Co to jest mapa?

Mapą nazywamy graficzne odwzorowanie powierzchni Ziemi, nieba, bądź innego od Ziemi ciała niebieskiego w odpowiedniej skali obliczonej matematycznie. Do cech mapy zaliczamy: wymierność (możność dokonywania podziałów dzięki odwzorowaniom kartograficznym oraz skali) i czytelność. Jest podstawowym źródłem wiedzy o danym terenie.

Co to jest skala?

Skalą nazywamy stosunek długości odcinka w rzeczywistości do długości jego odwzorowania na mapie.

Jak dzielimy mapy?

Pod względem skali dzielimy je na :

  • 1:200 000 - Topograficzne, wielkoskalowe
  • 1:200 000 - 1:1 000 000- Przeglądowo- topograficzne, średnioskalowe
  • >1:1 000 000- Przeglądowe, małoskalowe

Pod względem treści dzielimy na:

  • Ogólnogeograficzne
  • Tematyczne

Co to jest generalizacja?

Generalizacją nazywamy uogólnienie treści mapy, które jest uzależnione od jej skali (im większa skala tym dokładniejsza) oraz jej przeznaczenia.

Co to jest poziomica?

Poziomica jest to linia na mapie, która łączy punkty z tą samą wysokością.

Co to są południki?

Południk jest łukiem koła wielkiego na powierzchni ziemi, który łączy ze sobą oba bieguny (północ - południe).

Co to są równoleżniki?

Równoleżniki są to koła równoległe do równika i malejące w kierunku biegunów. Przecinają one w poziomie powierzchnię Ziemi (wschód - zachód).

Co to jest siatka kartograficzna?

Jest to układ południków oraz równoleżników na mapie.

Co to jest siatka geograficzna?

Jest to układ południków oraz równoleżników na modelu Ziemi globusie.

Co to jest geografia?

Geografia jest nauką zajmującą się związkami między środowiskiem a człowiekiem, bada przyczyny przestrzennego rozmieszczenia ludności oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Jak dzielimy obserwacje geograficzne?

Obserwacje możemy podzielić zasadniczo na dwa rodzaje:

  • Bezpośrednie- człowiek sam przez swoje zmysły (na żywo) odbiera bodźce od danego geograficznego obiektu
  • Pośrednie- obserwacja zdjęć i obrazów satelitarnych; gwarantuje dużą dokładność oraz umożliwiają obserwację jednoczesną dużych obszarów.