Geografia jest nauką zajmującą się opisywaniem Ziemi, badaniem wzajemnych relacji pomiędzy powłokami ziemskimi i zróżnicowania przestrzennego działań podejmowanych przez człowieka.

Powłoka ziemska składa się z: atmosfery (powłoka gazowa), litosfery (powłoka skalna), hydrosfery (powłoka wodna), biosfery (powłoka żywych organizmów)i pedosfery (powłoka glebowa).

Kartografia - nauka o mapach, sposobach ich tworzenia, wykorzystywania i reprodukcji. Jej początki sięgają starożytności, a szybki rozwój następował w wyniku zapotrzebowania ze strony wojska. Ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, a zwłaszcza w geografii.

Mapa to uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części przedstawiony na płaszczyźnie przy pomocy odpowiedniego odwzorowania kartograficznego, wykonany w skali i z zastosowaniem znaków umownych.

Generalizacja jest to uogólnienie obiektów przedstawianych na mapie.

Siatka geograficzna to układ południków i równoleżników na modelu Ziemi. Siatka kartograficzna jest układem południków i równoleżników na mapie.

Południk to łuk będący półokręgiem, który łączy biegun północny z biegunem południowym oraz wyznacza kierunek północ - południe. Równoleżnikiem nazywamy okręg mające różną długość, przecinający się z południkiem pod kątem 90º i wyznaczającym kierunek wschód - zachód. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik.

Rodzaje siatek stosowanych na mapach:

  • siatka płaszczyznowa (azymutalna) - powstaje w wyniku rzutowania punktów z modelu Ziemi na płaszczyznę. Jeśli punkt styczności znajduje się na biegunie (siatka w położeniu normalnym), równoleżniki mają kształt współśrodkowych okręgów, a południki kształt prostych o wspólnym początku w biegunie. Stosowana głównie do przedstawiania obszarów biegunowych i równikowych.
  • siatka walcowa - powstaje w wyniku rzutowania punktów z modelu Ziemi na boczną powierzchnię walca. W położeniu normalnym południki i równoleżniki mają kształt linii prostych. Stosowana jest do przedstawiania całej Ziemi.
  • siatka stożkowa - powstaje w wyniku rzutowania punktów z modelu Ziemi na powierzchnię stożka. Południki są najczęściej prostymi, a równoleżniki łukami kół. Stosowana do przedstawiania obszarów położonych w średnich szerokościach geograficznych.
  • siatki umowne - powstają w wyniku zastosowania innych rodzajów odwzorowania punktów na płaszczyznę.

Skala jest stosunkiem odległości na mapie do odległości w terenie.

Ze względu na skalę, mapy można podzielić na:

- topograficzne - skala większa od 1: 200 000

- topograficzno - przeglądowe - skala między 1: 200 000 a 1: 1 000 000

- przeglądowe - skala mniejsza od 1: 1 000 000.