Dynastia Piastów:

Mieszko I (ok.960-992)- za jego panowania Polska przyjęła chrzest w 996 roku; rozegrana też była bitwa pod Cedynią w 972 roku gdzie pokonał wojska margrabiego Hodona

Bolesław Chrobry (992-1025)- za jego panowania odbył się zjazd gnieźnieński w roku 1000; w Gnieźnie, na którym gościł cesarz Otton III ;stworzono arcybiskupstwa uznano Polskę za państwo niezależne, nastąpiła koronacja na króla 1025 roku.

Mieszko II (1025-1034)

Kazimierz Odnowiciel (1034-1058)

Bolesław Śmiały (1058-1079) koronował się w 1076 roku potem nastąpił bunt przeciwko władcy, król musiał udać się na wygnanie z Polski w 1079 roku.

Władysław Herman (1079-1102)

Bolesław Krzywousty (1102-1138) wsławił się obroną Głogowa w roku 1109, następnie prowadził wojnę z cesarzem Henrykiem V, za jego czasów powstała kronika Galla Anonima; powstaje Bulla gnieźnieńska w 1136 roku następnie określił się statut 1138 roku uregulował zasady dziedziczenia i ustanawiania senioratu

Władysław Wygnaniec-rozpoczyna się okres rozbicia dzielnicowego i trwał w latach 1138-1291

Bolesław Kędzierzawy

Mieszko III Stary

Kazimierz Sprawiedliwy

Leszek Biały

Konrad Mazowiecki: zasłynął sprowadzeniem zakonu Krzyżackiego do Polski

Henryk Brodaty

Henryk Pobożny: jedyne znaczące wydarzenie to bój pod Legnicą

Bolesław Wstydliwy

Leszek Czarny

Henryk IV Probus

Przemysław II; koronował się na króla w 1295 roku

PRZEMYŚLIDZI:

Wacław II Czeski

Wacław III Czeski

Powrót Piastów na tron:

Władysław Łokietek (1306-1333):koronował się na króla Polski w 1320 roku, prowadził wojnę z Krzyżakami w latach 1327-1332, rozegrał bitwę pod Płowicami w 1331 roku.

Kazimierz Wielki (1333-1370): podpisanie traktatu pokojowego w 1343roku, a także wydał statuty kazimierzowskie, otworzył Uniwersytet Krakowski w 1364 roku.

Dynastia Andegaweńska:

Ludwik Węgierski (1370-1382) za swojego panowania nadał przywilej Koszycki w roku 1374 zwalniał szlachtę od podatków.

Jadwiga (1384-1399) za jej panowania zawarto unię Polsko - Litewską.

Dynastia Jagiellonów:

Władysław Jagiełło (1386-1434) stoczył bitwę pod Grunwaldem w 1410 roku.

Władysław Warneńczyk (1434-1444)

Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492) przyłączył Prusy w poczet ziem Polski w 1454 roku.

Jan Olbracht (1492-1501)

Aleksander Jagiellończyk (1501-1506)

Zygmunt I Stary (1506-1548) jego sukcesem było złożenie przez zakon krzyżacki hołdu pruskiego, zakon stał się księstwem świeckim lennikiem Polski.

Zygmunt August (1548-1572)

Królowie wybierani na podstawie elekcji:

Henryk Walezy (1573-1574) wybór Henryka Walezego była pierwszą wolną elekcją w Rzeczpospolitej z 1573 roku.

Stefan Batory (1576-1586)

Zygmunt III Waza (1587-1632) prowadził wojnę ze Szwecją w latach 1600-1611 i 

1626-1629; a także wojnę z Rosją-1609-1619; ponadto przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy w 1611 roku

Władysław IV (1632-1648)

Jan Kazimierz (1648-1668) za jego czasów miał miejsce "potop szwedzki" na ziemiach Rzeczpospolitej w latach 1655-1660.

Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673) odbyła się bitwa pod Chocimiem w 1673 roku.

Jan III Sobieski (1674-1696) zasłynął podczas odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku.

August II Mocny (1697-1706):elektor z Brandenburgii ;koronacji dokonał w Prusach powstaje hasło "jedni od Sasa, drudzy do Lasa"

Stanisław Leszczynski (1704-1709)

August II Mocny (1709-1733): odbył się słynny sejm niemy z 1717 roku, żaden poseł nie mógł zabrać głosu.

Stanisław Leszczyński (1733-1736):Rosja, Austria i Prusy porozumiały się w sprawie wyboru następców na polski tron w 1732 roku; "traktat trzech czarnych orłów"

August III Sas (1733-1763): stworzono "collegium nobilium" w 1740 roku, szkoła w której wychowywano młode pokolenie ludzi światłych i nowoczesnych.

Stanisław August Poniatowski (1764-1795) ostatni król Polski, za jego panowania odbyła się konfederacja barska w 1768roku, następnie dokonano rozbiorów w roku 1772 pierwszy, w tymże roku powstaje także Komisja Edukacji Narodowej, rozpoczyna się sejm czteroletni z lat 1788-1792; uchwalenie konstytucji 3 maja-1791; powstanie Targowicy w 1792 roku; drugi rozbiór Polski z 1793; insurekcja Kościuszki w 1794 roku, ostateczna utrata niepodległości trzeci rozbiór Polski w 1795 roku.