Bardzo często mówiąc o Belgii, Holandii i Luksemburgu państwa te określa się wspólnym mianem Beneluxu. Niniejsza nazwa to skrót tych trzech krajów utworzony od pierwszych liter ich nazw w rodzimych językach (Be- Belgium, Ne- Netherlands, Lux- Luxemburg). Luksemburg to nie tylko określenie odnoszące się do określonego obszaru Europy, ale także rodzaj unii gospodarczej zawartej pomiędzy tymi trzema krajami. Historia Beneluxu sięga roku 1921, kiedy to Belgia podpisała z sąsiednią Holandią porozumienie dotyczące swobodnej wymiany handlowej. Potrzeba było kolejnych 26 lat by do porozumienia przystąpiła także Holandia. Ostatecznie współpraca pomiędzy tymi krajami umocniona została w roku 1958 kiedy ich przywódcy podjęli decyzję o zawarciu unii o charakterze gospodarczym. Znosiła ona granice dla obywateli państw członkowskich, a także umożliwiała swobodne podejmowanie pracy na rynku wspólnoty przez obywateli Belgii, Holandii i Luksemburga. Od tego czasu aż do dnia dzisiejszego Beneluks stanowi praktycznie jeden organizm gospodarczy, który świetnie funkcjonuje, co odbija się pozytywnie na poziomie i jakości życia obywateli tych trzech państw. Społeczeństwo państw członkowskich jest bardzo zamożne i przyzwyczajone do panującego dobrobytu. Stolicą Beneluxu ustanowiono Brukselę i funkcję tą miasto pełni do dnia dzisiejszego.

Poniżej przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat państw członkowskich Beneluxu z uwzględnieniem informacji fizycznogeograficznych, demograficznych, historycznych oraz gospodarczych.

1. BELGIA

Belgia jest krajem niewielkim; jej powierzchnia wynosi dokładnie 30 513km kw. Zamieszkuje ją nieco ponad 10mln osób, co w zestawieniu z powierzchnią daje wysoką gęstość zaludnienia wynoszącą 333,7 osoby/ km. kw. Stolicą kraju, tak jak i całego Beneluxu, jest Bruksela- jedno z najważniejszych miast europejskich. Pod względem administracyjnym Belgia dzieli się na 10 prowincji, a ponadto Bruksela ma status regionu stołecznego (miasto wydzielone). Bruksela liczy niespełna 1mln mieszkańców, bok niej innymi większymi miastami kraju są: Antwerpia, Gandawa, Charleroi oraz Liege. Społeczeństwo belgijskie odznacza się jednym z najwyższych na świecie wskaźników urbanizacji. W kraju tym aż 97% wszystkich obywateli skupia się w miastach. Belgia posiada czterech sąsiadów: Holandię (od północy), Niemcy (od wschodu), Francję (od południa i południowego- zachodu) i Luksemburg (od południowego- wschodu). Dodatkowo zaznaczyć trzeba, że północna granica ma charakter naturalny- jest nią wybrzeże Morza Północnego. Długość tej granicy wynosi stosunkowo niewiele, bo jedynie 66km. Pod względem etnicznym kraj ten sklasyfikować należy jako niejednorodny. W społeczeństwie belgijskim dominują Flamandowie (56,6% wszystkich mieszkańców), zaś drugą pod względem liczebności grupą etniczną są Walonowie (32%). Swój udział mają ponadto Niemcy, Włosi oraz inne narodowości. W związku z tym, że społeczeństwo belgijskie jest tak niejednorodne w kraju za język urzędowy uznaje się zarówno flamandzki jak i francuski.

Belgia podobnie jak wiele innych państw zachodnich jest w bardzo dużym stopniu zlaicyzowana. Mimo tego aż 81% wszystkich mieszkańców określa siebie jako katolików, kolejny 1% stanowią protestanci, tyle samo obywateli Belgii przyznaje się do religii muzułmańskiej, natomiast znaczna część bo aż 17% Belgów nie identyfikuje się z żadną z powyższych religii. Znaczna część z tych 17% to osoby bezwyznaniowe.

