Egzaracja skał jest to proces powolnego zdzierania skał w twardym podłożu tzw. tarczy bałtyckiej a potem transportowanie tegoż materiału z resztek skał na dalsze odległości.

Osady polodowcowe- charakterystyka:

a) Lodowcowe:

* Glina zwałowa

* Glina bazalna czyli słabo wysortowany osad skalny, zbudowany z mieszaniny licznych okruchów skalnych. A powstaje na skutek wytopienia się oraz osadzania materiałów skalnych pod lodowcem.

* Glina ablacyjna znajduje się wewnątrz albo na samej powierzchni lądolodu.

b) Polodowcowe:

* Żwirki.

* Iły * wysortowane oraz warstwowo położone liczne osady.

* Piaski * osady glacjofluwialne znajdują się w korytach rzecznych( wód roztopowych).

* Mułki * osady glacjolimniczne zlokalizowane na dnie licznych jezior lodowcowych.

Formy lodowcowe to, charakterystyka :

* Glacjalne (lód):

a) w lodowcach górskich:

* kotły (zwane też cyrki, albo kemy)

* doliny

* moreny (czyli moreny czołowe, albo boczne)

b) lądolód:

* moreny (czyli czołowe, denne)

* drumliny spotykamy najczęściej w skupieniach, są to pagórki mający okrągły kształt.

Fluwioglacjalne- charakterystyka:

a) akumulacyjne (czyli wypukłości)

* sandry

* ozy czyli długie, bardzo wąskie i kręte wały albo ciągi wzgórz , mające długość kilku albo kilkunastu kilometrów.

* Kemy czyli zaokrąglone albo wydłużone pagórki.

b) erozyjne (czyli wszelkie wyżłobione)

* pradoliny czyli szerokie doliny mające płaskie dno, ułożone prawie równolegle do linii lądolodu (mamy np. pradoliny Toruńsko - Eberswaldzką, albo pradolinę Warszawsko - Berlińską)

* rynny

Efekty zlodowaceń to, charakterystyka:

* Krajobraz młodoglacjalny czyli bardzo urozmaicony krajobraz.

* Krajobraz staroglacjalny to Polska środkowej, który to został ukształtowany w czasie zlodowacenia Odry. To np. Nizina Śląska, czy Podlaska, czy też Mazowiecka

* Stefy peryglacjalne powstaje razem z narastaniem dużych czasz lądolodów, gdzie panował klimat subarktyczny.