Przyczyny i skutki bezrobocia


 

Bezrobocie - zjawisko społeczne występujące wtedy, gdy pewna część ludności zdolna do wykonywania pracy pozostaje bez zatrudnienia

Bezrobotny - osoba niepracująca, poszukująca pracy i zarejestrowana w odpowiednim urzędzie

Stopa bezrobocia - liczba bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo

Przyczyny bezrobocia:

- ograniczenie roli przemysłu ciężkiego

- zwiększenie wydajności pracy

- zmechanizowanie produkcji

- eksplozja demograficzna

- nieodpowiednie wykształcenie

Skutki bezrobocia:

- Zmniejszenie standardu życia

- ubożenie społeczeństwa

- zwiększenie wydatków budżetu

- spadek dochodów

- spowolnienie wzrostu gospodarczego

bezrobocie krótkotrwałe - osoba pozostająca bez zatrudnienia przez czas krótszy niż rok

bezrobocie długotrwałe - osoba pozostająca bez zatrudnienia przez czas dłuższy niż rok

bezrobocie trwałe - sytuacja, gdy osoba zostaje bez zatrudnienia do wieku emerytalnego

industrializm - okres, gdy główną rolę w gospodarce odgrywał przemysł

postindustrializm - okres, gdy główną rolę w gospodarce odgrywają usługi

Kraje bogate i biedne

PKB - produkt krajowy brutto - wskaźnik oznaczający wartość towarów i usług wytworzonych w ciągu roku we wszystkich działach gospodarki narodowej kraju

HDI - Human Development Index - wskaźnik rozwoju społecznego - bierze pod uwagę poziom analfabetyzmu, przeciętną długość życia i ilość dzieci uczęszczających do szkół