Stany Zjednoczone są obecnie jednym z największych mocarstw światowych. Jest to kraj potężny pod wieloma względami, także w sensie przestrzennym. Terytorium USA rozciąga się na powierzchni 9,4mln km2, zajmując w ten sposób znaczną część Ameryki Północnej (jego centralną część, a także północno- zachodni skrawek). Dodatkowo państwo to posiada liczne wyspy na Oceanie Spokojnym (Hawaje, Guam, Midway, Samoa Amerykańskie, Wake) oraz Morzu Karaibskim (Wyspy Dziewicze). W ścisłym związku ze Stanami Zjednoczonymi pozostają także następujące państwa: Portoryko, Federacja Mikronezji, Wyspy Marshalla; mają one status państw stowarzyszonych z USA. Ponadto status terytorium stowarzyszonego posiada Wspólnota Marianów Północnych.

Ze względu na znaczną powierzchnię warunki naturalne panujące w tym kraju są zróżnicowane przestrzennie. W ukształtowaniu powierzchni zaznacza się charakterystyczny, południkowy przebieg głównych krain fizycznogeograficznych. Są nimi: Kordyliery, Wielkie Równiny, Niziny Wewnętrzne, Kraina Wielkich Jezior, Apallachy, Nizina Atlantycka, Nizina Zatokowa. Szczególnie dużą powierzchnię zajmują Wielkie Równiny, które rozciągają się aż na 1/3 terytorium Stanów Zjednoczonych. Odznaczają się one mało urozmaiconą rzeźbą, gdzieniegdzie ożywianą wzniesieniami bądź górami.

Na uwagę zasługuje również rzeźba Alaski. Jej cechą charakterystyczną jest specyficzne, równoleżnikowe ułożenie znajdujących się tu licznych łańcuchów górskich, które oddzielone są od siebie szerokimi dolinami rzecznymi. Właśnie na Alasce znajduje się najwyższy szczyt USA- Mc Kinley (6194m n.p.m.). Do przyrodniczych atrakcji Alaski należą czynne wulkany oraz występujące tu lodowce górskie. Największy lodowiec nosi nazwę Malaspina, a jego powierzchnia osiąga mniej więcej 4,5tys. km2.

Klimat Stanów Zjednoczonych jest chłodniejszy od europejskiego, mimo że oba obszary leżą w podobnej szerokości geograficznej. Decyduje o tym rozmieszczenie prądów morskich; zimne prądy opływające kontynent amerykański (Labradorski oraz Kalifornijski) sprawiają, że temperatura jest tu niższa aniżeli w pozostającej pod wpływem ciepłego Prądu Zatokowego Europie. Stany Zjednoczone odznaczają się ponadto znacznie większą zmiennością pogody w porównaniu ze Starym Kontynentem. Ze względu na znaczną rozciągłość południkową kraju (Alaska na północy, Floryda, Kalifornia na południu) klimat jest bardzo zróżnicowany. Południowe krańce odznaczają się klimatem podzwrotnikowym, podczas gdy klimat Alaski ma cechy umiarkowanego zimnego.

Duże zróżnicowanie wewnątrz kraju zaznacza się nie tylko pod względem termicznym, ale także ilości opadów. Na południu kraju, na wybrzeżu Oceanu Spokojnego roczne sumy opadów wynoszą około 300- 500mm, podczas gdy w północnej części tego wybrzeża dochodzą nawet do 3000mm. Na obszarze Kordylierów wielkość opadów waha się od 50mm (na pustyniach) do 1000mm (w szczytowych partiach Gór Skalistych). Wysokie roczne sumy opadów notowane są również na Florydzie (1200- 1400mm). Pozostała część kraju odznacza się rocznymi opadami na poziomie 400- 800mm.

Ze względu na południkowy przebieg głównych krain fizycznogeograficznych Stanów Zjednoczonych oraz potężną barierę Kordylierów na zachodzie niemal ¾ terytorium tego kraju odwadniane jest do Oceanu Atlantyckiego. Reszta natomiast, z niewielkimi wyjątkami (Wielka Kotlina- obszar bezodpływowy) należy do zlewiska Oceanu Spokojnego. Dział wodny pomiędzy tymi dwoma zlewiskami stanowią Góry Skaliste. Największa rzeką kraju jest Missisipi, która wraz z Missouri osiąga długość 6230km. Powierzchnia dorzecza tych dwóch rzek wynosi natomiast 3,2mln km2.

Na obszarze Stanów Zjednoczonych znajduje się potężny zespół jeziorny, który stanowi największy na świecie zbiornik słodkiej wody. W kład tego zespołu wchodzą następujące jeziora: Górne (82,4tys. km2 ), Huron 59,6tys. km2), Michigan (57,8 km2), Erie (25,7 km2), Ontario (19,5tys.km2 ).

Stany Zjednoczone są również zróżnicowane pod względem pokrywy glebowej. We wschodniej części kraju gleby są raczej mało żyzne, głównie bielicowe. Na obszarze Nizin Wewnętrznych aż do północnej części Niziny Atlantyckiej rozciąga się strefa żyźniejszych brunatnych, czerwonoziemów oraz żółtoziemów. Strefa bardzo żyznych gleb rozciąga się natomiast wzdłuż Missisipi (gleby aluwialne). Z kolei na Nizinach Wewnętrznych i Wielkich Równinach przeważają gleby preriowe o lekko kwaśnym odczynie, a także najlepszych, zawierających największe ilości próchnicy czarnoziemów (zwłaszcza w stanach: Dakota Północna, Dakota Południowa, Nebraska, Kansas). Mało urodzajna pokrywa glebowa rozciąga się natomiast w obszarach górskich oraz pustynnych tego kraju.

Stany Zjednoczone zamieszkane przez 265,6mln osób znajdują się w pierwszej trójce najludniejszych państw świata. Nie jest to kraj jednorodny pod względem etnicznym. Przedstawiciele białej rasy stanowią 85% wszystkich obywateli USA, Afromamerykanie tworzą grupę, której udział wynosi 12%, Azjaci- 3%. Autochtoniczna ludność tego obszaru (Indianie) zepchnięta została natomiast na margines społeczeństwa, co stało się za sprawą bardzo ekspansywnej kolonizacji tego obszaru przez Europejczyków. Obecnie udział Indian w całkowitej liczbie ludności USA nie przekracza 1%.

Wśród imigrantów przeważa ludność, która przybyła do Stanów Zjednoczonych ze Starego Kontynentu. Najliczniejsza jest grupa imigrantów pochodzenia niemieckiego, irlandzkiego oraz angielskiego. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią imigranci, którzy przybyli z kontynentu afrykańskiego. Ludność ta koncentruje się głównie w dużych miastach południowej części Stanów Zjednoczonych. Trzecią grupę imigrantów tworzy ludność latynoamerykańska, szczególnie silnie zaznaczająca się wzdłuż granicy amerykańsko- meksykańskiej.

W Stanach Zjednoczonych zamieszkuje też dosyć duża liczba Polaków. Ocenia się, ze liczy ona około 10mln osób, które koncentrują się zwłaszcza w stanach: Nowy Jork, Illinois, Michigan oraz Pensylwania.

W strukturze wyznaniowej Stanów Zjednoczonych dominują protestanci (56% społeczeństwa), wśród których najliczniejsi są: baptyści, metodyści oraz luteranie. Katolicy stanowią 28% wszystkich mieszkańców USA, wyznawcy judaizmu- 2%, muzułmanie 2%, bezwyznaniowi- 8%, zaś pozostałe 4% tworzą wyznawcy innych religii.

Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych uchodzi za jedno z najbardziej zamożnych na świecie. Świadczy o tym wielkość PKB przypadająca na 1 mieszkańca, który wynosi 26 800 USD. W strukturze zatrudnienia zdecydowanie przeważa usługowy, w którym pracuje aż 74% zawodowo czynnych obywateli USA. Przemysł skupia około 23% aktywnych zawodowo obywateli, zaś rolnictwo jedynie 3%. W przypadku przemysłu znamienny jest fakt, że prawie połowa zatrudnionych w nim osób pracuje w najnowocześniejszych jego branżach, czyli w przemyśle high- tech. Składa się na niego miedzy innymi produkcja na potrzeby lotnictwa, branży kosmicznej oraz elektronicznej. Znamienną cechą gospodarki Stanów Zjednoczonych jest znaczny stopień koncentracji, zarówno kapitału jak i produkcji. W USA działają potężne koncerny o znaczeniu międzynarodowym, które zmonopolizowały rynek wielu branż przemysłowych (zwłaszcza samochodową, paliwową, elektromaszynową, elektroniczną, lotniczą, chemiczną i spożywczą) i obecnie mają pod kontrola 70% całkowitej produkcji przemysłowej Stanów Zjednoczonych. Koncernami tymi są miedzy innymi: General Motors, Ford, Chrysler, Exxon, Mobil, Texaco, General Electric, IBM, Dow Chemical, Du Pont, Coca Cola, Philip Morris.

Mimo że odsetek osób pracujących w rolnictwie jest niewielki, to jednak samo rolnictwo ma dla Stanów Zjednoczonych bardzo duże znaczenie. Użytki rolne zajmują niemal połowę (46% całkowite powierzchni kraju), z czego 20% przypada na grunty orne oraz sady, a kolejne 26% na użytki zielone. Warunki naturalne Stanów Zjednoczonych sprzyjają rozwojowi rolnictwa i istnieje jeszcze wiele terenów, które potencjalnie można byłoby przeznaczyć pod uprawy bądź wykorzystać jako pastwiska.

Cechami charakterystycznymi amerykańskiego rolnictwa są: nowoczesność, wysoka wydajność pracy w rolnictwie, znaczna towarowość. Gospodarstwa posiadają bardzo duże powierzchnie; średnia wielkość gospodarstwa rolnego w USA wynosi 190ha, przy czym na obszarze Gór Skalistych są one jeszcze większe i wynoszą przeciętnie 1500- 2000ha.

Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych producentów zbóż (głównie: kukurydzy, pszenicy, owsa, prosa oraz sorga), a także soi, bawełny i owoców cytrusowych. Poszczególne uprawy rozmieszczone są w USA strefowo. Najbardziej znanymi pasami upraw są: Pas Kukurydziany (Corn Belt), Pas Kukurydziano- Sojowy (Corn Soy Belt), Pas Pszeniczny (Wheat Belt) oraz Pas Bawełniany (Cotton Belt). Oprócz upraw w rolnictwie USA duże znaczenie odgrywa również hodowla. Jest ona o tyle ważna, że społeczeństwo amerykańskie spożywa znaczne ilości mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. W hodowli trzody chlewnej, bydła oraz drobiu stosowane są przemysłowe metody, co budzi protesty środowisk ekologicznych.

Wspomniany już przemysł amerykański, jeden z najnowocześniejszych na świecie, rozwinął się w oparciu o krajową bazę surowcową, która jest niezmiernie bogata. W Stanach Zjednoczonych pozyskiwanych jest około 60 różnorodnych kopalin, wśród których najważniejsze są: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, uran oraz rudy metali (gł. żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, molibdenu). Oprócz wymienionych surowców Stany Zjednoczone są również ważnym dostarczycielem złota, srebra, fosforytów i soli kamiennej. Największe skupiska surowców mineralnych znajdują się: w Kordylierach, na Nizinie Zatokowej, w Apallachach.