Estry to związki organiczne będące pochodnymi kwasów karboksylowych i alkoholi. Ich ogólny wzór można przedstawić następująco:

Powstają one w reakcji estryfikacji, zachodzącej pomiędzy kwasem i alkoholem, w środowisku kwasu siarkowego(VI). Produktami reakcji są ester i woda.

kwas + alkohol → ester + woda

Estryfikacja jest procesem odwracalnym. Reakcja odwrotna do estryfikacji nosi nazwę hydrolizy estrów i polega na rozkładzie estru pod wpływem wody z wytworzeniem z powrotem kwasu i alkoholu.

Większość estrów kwasów karboksylowych posiada intensywny, przyjemny zapach, co dawniej wykorzystywano stosując je w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Dziś ze względu na właściwości rakotwórcze wycofuje się je z użycia.

Estry mogą również tworzyć kwasy nieorganiczne w reakcjach z alkoholami. Najpowszechniejszym przykładem jest triazotan gliceryny (tzw. nitrogliceryna).

Stosuje się go do wyrobu materiałów wybuchowych, a także niektórych leków, stosowanych między innymi w kardiologii.

Estry kwasu siarkowego (VI) i alkoholi o długich i nierozgałęzionych łańcuchach węglowych stosuje się często przy produkcji różnego rodzaju detergentów.

Estry kwasu fosforowego (V) występują powszechnie w organizmach żywych wchodząc w skład między innymi kwasów nukleinowych. Biorą również udział w wielu istotnych procesach biochemicznych.