WIADOMOŚCI OGÓLNE:

RPA, czyli Republika Południowej Afryki, to kraj położony na południowych obszarach kontynentu afrykańskiego, pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Oceanem Indyjskim. Państwo zajmuje powierzchnię 1221,04 tysięcy km2.

Pod względem politycznym, RPA sąsiaduje bezpośrednio od północy z pięcioma państwami:

 • Namibią,
 • Botswaną,
 • Zimbabwe,
 • Mozambikiem,
 • Suazi.

Poza tym w obrębie granic tego pastwa znajduje się całkowicie niezależne państwo, Lesotho. Pozostałe granice są wyznaczane przez linie wybrzeży.

Do największych miast RPA należą:

Ludność zamieszkująca te obszary posługuje się głównie językiem urzędowym, którym jest język afrikaans, angielskim oraz lokalnymi językami różnych plemion. Jednostką monetarną RPA jest rand, który jest równy 100 centom.

ŚWIAT ROŚLIN:

Obszary wschodnie kraju są porośnięte przez formację sawannową. Na wschodzie, ze względu na bardziej suchy klimat, występuje przewaga roślinności pustynnej i półpustynnej z formacjami krzewiastymi. Południowe krańce odznaczają się natomiast charakterystyczną dla klimatu śródziemnomorskiego roślinnością twardolistną.

LUDNOŚĆ:

W RPA zamieszkuje około 42 327 tysięcy ludzi. Daje to średnią gęstość zaludnienia wynoszącą 35 osób na 1 km2. Ludność RPA cechuje się znacznym odsetkiem analfabetyzmu, który wynosi w tym kraju 34%. Średnio mieszkańcy tego kraju żyją 63 lata, z czego kobiety dożywają 66 roku życia, natomiast mężczyźni żyją krócej, bo przez średnio 60 lat.

SIEĆ RZECZNA:

Główną rzeką odwadniającą tereny RPA jest rzeka Orange. Ma ona swoje źródła w Górach Smoczych. Przepływa ona mniej lub bardziej w sposób równoleżnikowy, zwłaszcza od połowy do ujścia do Oceany Atlantyckiego. W okolicach miejscowości Douglas łączy się z innymi swoimi dopływami:

 • Hartz,
 • Vaal,
 • Modder

i płynie dalej jako jedna duża rzeka. Większość pozostałych rzek należy do zlewiska Oceanu Indyjskiego. Należą tu dopływy rzeki Limpopo oraz mniejsze rzeczki odwadniające południowo-wschodnie obszary kraju.

LUDNOŚĆ:

W RPA zamieszkuje około 42 327 tysięcy ludzi. Daje to średnią gęstość zaludnienia wynoszącą 35 osób na 1 km2. Ludność RPA cechuje się znacznym odsetkiem analfabetyzmu, który wynosi w tym kraju 34%. Średnio mieszkańcy tego kraju żyją 63 lata, z czego kobiety dożywają 66 roku życia, natomiast mężczyźni żyją krócej, bo przez średnio 60 lat.

Prawie 76% ludności zamieszkującej na terenie RPA to ludy Bantu, a także Hotenoci i Buszmeni. Pozostałe 13% stanowią potomkowie ludów białoskórych. Można tu również spotkać licznych emigrantów z krajów azjatyckich. Poza tym na tym obszarze mieszkają Afrykanerzy, czyli potomkowie holenderskich osadników, przybyłych do Afryki w XVII wieku.

Znaczna większość ludności jest wyznania chrześcijańskiego, bo około 68%. Pozostałe wyznania to hinduizm (około 2%) oraz muzułmanizm (1,5%). Pozostałe to dawne wyznania plemion afrykańskich, które przetrwały w ich kulturze po dziś dzień.

GOSPODARKA:

RPA należy do jednych z najbardziej rozwiniętych państw afrykańskich. Nic więc też dziwnego, że posiada znaczny dochód w przeliczeniu na jedna osobę w wysokości około 3 520 $. W strukturze PKB największą rolę odgrywa w tym kraju sektor związany z usługami. Na drugim miejscu znajduje się przemysł, natomiast rolnictwo stanowi nieznaczny procent.

RPA dominuje w świecie w produkcji:

 • złota,
 • wanadu,
 • chromu,
 • magnezu.

Na tym obszarze eksploatuje się również pokłady i rudy:

 • żelaza,
 • srebra,
 • miedzi,
 • fosforanów,
 • manganu,
 • azbestu,
 • cynku,
 • ołowiu,
 • uranu,
 • platyny,
 • węgla kamiennego,
 • diamenty.

Poza górnictwem istotną rolę w gospodarce RPA odgrywa przemysł. Rozwija się tutaj przemysł:

 • przetwórstwa żywności,
 • chemiczny,
 • papieru,
 • miazgi drzewnej,
 • żelaza i stali.

Coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać turystyka.

Rolnictwo w RPA jest w stanie zaspokoić potrzeby żywnościowe jej mieszkańców, chociaż tylko 11% gruntów jest przeznaczonych pod zasiew. Wśród upraw dominuje kukurydza. Poza nią dużym znaczeniem cechują się:

 • cukier,
 • trzcina cukrowa,
 • owoce cytrusowe,
 • bawełna,
 • tytoń,
 • pszenica.