Tuż przed wybuchem rewolucji w 1905 roku kończy swój pierwszy etap działalności Liga Narodowa. Inicjatywy niepodległościowe dotarły do kraju z emigracji. Zostały podchwycone przez ludzi o silnych charakterach pragnących podporządkować sobie ludzi.

Sformułowali cele które zamierzali realizować. Liga chciała mieć wpływa na wszystkie warstwa społeczeństwa. Oddziaływali oni na młodzież inteligencką, drobnomieszczaństwo i zamożnych chłopów. Chcieli przejąć wpływy na prace organiczną. Początkowo ich program nie zakładał nacjonalizmu. Mieszanka haseł patriotycznych i narodowowyzwoleńczych dawał skutek. Musiała ona jednak zdobyć poparcie u klas posiadających by mogła przetrwać i mieć za co prowadzić swą działalność. Równocześnie z poczynaniami o charakterze ideowo-wychowawczym twórcy obozu narodowo demokratycznego. precyzowali jego założenia ideologiczne i zasadnicze koncepcje polityczne, podstawą ideologii obozu od początku jego istnienia była zasada nadrzędności interesu narodowego. Podkreślana przez Dmowskiego w broszurze z 1893 "Nasz patriotyzm", a następnie w wyd. 1903 Myślach nowoczesnego Polaka; zasadniczym celem walki nar. pozostawało odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale nacisk położono na wymóg codziennej pracy na rzecz narodu.

Od 1886 zaczęła wydawać w Warszawie tyg. "Głos" i w ramach powołanego 1888 stowarzyszenia "Łączność", skupiającego część członków. Związku Młodzieży Polskiej "Zet".

Grupa ziemiaństwa i burżuazji widziała w organizacji oparcie przeciwko radykałom i socjalistą. Liga rozpoczęła działalność także w innych zaborach. Propagowano działania które miały na celu doprowadzenie w narodzie do odbudowy świadomości narodowej i unarodowienia życia gospodarczego. Odwracano się od walki zbrojnej gdyż uważano, że powstania doprowadzają naród do utraty "najlepszych sił swoich".

Klasom posiadającym w Polsce, tak jak w innym krajach, nacjonalizm dawał szansę utrzymania się u steru w nowym, z konieczności demokratycznym świecie.

Czekając na wojnę ogólnoeuropejską sprecyzowała swoje koncepcje przyszłego państwa Polskiego. Odrodzone państwo Polskie miało składać się z ziem Prus Zach. (dawnych Prus Król.), Wielkopolski, Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Galicji i Królestwa Pol., a także Prus Wsch. i Wileńszczyzny; pozostałą część zaboru ros., aż po granicę z 1772.

Liga głosiła że najwyższą wartością jest interes państwowy. Podsycała nienawiść do zaborców. Był jakby odpowiedzią na antypolską politykę zaborców. Gniew przez tyle lat tłumiony wydostawał się z Polaków w postaci nienawiści do wszystkiego co obce. Przyczynił się także do zaostrzenia stosunków między nacjami zamieszkującymi ziemie polskie. Walczył z ruchami klasy robotniczej.

Liga choć daleka od ideału w swej ideologii miała swój kształt w odrodzenie naszego państwa.