1. Informacje ogólne dotyczące OPN:

OPN znajduje się na południu Wyżyny ,zwanej też Jurą, Krakowsko-Częstochowskiej to szerokości 50°12' na północ, oraz 19°46' długość geograficzna wschodnia) a zajmuje też środkową część całej Doliny Prądnika , to na długości 12 km (poczynając od Pieskowej Skały a kończąc na Prądniku Korzkiewskiego), dalej też dolną oraz środkową część małej doliny Sąspowskiej - na długości 5 kilometrów, do tego jeszcze przyległe części tzw. wierzchowiny jurajskiej. Cała powierzchnia już po zmianach, od roku 1997, wzrosła z liczby 1890 hektarów do liczby 2145,62 hektarów. Ojcowski Park Narodowy jest na terenie województwa małopolskiego. OPN utworzono w 1956 roku. Starania o początek ochrony przyrody w Dolinie Prądnika ma swój początek już XIX wieku a była ściśle związana z pierwszymi prowadzonymi tutaj badaniami naukowymi. Wtedy to odkryto dużo cennych gatunków roślin oraz zwierząt i eksplorowano naukowo jaskinie. Poza tym Park był tematem wielu reportaży czy wspomnień , także natchnieniem różnych artystów czy poetów. Samo Piękno tylko Doliny Prądnika, dalej bogata fauna oraz flora, czy bardzo interesująca archeologia, zachęcały wielu przybyszów do odwiedzin Parku, i starać się o ochronę tego Królestwa Kongresowego kiedyś zwanego też Polską Szwajcarią.

  1. Flora OPN

Urozmaicenie rzeźby tego terenu czy mikroklimatu wpłynęła znacznie na bogactwo oraz różnorodność flory Parku, tutaj spotykamy blisko 1000 gatunków -roślin naczyniowych, mających różne wymagania ekologiczne, do tego jeszcze blisko 50 gatunków okazów górskich a przeszło 100 tzw. ciepłolubnych spotykanych zazwyczaj w południowej Europie. Do tych najciekawszych zaliczamy: największy storczyk czyli tzw. obuwik pospolity, dalej subalpejski chaber miękkowłosy, dalej stepowa trawa czyli ostnica Jana czy chociażby spotykana tylko w Polsce jako stanowisko -macierzanka wczesna. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego wyodrębniono także około 100 różnych gatunków mszaków, dalej też 73 gatunki tzw. wątrobowców, dalej 370 gatunków porostów oraz blisko 1140 gatunków różnych grzybów.

Podczas tworzenia Parku zasadniczymi kompleksami leśnymi wówczas były - bory mieszane zajmujące 48% powierzchni całego Parku, tutaj z dominacją sosny, jodły czy świerka. Natomiast grądy obejmowały 16% powierzchni parku, dalej buczyny to 9% powierzchni.

  1. Fauna OPN

Fauna całego parku narodowego jest niezwykle bogata. Współczesne badania naukowe pokazują iż bytuje tutaj blisko 5500 różnych gatunków zwierząt; a ich ogólna liczba to 12000 gatunków. Wśród ssaków mamy następujące okazy, np.: borsuk, dalej orzesznica, dalej gronostaj czy introdukowany w roku 1985. Do tych najciekawszych okazów ssaków są zaliczane nietoperze, tutaj wiele zamieszkuje w jaskiniach. A z liczby 15 obserwowanych do tej pory gatunków nietoperzy, na szczególną uwagę zasługuje północny zakres zasięgu bytowania nocek orzęsiony. Pośród ptaków określono 134 gatunki takie jak.: żyjący przede wszystkim w górach - pluszcz. Największa liczba reprezentantów oraz bardzo urozmaicony to siedlisko owadów, tutaj mamy prawie 4600 gatunków, a wśród nich 1700 pięknych gatunków chrząszczy, dalej przeszło 950 pięknych gatunków błonkówek czy chociażby 1075 pięknych gatunków motyli. Poza nietoperzami są także: gryzonie, dalej zającowate, drapieżne czy parzystokopytne. Liczna grupa kręgowców to też ptaki , około 134 gatunków np. pluszcz. Zaś nad potokami spotykamy pliszkę górską oraz zimorodka. Wśród drapieżników mamy jastrzębie czy myszołowy zwyczajne. Inne to jeszcze: wypływek alpejski jako interesujący przedstawiciel środowiska wodnego., występuje w Dolinie Sąspowskiej a to relikt z epoki lodowcowej, czy chociażby chruściki, dalej skąposzczety, czy wodopójki, dalej jętki, dalej widelnice, czy chrząszcze oraz pijawki. Spotykamy również: pstrągi, dalej strzeble a już rzadziej głowacze.

4. Formy krasowe OPN

Na obszarach okolic parku, zwłaszcza w północno-zachodniej części, ta wierzchowina ma liczne skałki, zwane ostańcami, są one zbudowane z bardzo odpornych skał- wapieni skalistych pochodzenia jurajskiego, bardzo dobrze zachowane, nie uległy do tej pory zniszczeniu. Warto tutaj wymienić chociażby Maczugę Herkulesa, dalej Igłę Deotymy czy chociażby Bramę Krakowską. Na koniec okresu trzeciorzędu - pliocenu, na terenie południowych regionów Wyżyny na skutek dużej erozji wgłębnej wszystkich potoków, mogła się wykształcić współczesna sieć rzeczna; a wody które płyną z terenów północy w kierunku południowym, został wycięły doliny, jako głębokie jary. Ale równocześnie kiedy rozwijały się doliny, to doszło do utworzenia jaskini, gdyż działały procesy krasowe, powstały liczne jaskinie.

* Jaskinie OPN.

Występuje tutaj 400 jaskiń, także leje krasowe, wywierzyska: najdłuższe jaskinie parku to:

Łokietka (długość 320 m), dalej Ciemna (długość 230 m) dalej Zbójecka (długość 189 m). Zaś te największe

Jaskinie to: Wierzchowska Górna, dalej Nietoperzowa, dalej Łokietka, czy Ciemna, dalej Zbójecka, czy Okopy, dalej Sąspowska, oraz Koziarnia. Jest tutaj aż 40 % wszystkich jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

* Wąwozy w OPN

A najbardziej znane to:

* Wąwóz Korytania.

* Wąwóz Koziarnia .

* Wąwóz Stodoliska .

* Wąwóz Węgielnik .

* Źródła krasowe w OPN

Warto przede wszystkim powiedzieć o następujących źródłach :

* Źródło Miłości znajdujące się nieopodal Bramy Krakowskiej .

* Źródło świętego Jana zlokalizowane tuż za Kaplicą na Wodzie, a jego wydajność to (5 l/sek.) niegdyś zaopatrywano stąd w wodę do picia Ojców, Złotą Górę czy Wolę Kalinowską.

* Źródło Młynnik .

  1. Zabytki OPN

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występują liczne atrakcje i zabytki architektury. Można do nich zaliczyć na przykład: bardzo dobrze zachowany do czasów współczesnych- zamek( styl renesansowy) znajdujący się w miejscowości Pieskowa Skała czy chociażby ruiny pochodzącego z gotyku zamku (Ojców). Powyższe obiekty od dawna były pewnego rodzaju ogniwami ze średniowiecznych systemów obronnych , które wówczas miały chronić południowo-zachodnie granice naszego kraju-Polski. I tak obecnie wewnątrz zamku - Pieskowej Skale jest muzeum , jako Oddziału Państwowych Zbiorów Sztuki n. zamku królewskim-Wawelu. To właśnie Park Narodowy ma trwałą ekspozycję w znanym Muzeum imienia Władysława Szafera, a każdego przyjeżdża tutaj blisko 40 tysięcy turystów. Zaś te inne obiekty udostępnione dla zwiedzających to też: Jaskinia Łokietka, dalej Jaskinia Ciemna czy ruiny zamku również w Ojcowie.

Do tego jeszcze wymieniamy np.:

*Dom zwany "Pod Łokietkiem" na terenie Ojcowa, niedaleko Muzeum imienia profesora Szafera .

* Hotel zwany "Pod Kazimierzem" na terenie Ojcowa .

* Willa zwana "Jadwiga" pochodząca z roku 1910 .

* Piękna Kaplica na Wodzie pochodząca z roku 1901 .

* kościółek w Grodzisku .

* młyn oraz tartak Boronia pochodzący z połowy XIX wieku, Grodzisku.

* dwa już prehistoryczne grodziska jedno przy Jaskini Ciemnej zaś drugie jest na tzw. Górze Okopy.

Na terenie OPN było też dawne uzdrowisko (znajdują się tutaj. pozostałości po Parku Zdrojowym - Ojców oraz tzw. polana Goplana zaś w centrum Ojcowa jest pstrągarnia.

Poza tym młyny:

* młyn Mosura znajduje się niedaleko od młyna Boronia

* młyn Wilka znajduje się przy końcu szlaku prowadzącego z Grodziska do Pieskowej Skały

* młyn Krzemienia znajduje się niedaleko drogi do Doliny Zachwytu

* młyn Krzystanka znajduje się blisko źródła Młynnik

* młyn Natkańca znajduje się nieopodal Skał Wernyhory

6. Obecne zagospodarowanie turystyczne OPN

W OPN jest gęsta sieć oznakowanych szlaków turystycznych, które umożliwiają turystom poznawanie interesujących zakątków całej Doliny Prądnika tak by nie niszczyć przyrody.

Miejsca udostępnione dla zwiedzających po kupieniu biletu , to :

* Jaskinia Ciemna .

* Jaskinia Łokietka .

* Zamek w Pieskowej Skale .

* Ruiny zamku (Ojców) .

* Muzeum imienia W. Szafera .

* Muzeum Regionalne prowadzone przez PTTK .

* Młyn Boronia .