sankcja – określa negatywne następstwa, zagrażające adresatowi w przypadku niestosowania się do dyspozycji

hipoteza – określa warunki normy prawnej i jej adresata

prawo materialne – normy prawne bezpośrednio regulujące stosunki pomiędzy podmiotami prawa oraz normy prawne regulujące określone obowiązki, zakazy lub nakazy i przewidujące określone sankcje za ich nieprzestrzeganie

prawo formalne (proceduralne, procesowe) – zespół norm ustalających sposób wcielania w życie norm prawa materialnego

prawo krajowe – ustanawiane jest przez organy władzy państwowej i obowiązuje na terenie całego kraju

prawo miejscowe – ustanawiane jest przez organy władzy lokalny samorząd

Zasady prawa:

- Zasada hierarchiczności

– akty niższej rangi muszą być zgodne z aktami wyższej rangi

– akty niższego szczebla mogą być wydawane wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego w akcie wyższego szczebla

– zmiana aktu prawnego może być dokonane wyłącznie przez wydanie nowego aktu tej samej mocy

 osoba fizyczna – określenie człowieka od momentu jego narodzenia do śmierci

osoba prawna – jednostka organizacyjna, która może występować jako samodzielny podmiot prawa

Czyn zabroniony to zachowanie człowieka, wypełniające ustawowe znamiona przestępstwa

 Przestępstwo – zawiniony i społecznie niebezpieczny czyn, który w momencie jego popełnienia jest zabroniony przez prawo pod groźbą kary

wykroczenie- czyn społecznie szkodliwy np. nielegalna wycinka drzew

 *występek – czyn zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 30 dni

*zbrodnia – czyn zagrożony karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności

NSA- naczelny sąd administracyjny/ WSA- wojewódzki sąd administracyjny

Prawo karne – to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej

(prokurator-czerwony, adwokat-zielony, radca prawny-niebieski, lawnik-fioletowy)

postępowanie sądowe to rozstrzyganie sprawy przez niezawisły i niezależny sąd, czesto jawnie. postępowanie:karne, cywilne i administracyjne.

trybunał konstytucyjny -Składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm spośród osób       wyróżniających się szczególną wiedzą prawniczą i zgłoszonych przez grupę 50 posłów lub Prezydium Sejmu

trybunał stanu- Zadaniem Trybunału Stanu jest pociąganie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, które ze względu na zajmowane stanowisko lub urząd naruszyły Konstytucję RP lub obowiązujące ustawy.

kodeks karny-  akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa.

prawo prywatne – dotyczy korzyści poszczególnych obywateli , a ponadto reguluje relacje między nimi . 

prawo wewnetrzne- dotyczy norm postepowania osob i dzialania instytucji na terenie jednego panstwa

prawo publiczne- odnosi sie do interesu panstwa, obejmuje prawo panstwowe administracyjne karne i finansowe

prawo miedzyarodowe- reguluje relacje miedzy roznymi podmiotami stosunkow miedzynarodowych