O bardzo wysokim poziomie życia panującym w Belgii świadczy bardzo wiele wskaźników, między innymi przeciętna długość trwania życia. Dla mężczyzn wskaźnik ten wynosi 73,9 lat, zaś dla kobiet aż 80,6.

Pod względem fizycznogeograficznym Belgia dzieli się na trzy główne regiony: Belgię Niską, Belgię Średnią oraz Belgię Wysoką. Belgia Niska to część kraju wysunięta najbardziej na północ. W jej skład wchodzą dwie niziny: Nizina Flandryjska oraz Nizina Kempen. Belgia Niska zasadniczo nie wznosi się ponad 100m n.p.m., a duża część jej terytorium położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Północnego (tereny nadmorskie). Budują ją głównie osady piaszczyste oraz gliniaste. Belgia Średnia położona jest nieco wyżej; wznosi się do 200m n.p.m. Cały ten obszar ma rzeźbę równinną, nieco pofalowaną. Urozmaiceniem krajobrazu są liczne doliny rzeczne przecinające równiny. Belgia Wysoka swym wyglądem odbiega od pozostałych części kraju; jak wskazuje sama nazwa wznosi się najwyżej spośród wszystkich części Belgii. Jej kulminację stanowią Ardeny- górotwór ukształtowany w czasie fałdowań waryscyjskich, obecnie w znacznym stopniu zdenudowany. Jego najwyższy punkt wznosi się na wysokość 694m n.p.m.

Warunki klimatyczne panujące w Belgii określić można jako korzystne. Kraj znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego o charakterze morskim. Ilość opadów jest wystarczająca dla produkcji rolnej; średnie roczne sumy opadów mieszczą się w granicach 700- 800mm. Jedynie w Ardenach sumy te przekraczają z reguły 1000mm (1200- 1800mm).

Gospodarka jest bardzo mocną stroną tego kraju. Belgia odznacza się bowiem bardzo wysokim (jednym z najwyższych na świecie) poziomem rozwoju gospodarczego. Świadczy o tym PNB, który w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju wynosi ponad 25 000 USD. Do lat 70. minionego stulecia postępujący rozwój gospodarczy wynikał z rozwoju górnictwa węgla kamiennego, a także innych branż przemysłu ciężkiego (m. in. hutnictwa). Obecnie struktura przemysłu belgijskiego jest znacznie bardziej nowoczesna, a dominującymi jej gałęziami są: przemysł elektrotechniczny, chemiczny, maszynowy, włókienniczy oraz spożywczy. Zakłady przemysłowe koncentrują się głównie w największych miastach kraju lub bezpośrednim ich pobliżu. Za największy okręg przemysłowy Belgii uchodzi zespół miejski Antwerpii. W przemyśle zatrudnienie znajduje 27% czynnych zawodowo Belgów.

Udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia jest marginalny, wynosi tylko 3%. Nie świadczy to jednak o złej kondycji rolnictwa belgijskiego, a wręcz przeciwnie. Jest ono bardzo intensywne i towarowe. Mimo że gospodarstwa belgijskie są raczej niewielkie (połowa z nich nie przekracza 10ha), to jednak produkcja rolna prowadzona jest w sposób bardzo fachowy, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod. W przeważającej swej większości rolnictwo belgijskie nastawione jest na produkcję zwierzęcą. We wspominanej już strukturze zatrudnienia zdecydowanie dominują usługi. Znalazło w nich pracę aż 70% zawodowo czynnych obywateli Belgii. Zalicza się do nich między innymi turystyka. Mimo że corocznie Belgię odwiedza kilka milionów turystów, kraj ten odznacza się ujemnym bilansem turystycznym, co oznacza, że turyści przyjeżdżający do Belgii zostawili w niej mniej pieniędzy aniżeli wydali Sami Belgowie w czasie swych zagranicznych wojaży.

Na zakończenie tej skrótowej charakterystyki Belgii warto wspomnieć jeszcze kilka słów na temat jej ustroju. Belgia jest monarchią konstytucyjną, w której władza spoczywa w rękach króla. Konstytucja przewiduje dziedziczenie tronu jedynie w linii męskiej. Od roku 1993 monarchą belgijskim jest król Albert II. Władza ustawodawcza w kraju należy do parlamentu składającego się z dwóch izb, którego kadencja trwa cztery lata. Deputowani do parlamentu wybierani są w wyborach powszechnych. Władza wykonawcza należy natomiast do rządu oraz przewodniczącego mu premiera.

