pod Poitiers

751 – detronizacja dynastii Merowingów w państwie Franków, objęcie władzy przez dynastie Karolingów

756- powstanie Państwa Kościelnego i zdobycie władzy świeckiej przez papieży

800 – koronacja władcy potężnego państwa Franków na cesarza w Rzymie

843 – traktat w Verdun, czyli podziała państwa Franków po śmierci Karola Wielkiego między jego trzech synów (na tych terenach powstaną później trzy państwa: Niemcy, Francja i Włochy)

863 – misja Cyryla i Metodego oraz chrzest Wielkich Morwa w obrządku słowiańskim

906 – upadek Państwa Wielkomorawskiego

910 – założenie opactwa benedyktynów w Cluny  - początek tzw. kongregacji kluniackiej

919 – objecie władzy w Niemczech (wschodnia część państwa Franków) przez dynastie saska

955 – bitwa nad rzeką Lech – pokonanie Węgrów przez Niemców

962- koronacja władcy niemieckiego Ottona I na cesarza

966 – chrzest władcy Polan Mieszka I

987 – koronacja na króla Francji Hugo Kapeta – początek dynastii Kapetyngów

988 – chrzest Rusi w obrządku wschodnim

1016 – koronacja na króla Anglii dotychczasowego króla Danii i Norwegii Kanuta Wielkiego

1054 – schizma wschodnia – ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem a Konstantynopolem

1054 – początek podziału dzielnicowego w Rusi Kijowskiej

1066 – bitwa pod Hastings – podbój Anglii przez króla Normandii Wilhelma Zdobywcę

1075 – „Dictatus papae” program papieża Grzegorza VII dotyczący emancypacji Kościoła spod władzy świeckiej – początek sporu o inwestyturę

1077 – ukorzenie się króla niemieckiego Henryka IV przed papieżem z Canossie

1095 – apel papieża Urbana II na synodzie w Clermont o podjęcie wyprawy krzyżowej

1096-1099 – I wyprawa krzyżowa zakończona zdobyciem Jerozolimy przez krzyżowców

118 – powstanie pierwszego zakonu rycerskiego – templariuszy

1122 – konkordat w Wormacji, na mocy którego cesarz zrzekł się inwestytury opatów i biskupów

1150 – powstanie Marchii Brandenburskiej

1158- początek walki Fryderyka I Barbarossy z papieżem i miastami włoskimi

1204 - złupienie doszczętne Konstantynopola przez krzyżowców i powstanie Cesarstwa Łacińskiego

1206 – zjednoczenie Mongołów przez Temudżyna (Czyngis-chan) i początek podbojów mongolskich

1214 – bitwa pod Bouvines zwycięstwo króla Francji Filipa Augusta nad koalicją niemiecko-flamandzką

1215 – ogłoszenie przez króla Anglii Jana bez Ziemi Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum)

1223 – zwycięstwo Mongołów nad Rusinami i Połowcami w bitwie nad rzeką Kałką

1231 – utworzenie inkwizycji przez papieża Grzegorza IX

1240 – zdobycie Kijowa przez Mongołów

1244 – ostateczna utrata Jerozolimy przez krzyżowców

1250 – śmierć Fryderyka II i początek Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech

1261 – odbudowa cesarstwa bizantyjskiego przez dynastie Paleologów

1264 – pierwsze zgromadzenie stanowe w Anglii – początek parlamentaryzmu

1273 – koniec Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech, na tronie zasiada Rudolf Habsburg – początek dynastii Habsburgów

1291 – upadek Aksonu, ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie

1301 – wygaśniecie dynastii Arpadów na Węgrzech, tron węgierski obejmują Andegaweni

1302 – po raz pierwsze zwołane Stany Generalne we Francji – początek parlamentaryzmu

1305 – początek tzw. niewoli awiniońskiej”, a więc zależności papieży od królów Francji

1306 – wygaśnięcie w Czechach dynastii Przemyślidów, na tron wstępuje Jan Luksemburski, początek dynastii Luksemburgów

1308 – przeniesienie stolicy Wielkiego Księstwa z Włodzimierza nad Klaźmą do Moskwy

1337 – początek wojny stuletniej między Francja a Anglia

1346 – klęska Francuzów w bitwie pod Crecy

1348-1350 – epidemia dżumy, zwanej czarną śmiercią, wyludnienie  Europy

1353 – początek podboju Bałkan przez Turków

1356- „Złota Bulla” cesarza Karola IV Luksemburskiego, która regulowała wybór cesarzy

1378 – początek Wielkiej Schizmy w kościele zachodnim

1380 – bitwa na Kulikowym Polu, zwycięstwo Dymitra Dońskiego nad Tatarami

1386 – unia polsko-litewska zawarta w Krewie, Władysław Jagiełło królem Polski

1389- klęska Serbów w bitwie z Turkami na Kosowym Polu

1397 – unia kalmarska, czyli połączenie Danii, Norwegii i Szwecji

1410- bitwa pod Grunwaldem

1414 – początek soboru w Konstancji, który miał zakończyć Wielka Schizmę

1415 – klęska Francuzów pod Azincourt, przewaga Anglików w wojnie stuletniej

1415 - spalenie Jana Husa na stosie podczas soboru w Konstancji

1419 – początek wojen husyckich w Czechach

1434 – bitwa pod Lipanami ,podczas której zostali rozgromieni taboryci (skrajny odłam husytów)

1444 – rozbicie rycerstwa węgierskiego przez Turków pod Warną, śmierć w bitwie Władysława Jagiellończyka, króla Polski i Węgier

1453 – koniec wojny stuletniej we Francji

1453 – zdobycie Konstantynopola przez Turków

1455 – pierwsza książka wydana drukiem – „Biblia” Jana Gutenberga

1455 – wybuch w Anglii wojny domowej zwanej  „Wojną Dwóch Róż”.

1466 – II pokój toruński, kończący wojnę 13-letnią i oznaczający zmierzch potęgi krzyżackiej

1478 – początek inkwizycji w Hiszpanii

1479 – zjednoczenie Hiszpanii pod berłem Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego

1485 – koniec Wojny Dwóch Róż w Anglii, objęcie tronu przez Henryka VII Tudora, początek panowania dynastii Tudorów

1486 – ukazanie się „Młota na czarownice”, czyli podręcznika śledztw w sprawie o czary

1492 – upadek emiratu Grenady, wyparcie Arabów z Półwyspu Iberyjskiego

1492 – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba