Istnieje wiele czynników jakie mogły wywrzeć wpływ na rozwój rolnictwa. Wyróżnia się czynniki przyrodnicze, czyli możliwości lub bariery stwarzane przez środowisko przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze (antropogeniczne), czyli takie jakie stwarza człowiek.

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa należą:

  • rzeźba terenu - decyduje ona przede wszystkim o możliwości prowadzenia prac polowych, m. in. użycia maszyn rolniczych na terenach uprawnych. Korzystne warunki po temu stwarzają obszary równinne, bądź lekko faliste, natomiast na obszarach górskich prowadzenie działalności rolniczej jest praktycznie niemożliwe.
  • warunki klimatyczne - od nich zależy ilość opadów atmosferycznych, temperatura powietrza oraz długość trwania okresu wegetacyjnego. Różne rośliny uprawne wymagają różnych warunków wilgotnościowych czy termicznych, stad tak duże znaczenie klimatu dla możliwości rozwoju rolnictwa.
  • warunki wodne - rośliny potrzebują odpowiedniej ilości wilgoci. Uprawa jest nie możliwa jeśli na danym obszarze jest zbyt sucho, wtedy bowiem rośliny wysychają oraz na terenach zbyt wilgotnych, gdyż wówczas rośliny gniją. Czynnik ten jest ściśle powiązany z warunkami klimatycznymi, od których zależy ilość opadów atmosferycznych oraz parowanie, a także zależy od głębokości zalegania wód gruntowych.
  • warunki glebowegleba jest podłożem, na którym rosną rośliny, czerpią z niej składniki pokarmowe oraz wodę. Od rodzaju gleby zależy jakie rośliny na danym obszarze można uprawiać. Sam rodzaj zależy z kolei od czynników wymienionych powyżej, czyli rzeźby terenu, klimatu i stosunków wodnych.

Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa zalicza się:

  • polityka rolna państwa - od państwa zależy ustalanie cen na towary rolnicze, wobec czego, gdy ceny na jakiś towar są zbyt niskie rolnikom nie opłaca się go uprawiać i zmieniają kierunek upraw.
  • stan rozwoju społeczno-gospodarczego państwa - od niego zależy produkcja maszyn i artykułów przemysłowych dla rolnictwa. Im jest wyższy tym rolnictwo jest nowocześniejsze.
  • wykształcenie rolników - ten czynnik wiąże się z umiejętnościami wykorzystania przez rolników zdobyczy nauki i podniesienia poziomu rolnictwa.
  • degradacja środowiska - człowiek swoją działalnością, m. in. rozbudowywaniem obszarów miejskich i przemysłowych, nieumiejętnym wykorzystaniem terenów pod uprawę, nawożeniem czy zabiegami melioracyjnymi, wprowadza trwałe zmiany w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza w warunkach wodnych i glebowych, czym uniemożliwia na wielu obszarach prowadzenie działalności rolniczej.