2. HOLANDIA

Holandia, kolejne państwo współtworzące Benelux jest największym i najludniejszym spośród wszystkich członków. Powierzchnia kraju wynosi 41 526km kw., zaś zamieszkuje go niespełna 16mln obywateli. W związku z tym gęstość zaludnienia kraju wynosi 382,4 osoby/km kw.

Kraj dzieli się na dwanaście prowincji, a jego zewnętrznymi sąsiadami są jedynie dwa kraje: Niemcy oraz Belgia. Oprócz tego znaczna część granicy belgijskiej ma charakter naturalny, tworzy ją wybrzeże morskie. Całkowita długość linii brzegowej wynosi aż 1027km. Stolicą kraju ustanowioną przez konstytucję jest Amsterdam. W mieście tym obraduje parlament holenderski. Z kolei rząd i dwór królewski ma swoją siedzibę w Hadze. W przeciwieństwie do Belgii, Holandia jest raczej jednolita pod względem etnicznym; 95,8% wszystkich jej mieszkańców stanowią Belgowie, zaś resztę współtworzą: Turcy, Marokańczycy, Niemcy oraz osoby innej narodowości. Różnorodność dotyczy natomiast struktury religijnej. Dominującym w Holandii wyznaniem jest katolicyzm, mimo że przynależność do kościoła katolickiego deklaruje jedynie 36% obywateli. Kolejne 26% mieszkańców kraju należy do kościoła protestanckiego, zaś dalsze 3% to muzułmanie. Znaczna część społeczeństwa, bo aż 35% to osoby bezwyznaniowe. Podobnie jak w przypadku Belgów jest to zatem naród w ogromnej mierze zlaicyzowany.

W Holandii 89% społeczeństwa skupia się w miastach, współczynnik urbanizacji nie jest zatem aż tak wysoki jak w sąsiedniej Belgii. Największymi miastami kraju są: Amsterdam (715 tys.), Rotterdam (590 tys.), Haga (442 tys.), Utrecht (234 tys.) oraz Eindhoven (168 tys.).

Społeczeństwo holenderskie jest bardzo bogate (PKB na jednego mieszkańca wynosi 24 760 USD) i długowieczne. Obywatelki Belgii dożywają przeciętnie 81. roku życia, zaś obywatele- 75. roku).

Pod względem przyrodniczym Holandia nie odróżnia się zbytnio od sąsiedniej Belgii. Podobnie jak scharakteryzowany wcześniej kraj położona jest ona na obszarze Niziny środkowoeuropejskiej, jest zatem krajem o niezbyt urozmaiconej, dosyć monotonnej rzeźbie. Bardzo dużą rolę rzeźbotwórczą na terytorium Holandii odegrało morze oraz występujący na tym terenie w okresie plejstocenu lądolód. Trzeba przyznać również, że znakomita część rzeźby holenderskiej przekształcona została przez samego człowieka. Wyjątkowość rzeźby tego kraju polega na tym, że aż ¼ terytorium znajduje się poniżej poziomu morza, a średnia wysokość kraju wynosi jedynie 10m n.p.m. W celu rozgraniczenia depresyjnej części kraju od tej położonej powyżej poziomu morza, Holandię umownie dzieli się na Niską oraz Wysoką, granica pomiędzy tymi częściami jest zgodna z przebiegiem poziomicy 1m n.p.m. Holendrzy sami przyczynili się do powiększenia terytorium swego kraju w ten sposób, że odgradzali, a następnie osuszali liczne płytkie zatoki morskie. Uzyskane w ten sposób obszary określane mianem polderów przeznaczono w większości pod uprawy. W związku z tworzeniem polderów należało również zbudować bardzo długi ciąg kanałów oraz tam zabezpieczających, co pociągnęło z sobą ogromne koszty, ale niewątpliwie opłaciło się Holendrom.

