• Geografia jest to nauka zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej, też jej przestrzennymi zróżnicowaniami, ze wzglądów przyrodniczych czy społeczno-gospodarczych, do tego jeszcze bada związki jakie zachodzą pomiędzy wszystkimi zjawiskami przyrodniczymi i zjawiskami społeczno-ekonomicznymi.* Geografia fizyczna z kolei to nauka badająca naturalne elementy powłoki ziemskie, mamy tutaj: geografię astronomiczną, dalej geomorfologię, hydrologię, oceanografię, meteorologię, czy klimatologię, pedologię, oraz biogeografię. * Geografia ekonomiczna to przede wszystkim działalność gospodarcza człowieka prowadzona na globie ziemskim, czyli geografia społeczna albo też geografia gospodarcza.* Geografia regionalna dotyczy zjawisk przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych na danym obszarze w sposób syntetyczny.
 • Mapa jest to obraz danego fragmentu Ziemi, przedstawiony jest na płaszczyźnie, z użyciem tzw. znaków umownych, do tego w danej skali, też w określonej siatce kartograficznej. Ponadto każda mapa posiada trzy zespoły składników, są to:
 • Składniki matematyczne: czyli punkty nawiązania, dalej skala, dalej odwzorowanie kartograficzne.
 • Składniki geograficzne: czyli fizjograficzne jak ukształtowanie powierzchni, dalej sieć hydrologiczna, czy elementy klimatu, czy gleby; dalej to grupa administracyjna a tutaj mamy gospodarczą działalność człowieka ; dalej to grupa uzupełniające czyli napisy lub skróty . i ostatnia to opis tzw. pozaramkowy: więc tytuł, dalej legenda, dalej skala, też wyjaśnienie wszystkich umownych znaków czy oznaczenie współrzędnych.
 • * Skala czyli informacja o ile razy element na mapie jest pomniejszony do jego rozmiarów rzeczywistych. Poza tym rodzaje skali to : skala liczbowa na przykład 1:100000, dalej skala mianowana np. 1cm=1000000cm, potem podziałka liniowa. Skala jest większa, gdy jej mianownik jest po prostu mniejszy. * Odwzorowanie kartograficzne czyli odwzorowanie siatki -geograficznej umieszczonej na płaszczyźnie. To odwzorowanie obrazuje jeden rodzaj tzw. wierności: czyli *wiernokątność kiedy to dowolny kąt przedstawiony na mapie odpowiada kątom rzeczywistym, * wiernopowierzchnowość kiedy to odwzorowane są na mapie już zarysy opisanych obszarów, * wiernoodległościowość kiedy odległość na mapie jest zmniejszeniem odległości terenowych, * odwzorowanie dowolne mające niewielkie odkształcenia zarówno kątów, jak i wielkości, czy odległości.
 • * SIATKA GEOGRAFICZNA czyli układ południków oraz równoleżników umieszczonych na Ziemi albo na globusie. Gdy odwzorujemy siatkę na płaszczyźnie to mamy siatkę kartograficzną. * Uwzględniając konstrukcję oraz użycie mamy następujące rodzaje tych odwzorowań kartograficznych: * płaszczyznowe, dalej azymutalne jeśli rzutujemy siatkę geograficzną na płaszczyznę, która jest styczna do globusa w miejscu biegunów, * stożkowe jeśli rzutujemy siatkę geograficzną na powierzchnię boku stożka który jest styczny do globusa, przy równiku, * walcowe jeśli rzutujemy siatkę geograficzną na powierzchnię boku walca, który jest styczny do globusa przy równiku, * wreszcie dowolne, czy umowne i pochodne czyli modyfikacja wcześniejszych odwzorowań.
 • * Generalizacja to inaczej uogólnienie, a więc selekcja oraz modyfikacja znanej nam treści mapy.
 • * Rodzaje map: czyli mapa ogólnogeograficzna, dalej hipsometryczna, dalej fizyczna, dalej polityczna. Generalizację map uwzględniamy przy zmniejszaniu wielkości skali mapy, także gdy z mapy zwanej ogólnogeograficzna ma być mapa tematyczna. Wówczas taka mapa mogłaby posiadać niezmienioną skalę, ale do tego ma mieć trochę mniej zespołów ogólnogeograficznych, dzięki czemu może przedstawiać w dość czytelny sposób wszystkie elementy historyczne.
 • * Rodzaje map: czyli mapy ogólnogeograficzne przedstawia różnorodną treść dalej mapy topograficzne przedstawia powierzchniowe składowe krajobrazu, dalej mapy przeglądowe te w dość małych skalach, a tworzą się gdy jest zmniejszenie oraz generalizacja mapy topograficznej, dalej mapy tematyczne a te obrazują dosyć dokładnie jeden wybrany element albo też elementy z treści mapy zazwyczaj ogólnogeograficznej, dalej mapy przyrodnicze, dalej mapy tzw. społeczno-gospodarcze.
 • * Metoda linijna, tutaj stosujemy izarytmy, też izolinie czyli po prostu linie które łączą na mapie, te punkty mające równą wartość. Dalej interpolacja czyli wyznaczanie wartości pośrednich, zawsze pomiędzy większą a mniejszą ich wartością, według pomiarów terenowych. Teraz rodzaje: * izomery to linie łączące wszystkie punkty mające taką samą temperaturze, * izobary, * izochiety czyli punkty mające jednakowe ilości wodnych, *izobaty to głębokość, * izohipsy czyli wysokość nad poziom morza.
 • * Metoda powierzchniowa czyli linie zasięgu, jako zasięgi występowania określonego zjawiska.
 • * Metoda sygnaturowa: to miejsca występowania określonych zjawisk albo surowców mineralnych dzięki znakom umowny, też figurom geometrycznym, czy obrazkom i literom.
 • * Metoda kropkowa to kropki, a ich wielkość określa rozmiary zjawiska.
 • * Metoda kartogramu to natężenie określonego zjawiska, stosujemy tutaj barwy albo szrafury (by określić natężenie).
 • * Metoda kartodiagramu tu diagramy.
 • * Wykresy jako postać liniowa, albo słupkowa lub też powierzchniowa.
 • * Profil terenu tworzy się na skutek rzutowania wszystkich punktów z przecięcia linii tego profilu, z naszymi poziomicami.