Jądro atomowe - najbardziej wewnętrzna część jądra atomowego, wykazująca ładunek dodatni. Składa się z protonów i neutronów zwanych ogólnie nukleonami.

Protony - cząstki elementarne, wchodzące w skład jądra atomowego. Mają masę równą 1u i jednostkowy, dodatni ładunek elektryczny.

Neutrony - cząstki elementarne, wchodzące w skład jądra atomowego. Mają masę równą 1u, nie posiadają ładunku elektrycznego.

Elektrony - cząstki elementarne o jednostkowym ładunku ujemnym, poruszające się wokół jądra atomowego. Mają masę w przybliżeniu równą 1/1840u.

Liczba atomowa (Z) – liczba określająca ilość protonów znajdujących się w jądrze atomowym.

Liczba masowa (A) – liczba określająca ilość protonów i neutronów (nukleonów) w jądrze atomowym. Atomowa jednostka masy (u) – jednostka masy, wykorzystywana do określania masy pojedynczych atomów lub cząsteczek. Stanowi 1/12 masy atomu węgla 12C. 1u = 0,166 10-23 g.

Masa atomowa – masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy (u).

Masa cząsteczkowa – masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy (u).

Pierwiastek chemiczny – zbiór atomów, o jednakowej liczbie atomowej. Związek chemiczny –  zbiór takich samych cząsteczek. Izotopy – atomy tego samego pierwiastka (o takiej samej liczbie atomowej), różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze).

Promieniotwórczość - właściwość niektórych jąder atomowych, która polega na samorzutnej przemianie danego jądra w inne jądro, z jednoczesną emisją promieniowania α, β lub γ Pierwiastek promieniotwórczy – pierwiastek ulegający rozpadowi promieniotwórczemu.

Wiązanie kowalencyjne (atomowe) - wiązanie chemiczne, powstające na skutek łączenia się atomów przyS pomocy wspólnych par elektronowych.

Wiązanie jonowe - wiązanie chemiczne, powstające w wyniku elektrostatycznego wzajemnego przyciągania się kationów (jonów dodatnich) i anionów (jonów ujemnych).

Wartościowość - to liczba wiązań, jakie tworzy dany pierwiastek w konkretnym związku chemicznym.

Prawo stałości składu – podstawowe prawo chemiczne, mówiące, że stosunek mas pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego jest wielkością stałą.

Prawo zachowania masy – podstawowe prawo chemiczne, mówiące, że łączna masa substratów biorących udział w reakcji chemicznej musi być równa sumarycznej masie powstałych w reakcji produktów.