Holandia płożona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, morskiego. W najzimniejszym miesiącu roku- styczniu- średnia temperatura kształtuje się w granicach 1- 2 st. C, natomiast w lecie dochodzi nawet do 10 st. C. Średnia roczna suma opadów jest dosyć wysoka i wynosi 770- 850mm. Maksimum opadów przypada na okres letni jesienny. Ze względu na nadmorskie położenie Holandię bardzo często nawiedzają silne wiatry wiejące z kierunku zachodniego i południowo- zachodniego. Bywa, że wiatry te skutkują powodziami.

Terytorium Holandii odwadniane jest przez trzy wielkie rzeki Europy Zachodniej: Ren, Mozę i Skaldę. Obszar całej Holandii znajduje się w zlewisku Morza Północnego.

Gospodarka holenderska należy do najbardziej rozwiniętych na świecie. W wytwarzaniu produktu krajowego brutto największe znaczenie ma ją usługi (74% PKB), mniejsze przemysł (18% PKB), zaś najmniejsze rolnictwo (4% PKB).

Mimo że rolnictwo ma niewielki udział w wytwarzaniu PKB, to jednak jest ono bardzo nowoczesne, intensywne i odznacza się wysokim stopniem towarowości. Średnia wielkość gospodarstwa holenderskiego wynosi 17,7 ha i współczesne trendy wskazują na to, że powierzchnia ta będzie się zwiększać, kosztem pomniejszania liczby gospodarstw. W rolnictwie Holandii większe znaczenie od uprawy odgrywa hodowla (głównie bydła, ale także trzody chlewnej, owiec i innych). W dziedzinie upraw zbóż kraj ten dominuje na świecie pod względem plonów osiąganych z jednego hektara. Pod względem osiąganych dochodów ze sprzedaży największe znaczenie ma natomiast uprawa kwiatów, warzyw, roślin doniczkowych oraz sadzonek. Nadmorskie położenie kraju umożliwia rozwijanie gospodarki morskiej. Holendrzy poławiają głównie śledzie, makrele, płastugi, dorsze oraz węgorze. Bogactwa naturalne jakimi dysponuje Holandia nie są zbyt imponujące, jednakże kraj ten posiada złoża gazu ziemnego, które zlokalizowane są w dwóch miejscach: w prowincji Groningen oraz na szelfie Morza Północnego. Oprócz tego na terytorium Holandii istnieją także pokłady soli kamiennej. W mniejszych ilościach znajdują się również złoża ropy naftowej oraz soli potasowo- magnezowych. Wspomnieć trzeba również o surowcach budowlanych takich jak wapienie, margle, gliny ceramiczne oraz piaski szklarskie, które w różnych ilościach pozyskiwane są w tym kraju.

Przemysł Holandii odznacza się bardzo dużą nowoczesnością. Jego najważniejszymi gałęziami są: przemysł spożywczy, chemiczny, maszynowy, metalowy oraz elektrotechniczny. Inne gałęzie nie odgrywają aż tak wielkiego znaczenia. Ogromne znaczenie przemysłu spożywczego wynika rzecz jasna z doskonałej kondycji i wysokiej towarowości tutejszego rolnictwa.

Niektóre branże przemysłu holenderskiego zdominowane są przez potężne międzynarodowe koncerny, które w Holandii mają swoje siedziby. Jako przykład podać można Royal Dutch Shell dysponujący kapitałem brytyjsko- holenderskim, który jest prawdziwym monopolistą na holenderskim rynku przetwórstwa ropy naftowej. Bilans handlowy Holandii jest dodatni. Wynikało to w znacznej mierze z ogromnej ilości artykułów rolno- spożywczych eksportowanych na rynki innych krajów. Oprócz nich Holandia uchodzi także za ważnego dostawcę chemikaliów, maszyn oraz surowców ropopochodnych na rynki światowe. Najważniejszymi odbiorcami produktów wytwarzanych w Holandii są: Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg oraz Wielka Brytania i Włochy. Turystyka nie jest najmocniejszą stroną tego kraju. Podobnie jak w przypadku Belgii, Holandia odznacza się ujemnym bilansem turystycznym. Świadczy to nie tyle o małej atrakcyjności tego kraju, ale bardziej o mobilności i aktywności turystycznej samych Holendrów, którzy na podróże zagraniczne wydają co roku bardzo duże sumy pieniędzy. Główną atrakcją kraju jest bez wątpienia Amsterdam, które co roku odwiedza niemal 2mln turystów. Tym co przyciąga do Amsterdamu jest między innymi jego usytuowanie, miasto położone jest bowiem na 100 wysepkach, które połączone są ze sobą za pomocą 160 kanałów oraz 1000 mostów. Wskutek tego zyskało sobie miano "Wenecji Północy". Zabytkowa tkanka miasta uchodzi za jedną z najpiękniejszych w tej części Europy i składa się w przeważającej większości z pięknie odrestaurowanych, XVII wiecznych kamienic.

Tak jak i Belgia, Holandia jest monarchią konstytucyjną, na czele której stoi monarcha. W Holandii władza nad krajem jest dziedziczona. Obecnie sprawuje ją Beatrix van Oranje Nassau.

3. LUKSEMBURG

Luksemburg jest trzecim państwem wchodzącym w skład Beneluxu. Jest najmniejszym spośród wymienionych państw; jego powierzchnia wynosi jedynie 2 586km kw., a zamieszkuje go 433 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 167,4 osoby/ km kw. (także najmniejsza spośród krajów Beneluxu). To niewielkie państwo wciśnięte jest pomiędzy trzech sąsiadów: Belgię, Francję oraz Niemcy, nie posiadając dostępu do morza. Administracyjnie dzieli się na 12 kantonów. Mimo niewielkich rozmiarów kraj ten jest silnie zróżnicowany pod względem językowym, w mniejszym stopniu także etnicznym. Za urzędowe uznawane są tu aż trzy języki: Luksemburski, francuski oraz niemiecki. W strukturze etniczno- rasowej dominują Luksemburczycy, których udział w ogóle społeczeństwa wynosi 77%. Kolejne 10% stanowią Portugalczycy, 5% Włosi, a 3% Francuzi. Największym miastem kraju jest stołeczny Luksemburg, skupia się w nim około 80 tysięcy osób. Pozostałe miasta są mniejsze i koncentrują 89% wszystkich obywateli kraju.

Podobnie jak w przypadku dwóch omówionych już państw poziom życia w Luksemburgu jest bardzo wysoki. PKB przypadające na jednego mieszkańca należy do najwyższych na świecie i wynosi około 43 000 USD. Ludzie żyją w tym kraju dostatnio i długo; średnia życia mężczyzn wynosi 72,1 lat, a kobiet 79 lat. Rzeźba terenu jest tu dosyć urozmaicona. Fragment kraju położony jest w krańcowej strefie hercyńskich Ardenów, które do dnia dzisiejszego uległy już w znacznym stopniu denudacji przyjmując postać wyżynną, natomiast reszta kraju rozciąga się na przedłużeniu Wyżyny Lotaryńskiej. Warunki klimatyczne nie odbiegają od tych jakie panują w Belgii oraz Holandii. Luksemburg znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, morskiego (mimo iż nie posiada dostępu do morza). Gospodarka Luksemburga znajduje się w fantastycznej kondycji. Społeczeństwo jest bardzo bogate. Problem bezrobocia praktycznie nie istnieje. Największy udział w wytwarzaniu produktu krajowego brutto mają usługi (71% PKB), przede wszystkim finansowe. W tym niewielkim państwie działają, aż 222 banki, w których pracowało ponad 20 tysięcy osób. To ogromne znaczenie sektora bankowego wynika z faktu, że Luksemburg postrzegany jest przez społeczność międzynarodową jako kraj niezwykle stabilny. Ponadto w kraju tym prowadzona jest bardzo liberalna polityka podatkowa.

Rolnictwo w tym kraju posiada niewielkie znaczenie wytwarzając jedynie 1% PKB. Dużo ważniejszą rolę odgrywa natomiast przemysł, w tym wydobywczy. Luksemburg dysponuje bowiem dość zasobnymi złożami rud żelaza, które są obecnie pozyskiwane, a następnie przetwarzane przez koncern metalurgiczny o nazwie ARBED. Przedsiębiorstwo to jest obecnie największym niepaństwowym pracodawcą w kraju. Luksemburg jest monarchią konstytucyjną, na czele której stoi wielki książę. Od roku 2000 jest nim Henryk.